GoedBericht.nl logo
English Blog

26. Wat is de hel?

Het woord ‘hel’ is volkomen ten onrechte in bijbel-vertalingen binnen geslopen. In de NBG51-vertaling is het de weergave van Gehenna en dat betreft een geografische plaatsnaam. Het is de Griekse naam voor het dal van Hinnom. In de dagen van koning Achaz en Manasse gold dit dal als het centrum van gruwelijke praktijken, zoals het door het vuur laten gaan van levende kinderen (2Kron.28:3; 33:6). Zo ging Gehenna model staan voor gruwelijke praktijken (vergl. Sodom en Gomorra). In deze figuurlijke zin wordt het ook gebruikt in Jakobus 3:6.

In het toekomende Messiaanse Rijk zullen in dit dal de lijken liggen van geëxecuteerde rebellen van de Koning (zie Jesaja 66:24, Marcus 9:48 en Mattheüs 5:22). In dit dal zal vuur branden dat niet wordt gedoofd, evenmin als de verterende worm (made) zal ophouden. Voor de passerende pelgrims zal dit (met opzet) een luguber aanblik zijn. Een demonstratie van Goddelijke gericht. Daarmee zal dit lijkendal JAHWEH heilig zijn, zoals Jeremia profeteert (31:40)!

De gebruikelijke gedachte van ‘de hel’ als onderaards oord van pijniging voor onsterfelijke zielen is volstrekt onschriftuurlijk. Gehenna is geen onderaards oord maar een plaatsnaam op aarde. In de toekomende aeon worden daar geen zielen gepijnigd, maar lijken verbrand (gecremeerd). Een totaal andere voorstelling dus.

Is het niet opvallend dat de gruwelen die Achaz en Manasse begingen, namelijk het door het vuur laten gaan van hun kinderen in het dal van Hinnom, precies het kwaad is dat religie nota bene aan God toeschrijft?! Immers, ‘de hel’ zou de plaats zijn waar Hij mensen nimmer eindigend (!) zou laten branden. Dit idee maakt de leer van de hel ontegenzeggelijk tot het meest gruwelijke menselijke verzinsel ooit!

Zie ook:
Jesaja 66:24 – hel of dal van Hinnom?

Delen: