GoedBericht.nl logo
English Blog

antisemitische tendensen op GB?

08-04-2020 - Geplaatst door Andre Piet

Van het CIDI (Centrum Informatie en Documentatie Israël) ontving ik de volgende mail.

Geachte lezer,

Hierbij reageer ik op het artikel “Leviticus 23:5 – 14 Nisan”, op 8-4-2020 (vandaag) geplaatst door Andre Piet.

Wij vinden het als Joodse organisatie fijn om te zien dat u aandacht schenkt aan het Pesachfeest, dat vanavond begint. Echter kan ik de koppeling naar het verhaal van de dood van Jezus niet los zien van de het stereotype van Joden als godsmoordenaars, dat in het verleden tot zo veel antisemitisme heeft geïnspireerd.

Het gaat in het bijzonder over de volgende alinea:

“Het was ook precies op deze datum dat vijftienhonderd jaar later het Lam van God werd geslacht. De Joodse overpriesters hadden haast met het uit de weg ruimen van Jezus. Want een dag later zou immers het feest van Pascha beginnen. Vóór het feest moest de kruisiging van Jezus daarom helemaal rond zijn.”

Ik neem aan dat u niet bedoelt te schrijven dat Joden als collectief schuldig zijn aan de moord. Echter, door de “Joodse overpriesters” van rond het jaar 0 zo snel erbij te halen in een stuk over het pesachfeest, lijkt de associatie toch te worden gemaakt.

Het CIDI fungeert als meldpunt voor antisemitisme. Graag wil ik benoemen dat sommigen het bericht slecht valt om de hier genoemde reden. Ik hoor daarom graag of u deze gevoeligheid in overweging kunt nemen.

Met vriendelijke groet,
Aron Vrieler

Ik heb op deze mail als volgt op gereageerd:

Geachte heer Vrieler,

Dank voor het delen van uw bezorgdheid over genoemd artikel dat, naar u vreest, zou kunnen aanzetten tot antisemitisme. Als beheerder en woordvoerder van de website goedbericht.nl wil ik dat kwalijke misverstand graag rechtzetten. Hieronder puntsgewijs enkele aantekeningen ter toelichting.

  1. Wie de website goedbericht.nl kent zal het opvallen dat grote nadruk wordt gelegd op de uitverkoren positie van het volk Israël. Een prominente plaats die niet alleen verband houdt met het verleden, maar zich ook uitstrekt tot in de verre toekomst. Het volk Israël is, zoals staat geschreven, GODS oogappel en GoedBericht.nl onderschrijft dat van harte.
  2. Goedbericht.nl neemt expliciet en op vele plaatsen afstand van de traditionele kerkelijke visie die uitgaat van de vervangingstheologie, een leer die inhoudt dat de kerk in de plaats van Israël zou zijn gekomen. Het is deze kwalijke vervangingsleer die vanouds als theologische rechtvaardiging heeft gediend voor het ‘christelijk’ antisemitisme.
  3. Goedbericht.nl is een warm pleitbezorger van het Joodse monotheïsme (“één GOD en Vader”) en neemt uitdrukkelijk afstand van de christelijke drie-eenheidsleer die inhoudt dat ook Jezus (Jesjoea) God zou zijn. Daarmee verwerpt GB automatisch ook de opvatting dat de kruisiging van Jezus een “godsmoord” zou zijn geweest. Een term die niet alleen onbijbels maar zelfs godslasterlijk is, aangezien de ene GOD per definitie onvergankelijk is en uiteraard niet vermoord kán worden.
  4. Goedbericht.nl gaat nadrukkelijk uit van de Bijbel, d.w.z. inclusief het zogenoemde ‘Nieuwe Testament’, waarvan alle auteurs (wellicht inclusief Lucas) Joods waren. Het is deze bundel van geschriften die unaniem duidelijk maakt dat Jezus inderdaad gekruisigd werd vlak vóór het feest van Pesach, op de 14-de Nisan. Dat Israël o.l.v. het Sanhedrin en de overpriesters het ware Pascha heeft geslacht, is geen beschuldiging maar een vervulling van wat in de Torah was opgedragen. Of, zoals Petrus zijn Joodse volksgenoten op het tempelplein voorhoudt, dat het volk en haar oversten, Jezus in onwetendheid heeft overgeleverd en gedood “maar”, zo voegt hij er aan toe “zó heeft God in vervulling doen gaan wat Hij bij monde van alle profeten tevoren geboodschapt had, dat zijn Christus moest lijden” (Handelingen 3 vers 1 en 18).

Met het bovenstaande hoop ik afdoende te hebben aangetoond dat ongerustheid van sommigen over vermeende antisemitische tendensen op goedbericht.nl, slechts berusten op oppervlakkige lezing en onjuiste conclusies. Had men zich eerst ook maar enigszins op de hoogte gesteld van de inhoud van de website, dan zou zelfs de suggestie niet zijn opgekomen.

Met vriendelijke groet,
-André Piet-
beheerder en woordvoerder van GoedBericht.nl

 

Delen: