GoedBericht.nl logo
English Blog

zonder bloedstorting geen vergeving

20-05-2013 - Geplaatst door Andre Piet

Waarom moest Jezus sterven? Het traditionele antwoord op deze fundamentele vraag luidt kort en bondig:

Jezus stierf om plaatsvervangend de straf van God te ondergaan die mensen vanwege hun zonden verdienden. Er moest bloed vloeien anders kan God niet vergeven.

Deze uitleg is even wijdverbreid als onbijbels. Nooit lezen we in de Schrift dat Jezus de straf of toorn van God op het kruis onderging. Het kruis was het lijden dat ménsen Hem aandeden en God liet Hem over aan zijn vijanden. In zijn sterven werd geen gerechtigheid voltrokken maar juist de grootste ongerechtigheid: een volmaakt onschuldige werd gruwelijk omgebracht.

Maar dan dat andere punt. Zegt de Schrift niet (Hebr.9:22) dat zonder bloedstorting geen vergeving geschied? Inderdaad, heel de offerdienst laat zien dat God de zonden bedekt door een dier dat geslacht wordt. Maar vergis u niet: het louter slachten van een dier is geen offer. Het offer vindt plaats ná de slachting, wanneer het geslachte dier op de verhoging van het altaar wordt gelegd en opstijgt tot een liefelijke reuk voor God. Zoals de slachting verwijst naar Golgotha (een onschuldige geeft zijn bloed), zo verwijst het offer naar de verrijzenis op de derde dag, waarbij God degene is die het offer aansteekt. Mensen brachten Jezus ter dood maar God wekte Hem op uit de doden (Hand.2:23,24). Slechts door te sterven kon de dood worden overwonnen.

Zonder bloedstorting geschied er geen vergeving. Maar alleen door bloedstorting is er evenmin vergeving. Vergeving (=bevrijding) is gelegen in het offer daarna: de verrijzenis uit het graf.

Delen: