GoedBericht.nl logo
English Blog

geen 66 Bijbelboeken!

14-12-2011 - Geplaatst door Andre Piet

In de vorige weblog liet ik zien dat niet ons ‘Oude Testament’ maar de Tenach de correcte indeling van de Hebreeuwse Bijbel toont. Hieronder de drie afdelingen en volgorde van boeken in de Tenach. Met vermelding van zowel de Hebreeuwse alsook de gangbare naam.

 1. Beres’jiet – Genesis
 2. Sjemot – Exodus
 3. Wajikra – Leviticus
 4. Bemidbar (Bamidbar) – Numeri
 5. Devariem – Deuteronomium

 6. Jehosjoea – Jozua
 7. Sjofetiem – Richteren
 8. Sjemoeël 1 – I Samuel
 9. Sjemoeël 2 – II Samuel
 10. Melachiem 1 – I Koningen
 11. Melachiem 2 – II Koningen
 12. Jesja‘jahoe – Jesaja
 13. Jirmejahoe – Jeremia
 14. Jechezkel – Ezechiël
 15. Hosjea‘ – Hosea
 16. Joël – Joël
 17. Amos – Amos
 18. ‘Ovadja – Obadja
 19. Jona – Jona
 20. Micha – Micha
 21. Nachoem – Nahum
 22. Chavakoek – Habakuk
 23. Tsefanja – Zefanja
 24. Chaggai – Haggai
 25. Zecharja – Zacharia
 26. Mal’achi – Maleachi

 27. Tehiliem 1- Psalmen
 28. Misjlee – Spreuken
 29. Iov – Job
 30. Sjier Hasjiriem – Hooglied
 31. Roet – Ruth
 32. Echa – Klaagliederen
 33. Kohelet – Prediker
 34. Ester – Esther
 35. Daniël – Daniël
 36. Ezra – Ezra
 37. Nechemja – Nehemia
 38. Divree Hajamiem 1 – I Kronieken
 39. Divree Hajamiem 2 – II Kronieken

hoe tellen we de boeken?

Bovenstaande telling van boeken is gebruikelijk in naslagwerken maar niettemin omstreden. Van ouds telden de Joden de boeken van de Tenach als tweeëntwintig boeken. Flavius Josephus schreef daar al over. Op dit getal kwam men uit, door de twaalf kleine profeten als één boek te tellen en bijvoorbeeld de dubbele delen van Samuël, Koningen en Kronieken ook als enkele boeken. Tweeëntwintig boeken in de Hebreeuwse Bijbel is een betekenisvol getal omdat het overeenkomt met het aantal letters van het Hebreeuwse alfabet. Tellen we daarbij de zevenentwintig boeken van de Griekse Bijbel (‘het Nieuwe Testament’) dan komen we op een totaal van negenenveertig “heilige schriften”. Zeven maal zeven, dat is de volheid in kwadraat!

vijf boeken van de Psalmen

Nu zou men kunnen tegenwerpen dat de oude Joodse telling geforceerd is om te laten corresponderen met het aantal Hebreeuwse letters. Laten we deze telling om die reden los, en volgen we de gebruikelijke telling dan komen we op de bekende negenendertig boeken. Maar… deze telling klopt aantoonbaar niet, want ze ziet vier boeken over het hoofd. De Psalmen dienen namelijk niet geteld te worden als één boek maar als vijf boeken. Men leze de opschriften boven Psalm 1, 42, 72, 89 en 106. Honderdvijftig Psalmen zijn onderverdeeld in vijf boeken, die overigens weer overeenkomen met de vijf opeenvolgende boeken van Mozes. Hetgeen weer onderstreept dat al de Schriften met elkaar samenhangen en een onderliggende structuur en design vertonen.

geen 66 maar 70 boeken!

Tellen we de Psalmen inderdaad als vijf boeken dan betekent dat, dat de Tenach niet negenendertig maar drieënveertig boeken bevat. Inderdaad, dat is een nietszeggend getal… maar het is ook niet af. Tellen we namelijk daarbij de zevenentwintig completerende boeken van de Griekse Bijbel, dan komen we op een totaal van zeventig boeken! Dat is wat anders dan de bekende zesenzestig boeken, wat een typisch menselijk getal is (denk maar aan 666…). Het getal zeventig is een veelvoud van zeven en symboliseert volheid. Bovendien staat zeventig vanouds voor de volkerenwereld. De volkerentabel van Genesis 10 vermeldt zeventig zonen als nakomelingen van Noach.
Gods Woord voor de volkerenwereld is compleet…  zeventig boeken!

Delen: