English blog | Oude Artikelen

GoedBericht wijst op de ene GOD die alles beschikt en bij wie nooit iets mis gaat. Zij wijst op Jezus Christus als Redder der wereld. Omdat GOD nooit laat varen de werken van zijn handen!

 

Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als “apostel en leermeester van de natiën” heeft mogen bekendmaken. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat “er staat geschreven”. Want “de Schrift” bewijst én verklaart zichzelf.

De levende GOD is een Redder van ALLE mensen, speciaal van gelovigen!

1 Timotheus 4:10

Mededelingen

zondag  23 april
Urk – 16.30 uur
thema: van lijden naar heerlijkheid
(over Psalm 22 – deel 2)
INFO


Van 9 t/m 11 juni- GoedBericht-weekend in Maarn
Thema: lichtende sterren!
INFO

Goed Belicht - Dagboek
zondag, 23 april

Job 1:21 – gegeven en genomen

JAHWEH heeft gegeven, JAHWEH heeft genomen, de naam van JAHWEH zij gezegend! In dit alles zondigde Job niet en schreef God niets ongerijmds toe.

Zojuist had Job een serie onheilstijdingen te horen gekregen. Op één dag was alle rijkdom die hij bezat, hem komen te ontvallen. Zijn bezittingen, zijn personeel, zijn veestapel en ten slotte zelfs al zijn kinderen. Onvoorstelbaar! Niet voor niets spreken we dan van jobstijdingen.

Job was een man met diep ontzag voor GOD en wist dat al wat hij bezat door Hem gegeven was. Maar Jobs wetenschap reikte zoveel verder. GOD was niet alleen degene die had gegeven, maar ook die nu had genomen. Job wist niet welke rol GODS tegenstander in het leed en de verliezen speelde. Maar wat maakt dat uit? Want ook de tegenstander (Hebreeuws: satan) is slechts een instrument in GODS hand.

Door de erkenning dat zowel goed als kwaad uit GODS hand voortkomen (2:10), zondigde Job niet met zijn lippen. Want GOD is goed, ook als Hij het kwade inzet. Het kwaad is een ‘min’ waarvan Hij een ‘plus’ maakt. Job gaf GOD niet de schuld maar de eer voor alles! Wat een voorbeeld!

Delen: