GoedBericht.nl logo
English Blog

toch onder de wet?

17-12-2014 - Geplaatst door Andre Piet

images_12

N.a.v. de bijbelstudie in Zoetermeer over het thema “niet onder de wet” ontving ik via Facebook een uitgebreide reactie. Sympathiek en to-the-point. De schrijver staat op het standpunt dat gelovigen zich wel hebben te onderwerpen aan de wet van Mozes. Om u een indruk te geven hoe dit verdedigd wordt, eerst de reactie van mijn opponent en daaronder mijn antwoorden (de nummers tussen haakjes in het rood verwijzen daarnaar).

Ik heb weer boeiend zitten luisteren naar jouw visie van het Woord van God, maar blijf toch met grote vragen zitten naar aanleiding van je beweringen in je preek van afgelopen weekend. Weet je ik acht mijn naaste hoger dan mijzelf en ben daarom altijd bereid naar jou te luisteren. Maar zoals je zelf ook altijd vraagt, ga ik alles wel nazoeken toch Daarom vraag ik je ook mijn vragen serieus te lezen. Laten we vooral in liefde met elkaar blijven omgaan.

Je beweert dat er 2500 jaar lang van Adam tot Mozes geen wet was (1). Als er werkelijk geen wet was, waarom heeft God dan de vloed van Noach laten plaatsvinden. Zonder wet kan er toch geen overtreding zijn? Laat staan zonde? Waarom keerde God Sodom en Gomorrah dan om (2)? Over welke wet hebben we het dan in Gen 26:5 (3)? Jij zegt nu toch dat de periode van de wet maar 1500 jaar duurde en dat ervoor en erna geen wet was (4)?

Paulus lijkt mij vrij duidelijk als hij spreekt dat er instructies zijn bijgekomen bij de Sinaï.Logisch toch, de hele Levitische priesterdienst kwam er toen bijvoorbeeld BIJ. Maar de Torah, Gods instructies zijn al vanaf Gen 1:1 en gaan door t/m Deut 34:12. Dus geldt de Torah al VOOR de Sinaï. Of is dat zo’n vreemde gedachte? En naarmate er meerdere wetten zijn is ook de kans dat je er één overtreedt groter, dus neemt de overtreding toe en dus de zonde toe. Exact wat Paulus in Rom 5:20 schrijft (5).

Je redenatie over wetgeving is m.i. een beetje kort door de bocht. Ik zou haast zeggen; laten we alle wetgeving in Nederland ook opheffen. Prachtig vrijheid, blijheid. Zou dat gaan werken? Waarom hebben wij in Nederland wetgeving? Was de insteek van de staat omdat we dan de Nederlanders lekker kunnen treiteren en ze flink de wet kunnen laten overtreden? Of was de insteek iets goeds (6)? Namelijk met elkaar regels hebben om alles ordelijke en in liefde te laten verlopen? Wat was en is jouw insteek bij het opvoeden van kinderen? Waren er opvoedregels nodig daar (7)? Ik ben blij dat mijn ouders mij hebben opgevoed en getuchtigd. Lijkt me heel Bijbels (Spr 12+13) Wat zou de insteek van de Torah dan zijn? Een God die Liefde is geeft regels van liefde! En zo beschrijft David het ook in bijvoorbeeld Ps 119:47. Liefde is de kern van de Torah toch? Of spoorde David niet helemaal? Ps 119 is een loflied aan de Torah !! En de Torah is ook goed !! (Rom 7:12 en 16) Het gaat pas fout als je de Torah verkeerd toepast (1 Tim 1:8) Pas je het verkeerd toe dan brengt zij vloek. En anders brengt ze zegen. (Deut 27, 28 en 29) En omdat we ons bewust zijn dat niemand die Torah kan wandelen, heeft Christus de vloek van de wet weggehaald (Gal 3:13). Of staat er in jouw Bijbel wat anders Andre? Jij haalt Gal 3 in je preek aan en wijst dan naar de wet. Dat staat er niet !! Er staat vloek van de wet. De wet zelf is veel breder dan de vloek. Dus niet de wet is weg, maar de vloek is weggehaald. En je gaat nu toch niet beweren dat de Torah zelf een vloek is (8)?

Je blijft maar vertellen dat Paulus in zijn brieven ingaat tegen de wet. Nooit hoor ik je praten over het verschil tussen de WET VAN GOD en de wet van mensenregels (tegenwoordig de Talmud). De mensenregels is waar onze HEER voortdurend tegenin gaat en ook waar Paulus voortdurend tegen strijdt in zijn brieven (bijv. Ef 4:14, Kol 2:8 en 22 en Tit 1:14). Deze mensenregels opleggen, dat is één van de dingen die Judaïsten de gemeente probeerden op te leggen !! En terecht dat Paulus en Jezus daar heftig tegenin gingen. Maar de Torah komt van God !! Het zijn Goddelijke woorden, in tegenstelling tot mensenregels ! Nergens worden de mensenregels goed genoemd. (9)

Het ergste was dat deze regels, als ook andere Torahregels gekoppeld werden aan je rechtvaardiging. Exact zoals ook jij zegt, het betere “voor wat hoort wat werk.” Dat is geen genade !! Daarom heeft Torah wandel ook helemaal NIETS te maken met het ontvangen van je rechtvaardiging. Torah wandel is gewoon het gedrag van een slaaf zijn van Christus, net zoals Paulus zo’n slaaf was. (1 Kor 7:22) Wij zijn gekocht en betaald en dus eigendom van onze HEER. En een slaaf doet wat z’n HEER vraagt. Z’n HEER vraagt geen Judaïsme maar gehoorzaamheid aan Hem. En als je werkelijk van Hem houdt dan doe je Zijn Torah. En als je Zijn Torah houdt, dan heeft ook de Vader je lief. Dat is niet wat ik zeg maar dat zegt mijn HEER zelf!! (Joh 14:15 en 21). En is die HEER van gedachte verandert? Lees Maleachi 3:6, Hij verandert niet. Waarom niet? Omdat één van Zijn namen de ONVERANDERLIJKE (1 Sam 15:29) is. (10) Ja zelfs rechtvaardiging verandert niet. Dit is door GELOOF en niet door werken. En dat is altijd al zo geweest ! Ook bij Abraham was dat al zo (Gen 15:6).

Ismaël werd door WERKEN verwekt, Izak door GELOOF (Sarah was al ver over de datum). Deze allegorie gebruikt Paulus in Galaten 4:21-31. Israël verwacht(te) het van WERKEN van de wet, wij van GELOOF. Hier heeft men het niet over de Torah zelf. Nee men heeft het hier over hoe je de gerechtigheid ontvangt !! Ik wil je vragen deze allegorie nog eens goed na te lezen in dit licht. Het is NIET WET vs. GENADE, maar (EIGEN) WERKEN vs, GELOOF.

Voordat het veel te lang wordt, dat is het al, nog even dit. Je sluit af met 1 Kor 9. Wetteloosheid en zonder wet zijn, dat zijn twee verschillende, maar wel aan elkaar gelieerde woorden in het Grieks die je m.i. niet zomaar bij en voor elkaar mag invullen (11). Vergl 1 Kor 9 met 1 Joh 3:4. Je verkondigt vervolgens een stuk tekst dat helemaal niet in de grondtekst staat en erger, je geeft er vervolgens ook nog eens een uitleg aan. In vs 20 “hoewel persoonlijk niet onder de wet” (slide 28) staat niet in de grondtekst (zie interlinear) (12). Dan ga je naar vs 21 en gaat finaal voorbij aan de uitleg van “hoewel niet zonder de wet van God” en meteen naar het vers erna. Ik ken namelijk maar één wet van God en dat is de Torah. Paulus zegt hier glashard dat hij onder de TORAH VAN GOD is (13). En terecht dat hij dat in dit vers wel zegt want hij spreekt tegen de heidenen. Anders zou men jouw conclusie kunnen lezen. Nu niet. In vs 20 was dat niet nodig. En ja want Hij is inderdaad wettig van Christus. Dat staat er heel correct en dat zeg je ook. Dat is wat Paulus is.

Andre als Paulus zoals jij beweert niet volgens de Torah wandelde, waarom deed hij dan de belofte in Hand 18:18? Waarom moest hij vervolgens BESLIST het komende feest in Jeruzalem vieren? (Pesach zie 20:6). Waarom nam hij zich voor om vervolgens ook Pinksteren te Jeruzalem te vieren? (20:16). En ja dan missen we er nog één, was hij er ook voor het Loofhuttenfeest (21:27) Dit was toch sinds Christus was opgestaan allemaal niet meer nodig? Of zou hij zich toch aan de Torah houden? Gewoon wat vragen (14).

Bedankt voor deze uitgebreide reactie. Goede zaak dat ik nagerekend wordt! Het biedt me de gelegenheid om nog wat puntjes op de i te zetten. Om er geen compleet boekwerk van te maken, volgt hieronder puntsgewijs mijn antwoord. Soms wellicht in telegramstijl maar wel met de nodige ‘bonnetjes’.

1. Niet ik beweerde dat er van Adam tot Mozes geen wet was. Ik citeerde slechts. Paulus schrijft het zwart-op-wit in Rom.5:13,14.

2. Vóór Mozes was er inderdaad wel zonde in de wereld (Rom.5:13) en de mens wist dat ook. Want elk mens heeft een geweten (Rom.2:15). Elk mens weet b.v. dat God er is en dat moord zonde is (ook al kan het geweten het zwijgen worden opgelegd). Op basis van het geweten kon God oordelen zoals Hij deed bij de zondvloed en bij de omkering van Sodom en Gomorra.

3. De wetten (lett. onderwijzingen) en geboden waarvan sprake is in Gen.26:5 doelen op de beloften en richtlijnen die Abraham bekend waren. De wet van Mozes zou pas eeuwen later worden gegeven (Gal.3:17).

4. Als de Schrift zegt dat we “niet onder de wet” zijn, doelt dit op de wet van Mozes (Rom.3:19; Gal.4:4).

5. Rom.5:20 zegt niet “naarmate er meerdere wetten zijn, ook de kans dat je er één overtreedt groter” wordt. Alsof het een onbedoelde bijwerking zou zijn. Nee, er staat “OPDAT de overtreding ZOU toenemen” kwam de wet erbij.

6. “Het gebod is heilig, rechtvaardig en goed” (Rom.7:12). Maar het effect van ieder verbod is dat het de zonde aantrekkelijk maakt (Rom.7:8-11). Zo begon het al in de hof van Eden. Elders zegt Paulus dat “de kracht der zonde de wet is” (1Kor.15:56).

7. Ik onderwijs (=torah!) mijn kinderen. Uiteraard. Niet door verboden maar door hen voor te lichten over de genade Gods (Tit.2:11). En ook door hen daarin voor te gaan en een voorbeeld te stellen. Bij onderwijs en opvoeding gaat niet om wetten maar om weten.

8. Paulus leert dat de wet voor Israël een tuchtmeester was tot op Christus (Gal.3:24). “In verzekerde bewaring” gehouden (Gal.3:23). In 2Korinthe 3 noemt hij de ” letters op stenen gegrift” een bediening van dood en veroordeling (:7-9). Sinds Christus’ dood en opstanding is dat voorbij. “Niet meer onder de tuchtmeester” (Gal.3:25) en “vrijgekocht” (Gal.4:5).

9. Paulus zou in de Galaten-brief ingaan tegen allerlei Talmoedische toevoegingen aan de wet van Mozes, zo beweer je. Maar hoe kom je daarbij? Paulus heeft het over de wetgeving, 430 jaar na de belofte aan Abraham (3:17). Hij spreekt over “de berg Sinai, die slaven baart” (4:24). En hij keert zich tegen hen die de natien willen judaïseren (2:14), besnijden (5:2; 6:13) en onderwerpen aan allerlei hoogtijden (4:10). Stuk voor stuk elementen uit de Mozaïsche wet.

10. God is de Onveranderlijke, zeker. Maar zijn onderwijs (=torah) aan Adam was anders dan zijn onderwijs aan Noach. En dat was weer anders dan zijn onderwijs aan Abraham of later aan en via Mozes. God zelf is de Onveranderlijke maar er zijn verschillende ‘huishoudingen’ (gr. oikonomia) met elk eigen regels. Wij leven nu in “de huishouding van Gods genade” die aan Paulus werd toevertrouwd (Ef.3:2). Zoals Mozes de beheerder was van de wet die bij de Sinaï gegeven werd, zo is Paulus de beheerder van Gods genade in de tegenwoordige tijd.

11. Het woord voor ‘wetteloos(heid)’ is in het Grieks hetzelfde woord als ‘zonder wet’ in 1Kor.9:21 en Rom.2:12.

12. Je stelt dat de woorden “hoewel persoonlijk niet onder de wet” (1Kor.9:20) niet conform de grondtekst zijn. Zie HIER echter de woord-voor-woord weergave. Hoezeer Paulus zich ook in de praktijk aanpaste om mensen te winnen, hij stond vrij t.o.v. iedereen (1Kor.9:19; Gal.5:1).

13. Paulus was niet zonder ‘wet van God’ want het Evangelie dat hij verkondigde was hem hoogst persoonlijk door Christus zelf onderwezen (Gal.1:12). Dat is het onderwijs (=de torah) van de “apostel en leraar der natiën” (1Tim.2:7) waar wij ons vandaag op hebben te oriënteren.

14. Paulus leefde zijn leven grotendeels als Jood en onder de wet. We zien dit in het boek Handelingen: hij bezocht de tempel, bracht offers, ging naar zijn gewoonte op sabbat naar de synagoge, enz. Maar dat was voor hem geen principiële kwestie maar een pragmatische. Hij deed dit naar eigen zeggen om Joden en hen die onder de wet zijn te winnen. Uitdrukkelijk niet omdat hij zelf onder de wet zou staan.

Laat ik afsluiten met deze woorden van Paulus (Gal.5:1):

Opdat wij waarlijk VRIJ zouden zijn, heeft Christus ons VRIJGEMAAKT. Houdt dus stand en laat u niet weder een slavenjuk opleggen.

Reageer op Facebook

Delen: