GoedBericht.nl logo
English Blog

wie is een Jood?

21-10-2011 - Geplaatst door Andre Piet

28 Want niet hij is een Jood, die het uiterlijk is, en niet dat is besnijdenis wat uiterlijk, aan het vlees, geschiedt, 29 maar hij is een Jood, die het in het verborgen is, en de ware besnijdenis is die van het hart, naar de Geest, niet naar de letter. Dan komt zijn lof niet van mensen, maar van God.
Romeinen 2

een taaie misvatting
Vanuit verschillende hoeken kwam ik deze week in aanraking met bovenstaande verzen. Maar in alle gevallen was het oogmerk dezelfde: het werd aangevoerd als argument voor de opvatting dat er geen bijzondere rol is weggelegd voor het (ethnische) Joodse volk. Al vanaf de eerste eeuwen van de kerkgeschiedenis is dit het algemeen gangbare standpunt binnen de christenheid maar een organisatie als het Wachttoren Genootschap claimt evenzeer de erfgenaam te zijn van de beloften aan Israël. En een variant van dit idee verdedigt dr. Stephen E. Jones in zijn brochure ‘wie is een Jood?’.

overdrachtelijk
Nu is het in overdrachtelijke zin waar, dat aangezien het woord ‘Jood’ ‘Godlover betekent, iedereen die God looft dus een ‘Jood’ is. En omdat de besnijdenis een beeld is van “de besnijdenis van het hart”, kan iedereen van wie het hart ont-dekt is, met recht claimen ‘besneden’ te zijn. Met deze overdrachtelijke betekenissen heb ik geen probleem. Paulus gaat ons daar vaak genoeg, zelf in voor.

het letterlijke wegredeneren
Anders wordt het, wanneer men op basis van de overdrachtelijke betekenis van een begrip, de letterlijk betekenis wegredeneert. Dat is een kwalijk procedé.  Want dat doet Paulus evenmin. Men leze het direct volgende vers in Paulus’ betoog:

Wat is dan het voorrecht van de Jood, of wat is het nut van de besnijdenis? 2 Velerlei in elk opzicht.
Romeinen 3:1,2

Let wel: Paulus heeft het hier over het Joodse volk en over de fysieke besnijdenis, waaraan hij vele voorrechten in elk opzicht toekent. Later in deze brief bevestigt hij dat, wanneer hij schrijft:

4 immers, zij zijn Israelieten, hunner is de aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbondEN (=ook het nieuwe verbond!) en de wetgeving en de eredienst en DE BELOFTEN; 5 hunner zijn de vaderen en uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus…
Romeinen 9 

waar het om gaat
Waar het in Rom.2:28,29 om gaat is dat een ware Jood (= Godlover) niet slechts naar het vlees Joods is, maar het ook naar het hart is. Daarmee rekt Paulus het begrip ‘Jood’ niet uit, zodat ook heidenen daarbij inbegrepen zijn, maar hij beperkt het juist tot het gelovige volk.

6 … Want niet allen, die van Israel afstammen, zijn Israel…
Romeinen 9 

toekomst voor het Joodse volk!
Wanneer de tijdelijke verharding die over Israël is gekomen, van Godswege zal worden opgeheven, zal een gelovig Israël overblijven (Rom.11:25). D.w.z. het hart van volk zal worden besneden (lees: de bedekking wordt weggenomen; Deut.30:6 vergl. 2Kor.3:16) en het zal een volk van Godlovers worden!
Laat niemand het wagen om de beloften die GOD aan dit volk onder ede heeft beloofd, af te pakken.

Delen: