GoedBericht.nl logo

GoedBericht.nl wijst op de ene GOD die alles beschikt en bij wie nooit iets mis gaat. Zij wijst op Jezus Christus als Redder der wereld. Jazeker, van alle mensen! Omdat GOD nooit laat varen de werken van zijn handen.


Uitgangspunt is de Bijbelse boodschap zoals Paulus dit als “apostel en leermeester van de natiën” heeft mogen bekendmaken. GoedBericht wil uitsluitend wijzen op wat “er staat geschreven”. Want “de Schrift” bewijst én verklaart zichzelf.

 

De levende GOD is een Redder van ALLE mensen, speciaal van gelovigen!

1 Timotheus 4:10

Prikbord

zondag 27 november, 10.30 uur
Benthuizen
thema: begrepen de profeten wat ze schreven?
INFO

Recente Artikelen

14. Hoe konden Mozes en Elia in heerlijkheid verschijnen?

Jezus noemt het gebeuren op de berg van verheerlijking, na afloop een “gezicht” (17:9). Het is hetzelfde woord (Gr. horama) als wat in Hand.10:17 gebruikt wordt voor het visioen dat Petrus kreeg toen hij op het dak in gebed was. Petrus, Jakobus en Johannes hebben in de toekomst geschouwd. Evenals later Johannes (Openb.1:10) zijn zij verplaatst in de dag van de Heer. Jezus had verklaard (Mat.16:28) dat sommigen van de twaalf de dood niet zouden smaken voordat ze de Zoon van de mens in zijn Koninkrijk zouden hebben zien komen. En zes dagen later (= op de zevende dag!) nam Hij Petrus, Jakobus en Johannes mee op een hoge berg. En daar werd Hij voor hen veranderd van gedaante en straalde zijn aangezicht zoals de zon en verschenen ook Mozes en Elia in heerlijkheid (Luc.9:31). Jezus was op dat moment nog niet verheerlijkt en Mozes en Elia evenmin, maar door een venster op de toekomst hebben Petrus, Jakobus en Johannes dit al wel mogen zien. Aan het einde van zijn leven gekomen, blikt Petrus terug op wat hij ooit heeft meegemaakt op de berg van de verheerlijking. Hij merkt dan op dat hij bij die gelegenheid een ooggetuige is geweest van de parousia van onze Heer Jezus Christus (2Petr.1:16). Hij heeft m.a.w. toen reeds gezien wat tot op vandaag nog toekomst is en bevestigde daarmee het profetisch woord (2Petr.1:19). Als in een tijdreis werd hij verplaatst naar de zevende dag, de dag van het Koninkrijk. We zouden ons realiseren dat wanneer Mozes en Elia toen reeds daadwerkelijk al verheerlijkt waren, dat Christus dan geen Eersteling zou zijn en evenmin als Enige momenteel onsterfelijkheid bezit (1Korinthe 15:23; 1Timotheüs 6:16).

24-10-2022 Lees verder

wie is Yuval Noah Harari?

Een van de momenteel meest invloedrijke denkers ter wereld is de Israëlische hoogleraar en schrijver van bestsellers Yuval Noah Harari (1976). Afgelopen week was hij even in Nederland en premier Rutte stak desgevraagd op televisie de loftrompet over hem. Niet alleen Rutte, maar ook Barack Obama, Mark Zuckenberg en Bill Gates prijzen deze man om zijn visionaire gaven. Harari is historicus/futuroloog en wordt vaak 'de profeet' genoemd. Hij is atheïst, openlijk homoseksueel en wordt beschouwd als één van de meest spraakmakende exponenten van de New-Age beweging. Harari is een uitgesproken transhumanist, d.w.z. hij gelooft dat de mens zijn eigen evolutie in de hand moet nemen en door middel van software, genetische manipulatie en nanotechnologie zich kan upgraden tot god. Niet bij wijze van spreken, maar echt. Zo verklaarde hij: We zijn bezig met het verwerven van goddelijke vermogens, met het veranderen van onszelf in goden. En ik bedoel dit in de meest letterlijke zin, het is geen metafoor. Homo sapiens doet zijn best om het feit te vergeten, maar het is een dier. En het is dubbel belangrijk om onze oorsprong te herinneren in een tijd waarin we onszelf in goden willen veranderen. En verder: Wat ik denk dat misschien wel de belangrijkste ontwikkeling van de 21e eeuw is, is dit vermogen om mensen te hacken, onder de huid te kruipen, biometrische gegevens te verzamelen, mensen beter te analyseren en te begrijpen dan ze zichzelf begrijpen. Harari is optimistisch over deze ontwikkelingen en ziet zijn idealen binnen afzienbare tijd werkelijkheid worden: In de komende decennia zullen AI (=kunstmatige intelligentie) en biotechnologie ons goddelijke vermogens geven om het leven opnieuw te ontwerpen en zelfs om volledig nieuwe levensvormen te creëren. Als het ons lukt, en er is een zeer goede kans dat we dat zullen doen, dan zullen we zeer binnenkort voorbij de God van de Bijbel gaan. Wij zijn waarschijnlijk een van de laatste generaties Homo sapiens. Het hoeft niet te verbazen dat deze man adviseur is van Klaus Schwab, de oprichter van World Economic Forum en ook als één van hun mensen wordt aangeprezen. Harari's ideeën sluiten perfect aan op Agenda 2030 en met zijn inzichten stuurt hij denktanks aan op globaal niveau. Zij zijn het die de laatste fase van deze aeon vormgeven. Ik beweer niet dat Yuval Noah Harari de voorzegde "valse profeet" uit Openbaring 13:11-18 (en 19:10) is. Wat ik wel beweer is dat hij tot dusver opmerkelijk beantwoordt aan het profiel van deze apocalyptische figuur. Harari heeft wereldwijde invloed, wordt alom vereerd als profeet, is afkomstig uit "het land", hij ziet de mens en zichzelf als dier (> beest), promoot technologieën om de mens "onder de huid" te zitten en beoogt openlijk de God van de Bijbel van diens troon te stoten. En als een typische antichrist (1Joh.2:18,22) beweert hij: Dat hele verhaal van Jezus Christus, zoon van God, opgestaan uit de dood is nepnieuws. Houd 'm in de gaten...

20-09-2022 Lees verder

welke bijbelvertaling gebruikt GB?

Wie de gesproken studies op de GoedBericht-site volgt maar ook de artikelen daarop leest, zal het al gauw opvallen dat vaak verwezen wordt naar de grondtekst van de Bijbel. Daarmee doelen we op de (originele) Hebreeuwse en Griekse tekst waarop bijbelvertalingen zijn gebaseerd. In presentaties op GB wordt vrijwel altijd middels een interlineair daarnaar verwezen. Interlineair betekent letterlijk: 'tussen de regels' en doelt in dit geval op een woord-voor-woord weergave die in regels onder elkaar worden getoond. Bovenaan de Hebreeuwse of Griekse grondtekst en daaronder een letterlijke woord-voor-woord vertaling en daaronder (de derde regel dus) gewoonlijk ook nog de wijze waarop een gangbare vertaling (i.c. NBG51) het woord uit de grondtekst weergeeft. origineel vs. vertaling Omdat GB ervan uitgaat dat alle woorden in de Schrift "God-geblazen" zijn (geïnspireerd; 2Tim.3:16), hecht ze er enorm veel waarde aan om zoveel als mogelijk bij de Bron(tekst) te blijven en daar telkens weer naar terug te keren. Want het is het origineel van de Schrift dat geïnspireerd is, niet de vertaling. Elke vertaling is mensenwerk en dient daarom kritisch te worden benaderd. concordante vertaalmethode Omdat de woorden in de originele tekst leidend zijn, geeft GB hoog op over de zogenaamde concordante vertaalmethode. Dat is een vertaalmethode die zoveel als mogelijk uitgaat van de concordantie op de grondtekst. Een concordantie in het algemeen is een alfabetisch naslagwerk waarin vermeld wordt waar woorden zijn terug te vinden. Bij een concordantie op de grondtekst worden dus alle woorden van de grondtekst vermeld. De concordante vertaalmethode heeft als ideaal om elk woord in de grondtekst een consequent (concordant = gelijkluidend) vertaalwoord mee te geven. Met als oogmerk dat elk vertaalwoord, één-op-één, verwijst naar één woord in de grondtekst. Om het bekendste voorbeeld op de GB-site te geven: het Griekse 'aion' zou eensluidend (concordant) dienen te worden weergegeven en niet zoals de gangbare bijbelvertalingen dit doen: 'aion' de ene keer met 'eeuw' vertalen en de andere keer met 'eeuwigheid' (zonder begin en/of einde). Dat is discordant (=niet-eensluidend) en vervreemdt onnodig van de woordenschat van de Schrift. grenzen van concordantie Eerlijkheidshalve moet bij dit laatste wel een kanttekening worden geplaatst. Een concordante vertaalmethode mag dan het ideaal zijn, het is lang niet altijd haalbaar. Al zou (!) een altijd consequente één-op-één vertaling al mogelijk zijn, dan levert dit in de praktijk een volstrekt onleesbare vertaling op. Het idioom (taaleigen) van de ene taal is nooit gelijk aan dat van de andere taal. Dat geldt zelfs al voor verwante talen als Nederlands en Engels, laat staan voor talen die qua tijd en afstand zoveel verder van elkaar verwijderd zijn. Er gaapt een immens gat tussen het Hebreeuws van de Tenach en ons Nederlands. En dat geldt (zij het in iets mindere mate) ook voor het Bijbelse Grieks en onze taal. De grammatica en syntax (woordvolgorde) van beide brontalen verschillen hemelsbreed van het Nederlands. Nog afgezien van het feit dat het Nederlands in onze dagen ook nog eens aanzienlijk afwijkt van de Statenvertaling die in 1635 tot stand kwam. niet één concordante vertaling Omdat geen enkele bijbelvertaling volstrekt concordant is of kan zijn, bestaat er ook niet zoiets als de concordante bijbelvertaling. Alleen al in het Nederlandse taalgebied zijn er heel wat vertalingen beschikbaar die elk min of meer de concordante vertaalmethode hoog in het vaandel hebben. De Statenvertaling (1635) destijds leunde hier heel sterk tegenaan, zelfs zodanig dat we dankzij deze vertaling in onze taal nog steeds vertrouwd zijn met tal van typisch Hebreeuwse zegswijzen. Bekend is ook de Naardense Bijbel (2004), die niet alleen behoorlijk letterlijk vertaalt, maar ook idiolect is, d.w.z  zoveel mogelijk de taaleigenschappen van de brontaal wil weergeven. Ook niet onvermeld mag blijven de Telos-vertaling van het 'Nieuwe Testament'. Verder zijn er recentelijk meerdere particuliere pogingen ondernomen die nadrukkelijk uitgaan van de concordante vertaalmethode. Ik noem o.a. Schriftwoord (van Wim Janse) en vooral Geschriften (van Menno Haaijman). een concordante vertaling app Een nieuwe opzet biedt de NCV (van Thijs Amerfoort) die in een gratis app een concordante bijbelvertaling presenteert, inclusief interlineair. Het biedt bovendien veel zoekmogelijkheden en informatie over woorden. Een veelbelovend initiatief! ISA van Scripure4all Op de GB-site werk ikzelf al meer dan twintig jaar met het m.i. onovertroffen gratis interlineaire Bijbelprogramma: ISA (Interlinear Scripture Analyzer) van de website Scripture4all. Dat werk is inhoudelijk vooral gebaseerd op het concordante vertaalwerk dat is uitgegeven door Concordant Publishing Concern. Op de website van Scriture4all zijn ook veel artikelen beschikbaar over vertaalkundige kwesties, grammatica, woordopbouw e.d. ISA biedt trouwens geen bijbelvertaling maar is een interlineair. Als softwareprogramma beschikt het over veel geavanceerde opties om op woorden te zoeken. Met de (helaas nog niet vrij beschikbare) optie van een zogenaamde Concordant View maakt het de mate van concordantie van vertaalwoorden heel transparant. Tijdens presentaties toon ik vrijwel altijd afbeeldingen vanuit dit ISA-programma met daarbij meestal een eigen letterlijke werkvertaling. Met als disclaimer dat deze vertaling puur voor het eigen gebruik is gemaakt.

13-09-2022 Lees verder

Recente Toespraken
Prikbord

zondag 27 november, 10.30 uur
Benthuizen
thema: begrepen de profeten wat ze schreven?
INFO

Goed Belicht - Dagboek
zaterdag, 26 november

Jeremia 31:22 – het vrouwlijke zal de man omvangen

Hoelang zul je aarzelen, o afkerige dochter? Want JAHWEH schept iets nieuws in het land: het vrouwelijke zal de man omvangen.

In de profetie van Jeremia wordt Israël vergeleken met een vrouw die afkerig is van haar man. Maar zo zal het niet altijd blijven, Israëls afkerigheid zal worden genezen (Hos.14:4). GOD zelf zal iets nieuws creëren in het land: de vrouw (=Israël) zal de man (=JAHWEH) omvangen, d.w.z. gemeenschap met Hem hebben.

In het Hebreeuws waarin Jeremia deze profetie optekende, staat het nog beeldender. De man, dat is hier (qibor) dat is strijdbare man, een kerel. Jeremia spreekt trouwens ook niet van een vrouw, maar van het vrouwelijke (nqebah). Dat woord betekent letterlijk ‘holte’ en is afgeleid van ‘doorboren’, penetreren. Het vrouwelijke is aangelegd op het mannelijke dat haar zou vullen. Dat is meer dan alleen anatomie – het is een geestelijke waarheid. De man zou aan het bestaan van zijn vrouw inhoud geven: haar liefde bewijzen en door opstanding nieuw leven in haar voortbrengen.

Israël zal de bruid van JAHWEH worden. Een nieuw, blijvend huwelijksverbond zal met haar worden gesloten (zie 31:31). De Man zal gemeenschap met haar hebben, haar vervullen en zijn zaad schenken, dat wil zeggen: het levende en blijvende woord van God (1Petr.1:23).

Delen: