GoedBericht.nl logo
English Blog

terechtwijzing?

23-06-2012 - Geplaatst door Andre Piet

Wat is dat toch, dat zoveel woorden in onze Bijbelvertalingen volstrekt onnodig, zure, akelige associaties hebben? Vandaag vraag ik uw aandacht voor het vertaalwoord ’terechtwijzen’. Het is de weergave van het Griekse ‘noutheteo’ (Str.3560 en 3559). Dit woord komt 11 x voor in het Nieuwe Testament: altijd uit de mond of pen van Paulus. In de NBG-vertaling wordt het vrijwel altijd met ’terechtwijzen’ weergegeven. Andere vertalingen kiezen voor ‘vermanen’ of ‘waarschuwen’. Helaas.

Het woord ‘noutheteo’ is een samenstelling van twee woorden ‘nous’ (=gedachte) en ’tithemi’ (=plaatsen), met als achterliggend idee: (in de) aandacht plaatsen. In de Strong Lexicon wordt dan ook als primaire betekenis gegeven: attent maken op (attenderen). Dat kán in een bepaalde context een waarschuwende of terechtwijzende functie hebben, maar daarom is dat nog niet de betekenis van het woord.  Terechtwijzen veronderstelt namelijk per definitie een fout. Bij attenderen daarentegen kán er sprake zijn van correctie of waarschuwing maar dat hoeft niet persé. Attenderen is: aandacht vragen voor. In het onderstaande wil ik tonen hoe attenderen als concordant alternatief, zoveel passender, vriendelijker en treffender is dan terechtwijzen.

Handelingen 20:31
… niet heb opgehouden ieder afzonderlijk onder tranen te attenderen.

Romeinen 15:14
… vervuld met al de kennis, in staat ook elkander te attenderen.

1Korinthe  4:14
Dit schrijf ik niet om u beschaamd te maken, maar om u als mijn geliefde kinderen te attenderen.

1Korinthe  10:11
Dit is hun overkomen tot een voorbeeld voor ons en het is opgetekend ter attentie van ons…

Efeze 6:4
En gij, vaders, verbittert uw kinderen niet, maar voedt hen op in de tucht en attentie van de Heer.

Kolosse 1:28
Hem verkondigen wij, wanneer wij ieder mens attenderen en ieder mens onderrichten in alle wijsheid…

Kolosse 3:16
… alle wijsheid elkander leert en attendeert en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende…

1Thessalonika 5:12
Wij verzoeken u, broeders, hen, die onder u zich moeite getroosten, die u leiden in de Here en u attenderen, te erkennen,

1Thessalonika 5:14
 attendeer de ongeregelden, beurt de kleinmoedigen op, komt op voor de zwakken, hebt geduld met allen.

2Thessalonika 3:15
houdt hem echter niet voor een vijand, maar attendeer hem als een broeder.

Titus 3:10
Een mens, die scheuring maakt, moet gij, na hem een en andermaal geattendeerd te hebben, afwijzen;

 

Reageer op Facebook

Delen: