GoedBericht.nl logo
English Blog

de Schriften niet lezen maar ….

18-12-2012 - Geplaatst door Andre Piet

1_blog_15

Nergens in de Bijbel wordt de oproep gedaan om de Schriften te lezen. Waarmee niet gezegd is dat daar iets mis mee zou zijn. Het regelmatig lezen van de Bijbel heeft ongetwijfeld z’n voordelen. Bijvoorbeeld om vertrouwd te raken met geschiedenissen en andere teksten. Maar het effect van bijbellezen is óók dat het vele vragen oproept. Waarom staat deze geschiedenis in de Bijbel? En wat is de betekenis van dat verhaal? Vanwaar dit voorschrift? En hoe dient men die spreuk te verstaan? Enzovoort, enzovoort. Zoals Filippus ooit aan de hoge ambtenaar uit Ethiopië vroeg, toen deze voorlas uit de boekrol van Jesaja: “versta je wat je leest?” (Hand.8:30). Waarbij deze als antwoord gaf: hoe zou dat kunnen als niet iemand de weg wijst? Zo is dat. Leest men alleen maar de Bijbel dan zal niet tot meer begrip leiden. Integendeel zelfs.

Maar de Schriften dienen ook niet gelezen te worden maar onderzocht. “ONDERZOEKT de Schriften” (Joh.5:39), staat er geschreven. Het Griekse woord dat hier gebruikt wordt voor ‘onderzoeken’ komt zes keer voor in het NT. Hieronder een lijst van de voorkomens in de NBG-vertaling:

Joh 5:39 Gij onderzoekt de Schriften…
Joh. 7:52 Ga maar na en zie, dat uit Galilea geen profeet opstaat.
Rom. 8:27 En Hij, die de harten doorzoekt
1Kor. 2:10 … de Geest doorzoekt alle dingen…
1Petr. 1:11 terwijl zij naspeurden 
Openb. 2:23 …  dat Ik het ben, die nieren en harten doorzoek

Onderzoeken gaat zoveel dieper dan lezen. Het is nagaan, naspeuren, doorzoeken. Door te lezen blijft men slechts op de vlakte. Maar de schatten en rijkdommen vindt men door te zoeken onder de oppervlakte. Met recht dus: onderzoeken. Schrift met Schrift vergelijken. En wat men dan vindt? Jezus zelf gaf in de confrontatie met zijn orthodoxe volksgenoten dit antwoord:

Onderzoekt de Schriften (…)
en die zijn het, die van MIJ getuigen.
en toch wilt gij niet tot Mij komen
om LEVEN te hebben.
Johannes 5:39,40

Wat men in de Schriften vindt volgens Jezus’ eigen woorden, is de Christus die leven geeft. De Schriften getuigen van Israëls opgestane Messias die ook de Redder der wereld is. Hij heeft de dood overwonnen en zal deze als laatste vijand ook teniet doen. Daar getuigt elke bladzijde in de Bijbel van!

Reageer op Facebook

Delen: