GoedBericht wijst op de ene GOD die alles beschikt en bij wie nooit iets mis gaat. Zij wijst op Jezus Christus als Redder der wereld. Omdat GOD nooit laat varen de werken van zijn handen!

 

Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als “apostel en leermeester van de natiën” heeft mogen bekendmaken. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat “er staat geschreven”. Want “de Schrift” bewijst én verklaart zichzelf.

De levende GOD is een Redder van ALLE mensen, speciaal van gelovigen!

1 Timotheus 4:10

Mededelingen

zondag 22 januari
Den Haag
thema: Abraham gezien?
(Johannes 8)
INFO

Goed Belicht - Dagboek
zondag, 22 januari

Galaten 5:19 – werken versus vrucht

Het is duidelijk, wat de werken van het vlees zijn hoererij (….) maar de vrucht van de Geest is liefde…

In de Galaten-brief schildert Paulus het contrast tussen godsdienst enerzijds en GODS “goede bericht” anderzijds. Wanneer de mens godsdienstig aan het werk wordt gezet is het resultaat slechts dat ‘het vlees’ wordt geactiveerd. Men leze Galaten 5 vers 19 t/m 21 voor een lange lijst van wat dat is. Niet om vrolijk van te worden.

Daar tegenover staat “de vrucht van de Geest”. Werken tegenover vrucht. Vlees tegenover Geest. Aangezien het “de vrucht van de Géést”, is het dus niet de mens die deze vrucht produceert.

“De werken van het vlees” bestaan uit bezigheden van de mens. Uit wat een mens doet. Maar “de vrucht van de Geest” komt tot uitdrukking in wat een mens is. In één woord samengevat: liefde. En die liefde (GODS) uit zich, in blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, bescheidenheid, zelfbeheersing. Dat zijn geen bezigheden, het is een denkwijze. Geen buitenkant maar binnenkant. Geen kunstje maar een houding. Waar de mens het goede bericht van GOD gelooft wordt hij van binnenuit veranderd!

Delen: