GoedBericht.nl logo

deed Paulus aan overdoop?

28-04-2016 - Geplaatst door Andre Piet

In Handelingen 19 treffen we een geschiedenis die menig uitlegger hoofdbrekens bezorgt. Het gaat om het verhaal dat Paulus in Efeze arriveert en daar twaalf discipelen ontmoet. Paulus vraagt hen of zij heilige geest hebben ontvangen toen zij gelovig werden. Zij antwoordden hem dat ze niet hebben gehoord dat heilige geest er is. Waarna Paulus hen vraagt waarin ze dan gedoopt zijn. “In de doop van Johannes”, is hun antwoord. In Paulus’ vraag ligt de suggestie dat in de doop die hij kent, men de heilige geest ontvangt.

niet gehoord dat er een heilige geest is?

Het eerste probleem dat zich voordoet is de weergave van diverse vertalingen, waar we lezen dat de discipelen van Johannes geen benul hebben van het bestaan van een heilige Geest. Dat is nogal vreemd als we bedenken dat Johannes de Doper predikte dat hijzelf weliswaar in water doopte, maar dat degene die na hem zou komen, zou dopen in heilige geest (Luc.3:16). Als dit zo nadrukkelijk door Johannes werd onderwezen, hoe kunnen zijn discipelen dan onwetend zijn over het bestaan van de heilige geest? Het antwoord moet zijn dat zij wel weet hadden van de heilige geest, maar dat ze onwetend waren dat deze beloofde heilige geest er inmiddels is (vergl. Joh.7:39).

wie zijn “zij”?

Enfin, deze discipelen antwoordden dat ze gedoopt waren in de doop van Johannes. Paulus vertelt dan dat Johannes een doop van bekering predikte aan het volk en dat men zou geloven in Hem die na hem kwam, d.w.z. in Jezus. En dan volgt deze mededeling in vers 5 (letterlijker vertaald):

En terwijl zij dit hoorden, werden zij gedoopt in de naam van de Heer Jezus.

De eerste vraag is: wie zijn “zij? Zijn dat degenen die Johannes destijds aansprak? Dat zou echter inhouden dat Johannes doopte in de naam van de Heer Jezus. Maar heeft Johannes ooit expliciet de naam van Jezus gepredikt? Sterker nog: gedurende een deel van zijn bediening wist Johannes zelf niet eens zeker of Jezus wel degene was die hij aankondigde (Mat.11:3).

waarin gedoopt?

M.a.w. de “zij” in Hand.19:5 moeten de twaalf mannen zijn, met wie Paulus in gesprek was. Terwijl zij Paulus aanhoren worden zij “gedoopt in de naam van de Heer Jezus”. Veel vertalingen geven dat weer met: “zij lieten zich dopen in de naam van de Heer Jezus”. Maar dat is geen vertaling maar een uitleg. Deze twaalf man lieten zich niet dopen, ze werden gedoopt. Waarin? Heeft Paulus deze mannen opnieuw in water gedoopt? Is dat logisch? Wanneer degene zou komen waarvan Johannes had gesproken, zou deze toch dopen in heilige geest? Is dat niet wat Christus onderscheidt van Johannes? Johannes doopte in water, Hij die na hem kwam, zou dopen in heilige geest. Waarom zouden we in Hand.19:5 dan denken aan een (her)doop in water? Deze mannen hoorden Paulus over de Heer Jezus spreken als degene die Johannes had aangekondigd. Waarin zouden zij dan gedoopt worden anders dan in heilige geest? Hoe dat hier vervolgens plaatsvindt, dat lezen we in vers 6.

En terwijl Paulus hun de handen oplegde, kwam de heilige geest op hen, en zij spraken in tongen en zij profeteerden.

Hier gebeurd precies wat de discipelen van Johannes hadden kunnen verwachten. Nu ze de naam van de Heer Jezus kennen, kwam de heilige geest op hen. Evenals eerder op de Pinksterdag is ook hier sprake van een zichtbare manifestatie van de heilige geest. Het spreken in vreemde talen en het profeteren is een teken voor (een ongelovig) Israël; Jes.28:11,12; 1Kor.14:21.

doop = water???

Het probleem met de gangbare uitleggingen van dit gedeelte is dat men bij dopen per definitie denkt aan water. Ten onrechte. Deze twaalf discipelen waren gedoopt in water en het wachten voor hen was nog op Hem die zou komen om te dopen in heilige geest. Over Hem sprak Paulus hen toe en ze worden prompt gedoopt in die naam. Dus niks overdoop, het was de beloofde doop in de heilige geest.

Reageer op Facebook

Delen: