GoedBericht.nl logo
English Blog

Vijf Feiten Over De Dood

15-08-2015 - Geplaatst door Andre Piet
laatste wijziging: 28-10-2019

FEIT 1: DOOD IS HET TEGENOVERGESTELDE VAN LEVEN.

Dood is in de Bijbel geen andere vorm van leven, hetzij hoger of lager, maar het tegenovergestelde van leven. Heel simpel: iemand die dood is, die leeft niet (zie b.v. Openbaring 20:5).

Het was juist de leugen van ‘de slang’ in de hof van Eden die beweerde dat de mens niet zou sterven wanneer deze zou eten van de door God verboden vrucht. ‘De slang’ redeneert de dood weg. Sterker nog, volgens de slang, zouden de ogen van mens juist opengaan…

De slang echter zeide tot de vrouw: Gij zult geenszins sterven, maar God weet, dat ten dage, dat gij daarvan eet, uw ogen geopend zullen worden…
Genesis 3:4,5

Tot op vandaag is dit de leugen van de slang. Vrijwel alle religie ontkent de dood door te leren dat de dood een andere, al of niet hogere vorm van leven is. Denk aan de leer van de onsterfelijke ziel, of die van de reïncarnatie. Het is een fatale leugen omdat het de poort opent voor demonenbedrog van spiritisme. En ook omdat het een ontkenning is van de betekenis van de opstanding. In een ‘gelukzalig hiernamaals’ (de zogenaamde tussentoestand) zou opstanding niet meer zijn dan ‘suiker op de honing’.

FEIT 2: DE DOOD IS EEN TERUGKEER.

Zó wordt de dood door God Zélf gedefinieerd. De eerste keer dat uitleg gegeven wordt aan het begrip ‘sterven’ lezen we:

… in het zweet uws aanschijns zult gij brood eten, totdat gij tot de aardbodem wederkeert, omdat gij daaruit genomen zijt; want stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren.
Genesis 3:19

En de wijze Salomo schreef:

… en het stof wederkeert tot de aarde, zoals het geweest is, en de geest wederkeert tot God, die hem geschonken heeft. 
Prediker 12:7

Het stoffelijke lichaam keert terug naar de aarde waaruit het genomen is. En de (levens-)geest keert terug tot God die het ooit gegeven heeft. De dood is dus geen nieuwe ervaring maar het brengt de mens juist weer terug bij ‘af’. Zoals een mens geen enkele gewaarwording heeft vóór zijn geboorte, zo ook niet meer na zijn sterven. Vandaar dat de dood is als niet-zijn.

Wend uw blik van mij af, opdat ik mij wederom verblijde, eer dat ik heenga en niet meer ben
Psalm 39:14

FEIT 3: DE DOOD IS ALS EEN SLAAP.

Iemand die slaapt bevindt zich in een toestand van rust en is zich van niets bewust. Omdat dit ook karakteristiek voor de dood is, wordt deze in de Schrift dikwijls vergeleken met de slaap.

Zoals water verdampt uit een meer en een rivier verloopt en uitdroogt,  zo legt een mens zich neer en staat niet weer op; totdat de hemelen niet meer zijn, ontwaken zij niet en worden niet wakker uit hun slaap
Job.14:11,12

Gaat heen, want het meisje is niet gestorven, maar het slaapt. En zij lachten Hem uit…
Matteüs 9:24

Lazarus, onze vriend, is ingeslapen, maar Ik ga daarheen om hem uit de slaap te wekken. De discipelen zeiden dan tot Hem: Here, als hij slaapt, zal hij herstellen.Doch Jezus had het bedoeld van zijn dood; zij echter meenden, dat Hij het van de rust van de slaap bedoelde. 
Johannes 11:11-13

Stel u voor dat in de dood allerlei ervaringen worden opgedaan, dan zouden we toch mogen verwachten dat de paar mensen die uit deze toestand weer zijn teruggekomen (zoals b.v. het dochtertje van Jaïrus en Lazarus) daarover heel veel zouden hebben gemeld. Zij waren immers ‘ervaringsdeskundigen’. Maar het zwijgen van de Schrift hierover is ‘oorverdovend’! Een stilzwijgen dat verklaard wordt door de mededeling dat de doden ‘slapen’ en zich dáárom van niets bewust zijn.

Paulus schrijft in 1Korinthe 15 dat de enige hoop voor de ontslapenen de opstanding is.

….en indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht, dan zijt gij nog in uw zonden. Dan zijn ook zij, die in Christus ontslapen zijn, verloren.
1Korinthe 15:17,18

Buiten de opstanding is er, géén hoop voor de doden. Zij die in Christus ontslapen zijn zouden buiten opstanding om, verloren zijn. Een bewijs dat de doden zich in de tussentijd niet in de gelukzaligheid o.i.d. bevinden.

In vele toonaarden meldt de Schrift dat de doden geen enkel bewustzijn hebben.

Niet de doden zullen de HERE loven, niemand van wie in de stilte zijn neergedaald, 
Psalm 115:17

Wat voor gewin ligt er in mijn bloed, in mijn nederdalen in de groeve? Kan het stof U loven, kan dat uw trouw vermelden? 
Psalm 30:10

Want in de dood is Uwer geen gedachtenis; wie zou U loven in het dodenrijk? 
Psalm 6:6

De levenden weten tenminste, dat zij sterven moeten, maar de doden weten niets… 
Prediker 9:5

Al wat uw hand vindt om naar uw vermogen te doen, doe dat, want er is geen werk of overleg of kennis of wijsheid in het dodenrijk, waarheen gij gaat. 
Prediker 9:10

Want het dodenrijk looft U niet, de dood prijst U niet; wie in de groeve zijn neergedaald, hopen niet op uw trouw
Jesaja 38:18

FEIT 4: MEN WORDT UIT DE DOOD GEWEKT OM OP TE STAAN

Opwekking gaat vooraf aan opstaan. Opwekking is primair een zaak van de geest, terwijl opstaan het effect van het lichaam daarop is. Zoals een mens in de morgen eerst (op)gewekt wordt (passief) en vervolgens opstaat (actief). Zou de mens een onsterfelijke ziel hebben en voortleven buiten het lichaam, dan zou hij helemaal niet hoeven worden (op)gewekt. De waarheid van de opwekking van doden is daarom onverenigbaar met de leer van de onsterfelijke ziel.

Daarom heet het: Ontwaak, gij die slaapt, en sta op uit de doden, en Christus zal over u lichten.
Efeze 5:14

Immers, indien er geen doden opgewekt worden, dan is Christus ook niet opgewekt; en indien Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zonder vrucht…
1Korinthe 15:16,17

FEIT 5: DE DOOD WORDT TENIET GEDAAN.

De essentie van het Goede Bericht in de Bijbel is dat Christus Jezus de dood teniet doet.

… onze Redder, Christus Jezus, die de dood teniet doet en onvergankelijk leven aan het licht brengt door het evangelie.
2Timotheüs 1:10

Paulus vertelt in het magistrale hoofdstuk over de triomf van het Leven, 1Korinthe 15 (:22-28), dat zoals alle mensen in Adam stervelingen zijn, zo in Christus alle mensen zullen worden levendgemaakt. Weliswaar ieder in zijn eigen rangorde, maar niettemin allemaal. Zolang niet alle mensen zijn levendgemaakt (zoals de Eersteling Christus), zolang is de dood niet teniet gedaan. Eén idee van ‘eeuwige dood’ is de ontkenning daarvan. Het staat haaks op de onvoorwaardelijke blijde tijding van de Bijbel waarin de dood, als laatste vijand zal worden teniet gedaan. Want alleen dán, kan God alles in allen worden, d.w.z. alles in allen die in Adam stervelingen zijn.
Zoals nu alle leven wordt verzwolgen door de dood, zo zal eens alle dood worden verzwolgen door het Leven!

Lees ook: Q&A over de toestand der doden

Delen: