GoedBericht.nl logo
English Blog

Oude Testament of Tenach?

13-12-2011 - Geplaatst door Andre Piet

Oude Testament?

De naam ‘het Oude Testament’ dat gewoonlijk gebruikt wordt als aanduiding van de Hebreeuwse Bijbel is een niet al te gelukkige keuze. In de eerste plaats: God maakt geen testamenten om de simpele reden dat Hij niet en nooit sterft. Hij is immers “de levende God”! Het woord ’testament’ is ten onrechte ingeslopen als vervanging van het woord ‘verbond’. Maar zelfs wanneer we de naam zouden aanpassen, dan nóg levert dat geen correcte naam op. Want “het oude verbond” werd pas gesloten bij de Sinaï (zie Ex.19:2-9; Jer.31:31), hetgeen betekent dat de geschiedenis die daaraan vooraf gaat, van Adam tot Mozes, daar niet onder valt. Een periode van maar liefst vijf en twintig honderd jaar! Dat is aanzienlijk langer dan de periode van Mozes tot Christus die ‘slechts’ vijftienhonderd jaar duurde. Met andere woorden: de geschiedenis in het boek Genesis maakt geen deel uit van “het oude verbond” (zie ook Gal.3:17; Rom.5:14).

Tenach

Een veel betere benaming dan ‘het Oude Testament’ is Tenach. Dit woord is samengesteld uit de beginletters (een zogenoemd acroniem) van de drie delen van de Hebreeuwse Bijbel: de Thora (= de Wet), de Newie’iem (= de Profeten) en CHetoewiem (= de Geschriften). Deze indeling van de boeken zoals de Joden die tot op heden kennen, was reeds in gebruik in de dagen van Jezus en wat belangrijker is: ook Jezus volgde deze indeling. In Lucas 24:44 zegt Hij na zijn opstanding:

Dit zijn mijn woorden, die Ik tot u sprak, toen Ik nog bij u was, dat alles wat over Mij geschreven staat in de wet van Mozes en de profeten en de psalmen moet vervuld worden.

Weliswaar vinden we hier niet de naam Tenach, maar wel de indeling van de Tenach. Waarbij het laatste deel (de Geschriften) genoemd is naar het eerste boek daarin (de psalmen). De volgorde van boeken die wij kennen van de Hebreeuwse Bijbel is gebaseerd op de beroemde Griekse vertaling van de Hebreeuwse Bijbel, de Septuagint (LXX). Helaas heeft de Septuagint de oorspronkelijke volgorde van de Bijbelboeken enorm gewijzigd met als gevolg dat ons ‘Oude Testament’ eindigt bij Maleachi in plaats van bij Kronieken.

eerste en laatste Bijbelboek

Daarmee komen we op nóg een heel interessante aanwijzing dat Jezus inderdaad uitging van de Tenach. In Lucas 11:50, 51 zegt Hij:

… opdat van dit geslacht afgeeist worde het bloed van al de profeten, dat vergoten is sinds de nederwerping der wereld, van het bloed van Abel tot het bloed van Zacharias, die omgebracht is tussen het altaar en het tempelhuis.

De geschiedenis waar Jezus in deze verzen naar verwijst, vinden we in 2Kron.24:20 en 21. Deze moord had bijna achthonderd jaar tevoren plaats gevonden en was chronologisch gezien niet de meest recente in de Bijbelse geschiedenis. In dat geval had Jezus de naam van Uria genoemd (Jer 26:23), die ruim honderd jaar later met het zwaard werd gedood. Maar Jezus volgt niet de chronologische lijn maar de indeling van de Tenach. In de Tenach is de steniging van Zacharia de laatst vermelde godsdienstige moord, zoals “het bloed van Abel” de eerst vermelde godsdienstige moord is. Kortom, Jezus verwijst naar het vergoten bloed vanaf het eerste tot het laatste Bijbelboek.

Niet ons door elkaar gehusselde ‘Oude Testament’ maar de Tenach presenteert volgens Jezus’ eigen woorden, de correcte indeling van de Hebreeuwse Bijbel.

Delen: