ga naar thuis-pagina

laatste wijziging: 28 december 2013

In dit artikel worden een aantal vragen behandeld n.a.v. de studie over 'Jezus' verjaardag'

Jezus geboren vlak voor Pesach

enkele vragen beantwoord

1. Hoe verhoudt 'aviv' zich tot onze kalender?

'Aviv' betekent 'lente' en valt samen met maart/april op onze kalender. Een andere (meer gangbare naam) van 'aviv' is 'nisan'.

2. Jezus geboorte wordt dikwijls berekend vanuit de priesterdienst van Zacharias. Ik heb gelezen dat men voor de geboorte van Jezus daarbij uitkomt op de 7-de maand van Israëls kalender. Hoe zit dat?

Er waren 24 priesterafdelingen (1Kron.24) die bij toerbeurt dienst deden in de tempel. Van Zacharias lezen we dat hij tot de achtste afdeling behoorde (vergl. Luc.1:5 en 1Kron.24:10). Elk van de afdelingen deden twee keer per jaar, één week dienst. Dat geeft een totaal van 48 weken, waarbij de resterende 3 weken van het gewone joodse jaar (Pesach, Wekenfeest en Soekot) ingevuld werden door de gezamelijke priesterorden. Als Zacharias' afdeling als 8-ste orde dienst deed, dan komen we (negen maanden later gerekend) voor de geboorte van Johannes de Doper uit in (±) de 1-ste maand (aviv) óf een half jaar later in (±) de 7-de maand (tisri). Dat zelfde geldt voor de geboorte van Jezus, die immers zes maanden jonger was dan Johannes (Luc.1:36).

3. Waar staat in de Bijbel, dat de maand 'aviv' oorspronkelijk de 7-de maand was?

Dat staat niet in de Bijbel, maar het volgt uit het gegeven dat Israël tot op vandaag, twee kalenders kent. Vanaf de Exodus zou de maand van de uittocht, voortaan de eerste maand zijn (Ex.12:2). In de praktijk werd de bestaande kalender echter niet aangepast, maar werd een nieuwe, godsdienstige kalender aangemaakt. Beide kalenders verschillen precies een half jaar.

4. Dr.E.L. Martin, die baanbrekend onderzoek heeft verricht naar de ster van Bethlehem, (zie elders op deze site) komt voor de geboorte van Jezus, uit op 1 Tisri, 3 voor Chr.. Vanwaar dit verschil?

Zoals ook dr.E.L.Martin naar voren brengt, is er een aanzienlijke tijdruimte tussen de geboorte van Jezus en het bezoek van de magiërs. Herodes liet alle jongens van twee jaar en jonger uitmoorden, "in overeenstemming met de tijd, die hij bij de wijzen had uitgevorst" (Mat.2:16). Als het bezoek van de magiërs in december, 2 vóór Chr. heeft plaatsgevonden (zoals Martin documenteert), dan is de geboorte van Jezus, ruim anderhalf jaar eerder (10 aviv, 3 voor Chr.) minstens zo aannemlijk als ruim een jaar eerder (1 tisri 3 voor Chr), zoals dr.Martin meent. Verder laar dr. Martin zien dat de serie opmerkelijke astronomische verschijnselen aanvingen rond de maand mei, 3 voor Chr. Ook dit gegeven matcht heel goed met de geboorte van Jezus in de lente, 3 voor Chr.

Dr. Martin baseert zijn datering van Jezus' geboorte op Openbaring 12 (beschrijving van een vrouw die een zoon voortbrengt). De vrouw zou een voorstelling zijn van het sterrenbeeld Maagd en uit de beschreven constellatie, zou met precisie zijn vast te stellen op welk tijdstip Jezus is geboren. Echter, de geboorte van de mannelijke zoon hier, verwijst m.i. niet naar Bethlehem, maar naar het Lichaam van Christus, dat na zijn voltooiing zal worden weggerukt. Direct daarop volgend vindt de vlucht van de vrouw (= Israël) naar de woestijn plaats. Deze pericoop heeft een eindtijdelijke setting.

5. U spreekt over Jezus' verjaardag, maar is dat wel een Bijbels begrip?

Waar de Schrift melding maakt van iemands leeftijd, daar wordt impliciet gerekend met een geboortedatum en dus verjaardag. Dit staat geheel los van het al of niet vieren van deze datum. Overigens is het fenomeen van geboortefeest niet onbekend in de evangelieën (Mat.14:6).

6. Meestal wijzen Bijbelvorsers op de maand Tisri, als geboortemaand van Jezus. Hoe komt men daar toe?

Dat is inderdaad eigenaardig. Er zijn twee maanden die serieus in aanmerking komen voor de geboorte van Jezus: de eerste maand (aviv/ nisan) en de zevende maand (tisri). Dat heeft voornamelijk twee Bijbelse gronden:
1. Berekeningen vanuit Zacharias' dienst in de tempel (zie boven) komen hierop uit;
2. Typologisch: zes van de zeven "hoogtijden des HEREN" vinden plaats in de eerste en de zevende maand. Elk van deze hoogtijden is gemakkelijk te linken met Jezus' geboorte. Bij mijn weten is vooral de 15-de tisri (begin Loofhutten) aangewezen als waarschijnlijke geboortedag van Jezus. Al eerder noemde ik ook dr.Martin, die 1 tisri aanwijst als Jezus' geboortedag.

Het aanwijzen van 10 aviv (de dag dat het lam in huis kwam), gebaseerd op Lucas 2:42, is naar mijn weten nog niet eerder gedaan.

7. Is de weergave "werd" noodzakelijk? Wordt het soms ook niet weergegeven als "is geworden" of "was"?

Inderdaad, vertalingen zijn nogal divers in hun weergave. De speciale constructie zoals deze in Lucas 2:42 wordt gebezigd, komt een viertal keren voor in het NT:

De NBG vertaalt één keer "Hij was" en drie keer "was geworden". Maar 1. het gaat hier niet om het werkwoord 'zijn' maar 'worden' en 2. niet om een perfectum (zoals b.v. in 1Kor.13:11 "geworden") maar om een verleden tijd.

 ga naar thuis-pagina