GoedBericht.nl logo
English Blog

zonder bloedstorting geen vergeving?

11-10-2011 - Geplaatst door Andre Piet

En nagenoeg alles wordt volgens de wet met bloed gereinigd, en zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving bevrijding.
Hebreeën 9:22

vergeving
In een serie blogs heb ik uiteengezet dat het Griekse woord aphesis dat doorgaans met vergeving wordt vertaald, in werkelijkheid duidt op loslating of bevrijding. Vele Schriftplaatsen komen daarmee in een compleet ander licht te staan, zoals ik in de vorige weblog liet zien. Een voorbeeld daarvan dat een aparte vermelding verdient, is het bovenstaande bijbelvers in Hebreeën 9. Daarin wordt uiteengezet hoe onder het oude verbond vrijwel alles in de tabernakel d.m.v. bloed, ritueel gereinigd werd. Met de merkwaardige toevoeging “en zonder bloedstorting geschiedt er geen vergeving”. Ik noem deze toevoeging merkwaardig omdat ‘vergeving’ hier namelijk helemaal niet het onderwerp is. Het roept bovendien de ongerijmde suggestie op dat God niet zou kunnen vergeven zonder bloedstorting. Is Hij soms ‘bloeddorstig? Inderdaad, dit Bijbelvers geldt in de klassieke theologie als bewijstekst bij uitstek voor de leer van ‘verzoening door voldoening’. Zouden we echter, zoals ik betoogde, vergeving ook hier vervangen door bevrijding, dan komt niet alleen dit bewijs te vervallen maar daarmee ook de belangrijkste pijler onder deze leer.

bloed uitgieten
Voor een goed begrip moet trouwens vooraf worden opgemerkt dat het woord ‘bloedstorting’ in Hebr.9:22, geen betrekking heeft op de slachting van een dier, maar op het uitgieten en besprenkelen van het bloed naderhand. Dat blijkt uit het verband, uit het Griekse woord dat een samenstelling is van ‘uit’ en ‘gieten’ (dus: ‘uitgieten’) en de wijze waarop de Septuagint (LXX) dit Griekse woord gebruikt.

reiniging = bevrijding van onreinheid 
Hebreeën 9:22 leert niet dat Gód niet zonder bloedstorting kan vergeven. Het vers handelt over reiniging. De tabernakel moest worden gereinigd (verschoond) en daarmee bevrijd van onreinheid. Deze reiniging vond plaats d.m.v. bloed van geslachtte dieren. De schrijver van de Hebreeënbrief vervolgd met te zeggen (vers 23) dat dit een beeld is van de reiniging van hemelse dingen door het eenmalige offer van Christus (vers 24-26).
Het offer (=opstijging) van Christus spreekt van zijn opstanding, nadat Hij eerst was geslacht. Hij is “naar de hemel gegaan, terwijl engelen en machten en krachten Hem onderworpen zijn” (1Petr.3:22). Zó reinigt en verschoont Hij de hemel, en bevrijd Hij haar van alle onzuiverheid.

karikatuur
Eén ding moet duidelijk zijn: Hebr.9:22 heeft NIETS te maken met het stuitende, onbijbelse idee van een god die alleen maar kan vergeven wanneer hij eerst bloed gezien heeft. Geen groter karikatuur denkbaar van de GOD van de Bijbel, die aan het kruis juist het tegenovergestelde liet zien: zelfs al vermoordt de wereld Mijn geliefde Zoon, dan nog heb ik hen onverminderd lief!

Delen: