GoedBericht.nl logo
English Blog

Jezus Christus als advocaat?

10-01-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Van een bezoeker van de site kreeg ik de volgende vraag:

In 1 Johannes 2:1 wordt Jezus Christus pleitbezorger bij de Vader genoemd. Als je dit leest vanuit een bril van “verzoening door voldoening” dan zou je op gedachte kunnen komen dat Jezus het opneemt voor de gelovigen bij God: God wil eigenlijk straffen, maar Jezus Christus komt voor ons op en brengt Hem op andere gedachten. Maar God heeft Christus zelf gezonden om voor (door) onze zonden te sterven, dus dat lijkt me een vreemde gedachtenkronkel. Hoe zou jij dit uitleggen?

Hieronder de passage waar de mailer naar verwijst (letterlijker vertaald):

1 Mijn kindertjes, deze dingen schrijf ik jullie opdat jullie niet zouden zondigen. En als iemand zondigt, wij hebben een pleitbezorger naar de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige 2 en hij is een beschutting wat betreft onze zonden, echter niet alleen wat betreft de onze, maar ook wat betreft heel de wereld.

Inderdaad, bezien vanuit een orthodoxe bril dringt zich hier de gedachte aan de lezer op, dat Jezus Christus als advocaat ons nu beschermt tegen Gods veroordeling. Omdat Hij aan het kruis Gods toorn tegen de zonden plaatsvervangend zou hebben gedragen, kan die toorn ons nu niet meer treffen. In deze visie staat Jezus Christus nu als een beschermende muur tussen God en ons in. Men leze bijvoorbeeld de kanttekeningen van de Staten Vertaling op deze passage.

Zoals elders op deze website al vaak is betoogd, moet het duidelijk zijn dat deze orthodoxe uitleg haaks staat op wat de Schrift leert. Jezus droeg niet Gods straf, maar de straf die mensen Hem hebben opgelegd (Jes.53:4,5). Israël leverde Hem over aan de Romeinen om te worden gekruisigd. Deze daad was het grootste onrecht en de vreselijkste zonde die ooit in de wereldgeschiedenis heeft plaatsgevonden. Ondanks dat het geschiedde “naar de bepaalde raad en voorkennis van God” (Hand.2:23). Het moest zo gaan. Mensen hebben Jezus aan het kruis genageld en gedood, maar God heeft Hem opgewekt uit de doden (Hand.2:24). Door Hem op te wekken bewees God dat Hij de zonden van de mensheid niet toerekent (2Kor.5:19). Want via deze weg zal God aanhet mensdom het Leven geven, dat de dood achter zich heeft (1Kor.15:22)! God deed Christus Jezus opstaan uit de doden om Hem vervolgens te plaatsen aan zijn rechterhand. Het loutere feit dat Hij nu daarboven is, is het beste bewijs dat God Zelf vóór ons is! Niets pleit meer voor ons, dan dat Degene die door God werd opgewekt en verheerlijkt, nu aan Zijn rechterhand gezeten is (Rom.8:33,34).

Voor zover Jezus Christus’ functie als pleitbezorger (Gr. parakletos, lett. ‘erbij-geroepene’) opgevat moet worden als advocaat, dan is dat niet om te beschermen tegen Gods aanklachten, maar tegen die van de diabolos (duivel) als “aanklager van onze broeders” (Openb.12:10).

Delen: