GoedBericht.nl logo
English Blog

vanuit angst tot geloof bewegen?

03-01-2014 - Geplaatst door Andre Piet

images_12

In de twee bekendste Nederlandse Bijbelvertalingen wordt in 2Korinthe 5:11 de indruk gewekt dat Paulus mensen vanuit angst tot geloof probeert te bewegen.

St. Vert.: Wij dan, wetende den schrik des Heeren, bewegen de mensen tot het geloof…
NBG51: Daar wij dan weten, hoezeer de Here te vrezen is, trachten wij de mensen te overtuigen…

Beide weergaven zeggen meer over de theologie van de vertalers, dan over wat Paulus schreef (lett. vertaald):

Bewust dan van de vreze van de Heer, overtuigen wij mensen…

Paulus heeft het niet over angst of schrik. Hij gebruikt de uitdrukking “vreze van de Heer” (zoals in Hand.9:31), een formulering die we kennen vanuit de Hebreeuwse Bijbel, met name vanuit het boek ‘Spreuken’ “De vreze des HEREN is het begin der wijsheid” (Spr.9:10). De term duidt op ontzag en eerbied voor GOD, niet op angst voor Hem. Wie God liefheeft, kan onmogelijk bang voor Hem zijn, want “de liefde drijft de vrees uit” (1Joh.4:18). 

In het voorgaande vers (5:10)  had Paulus gesproken over “de bêma van Christus” waar allen die geloven voor zullen verschijnen. Die bêma is geen ‘rechterstoel’, wat de vertalers er van gemaakt hebben, maar een podium. De bêma is het podium waar elk zijn lof (applaus) van God zal ontvangen (1Kor.4:5). Een erepodium dus. Wat daar zal tellen is de vreze des Heren. Geen angst maar ontzag voor Hem.

Er staat trouwens ook niet in 2Kor.5:11 “bewegen de mensen tot geloof” (St.Vert.) en al helemaal niet “trachten de mensen te overtuigen” (NBG51). Nee, Paulus’ trachtte niet te overtuigen, zijn houding was overtuigend.

Als het geen angst was waardoor Paulus werd gedreven, waardoor dan wel? Laat Paulus de vraag zelf beantwoorden :

Want de liefde van Christus dringt ons, oordelend, dat één voor allen stierf.
-2Kor.5:14,15-

De wereld bracht Christus aan het kruis, d.w.z. Hij stierf door hen. Maar wat de wereld niet wist en nog steeds niet weet is dat Hij voor hen allen stierf. Hoezo? Om drie dagen later door God opgewekt te worden en als Eersteling leven te garanderen aan alle mensen (1Kor.15:22-28). Dat is de liefde van Christus! “De liefde Gods in Christus Jezus” geeft aan al zijn vijanden Leven. Dat is ontzagwekkend – zó verzoent God een vijandige wereld met Zich (2Kor.5:19).

Reageer op Facebook

Delen: