GoedBericht.nl logo

22. Zijn ‘allen’ in allerlei zgn. ‘alverzoeningsteksten’ niet slechts alle gelovigen?

De reikwijdte van woorden als ‘allen’ en ‘alles’ moet afgeleid worden uit de samenhang waarin zij voorkomen. Dat is volkomen correct. Maar juist het verband van Romeinen 5:18 laat zien dat het werkelijk om het hele mensdom gaat. En juist het verband van 1Korinthiërs 15:22 toont aan dat ‘allen’ géén uitzonderingen kent. En juist het verband van Kolosse 1:20 maakt duidelijk dat “alle dingen” werkelijk de ganse schepping betreft. Etc.

De traditionele kerkleer leest deze universele termen als betrekking hebbend tot uitsluitend alle gelovigen. Ondanks dat de contexten anders duidelijk maken. Maar doordat men denkt in termen van een eindeloze hel of verdoemenis, zijn haar ogen gesloten om deze teksten te nemen zoals ze zich aandienen.

Delen: