GoedBericht.nl logo
English Blog

15. Kolosse 4:12 – 4:18

17-01-2013 - Geplaatst door Andre Piet
Presentatie van studieavond gehouden op 17 januari 2013 in Rijnsburg

Studieavond over Kolosse 4:12 – 4:18 (NBG):

12 Epafras laat u groeten, die een der uwen is, een dienstknecht van Christus Jezus, altijd in zijn gebeden voor u worstelende, dat gij moogt staan, volmaakt en verzekerd bij alles wat God wil.
13 Want ik kan van hem getuigen, dat hij zich vele moeite heeft gegeven voor u en voor hen, die te Laodicea en te Hierapolis zijn.
14 De geliefde geneesheer Lucas en ook Demas laten u groeten.
15 Groet de broeders te Laodicea; ook Nymfa met de gemeente bij haar aan huis.
16 En wanneer deze brief bij u is voorgelezen, zorgt dan, dat hij ook in de gemeente te Laodicea voorgelezen wordt en dat ook gij die van Laodicea u laat voorlezen.
17 En zegt tot Archippus: Zorg dat gij de bediening, die gij in de Here aanvaard hebt, ook vervult.
18 Een eigenhandige groet van mij, Paulus. Gedenkt mijn gevangenschap. De genade zij met u.

Beluister of download de studie deel 1:

Beluister of download de studie deel 2:

Bekijk of download de presentatie:

Delen: