GoedBericht.nl logo
English Blog

slotwoord

31-12-2012 - Geplaatst door Andre Piet

images_22

Het boek Prediker bevat schatten aan wijsheid, twaalf hoofdstukken lang. Aan het einde heeft de schrijver nog één woord ter afsluiting:

Van al het gehoorde is het slotwoord:
Vrees God en onderhoud (lett. bewaar) zijn geboden,
want dit geldt voor alle mensen (lett. dit is voor heel de mensheid).
-Prediker 12:13 NBG-

Het woord ‘onderhoud’ hier, is in Hebreeuws letterlijk: bewaren. GODS geboden (= instructies) zou een mens bewaren. Waar anders dan in het hart?

… laat ze niet wijken uit uw ogen, bewaar ze diep in uw hart.
-Spreuken 4:21-

Het gaat bij GODS instructies niet om het doen met handen en voeten, maar om het bewaren in het hart. En wanneer vinden ze een plaats in het hart? Als een mens gaat ontdekken dat GODS geboden niet anders dan beloften zijn. Want het is GOD die stuk-voor-stuk toezeggingen doet.

  • Gij ZULT de HERE uw liefhebben met geheel uw hart…
  • Gij ZULT uw naaste liefhebben als uzelf…
  • enz.

Wanneer zulke geboden OP de mens gelegd worden als een juk, kan niemand ze dragen (Hand.15:10). Maar wanneer ze worden verstaan als beloften betekenen ze eindeloze rust en verademing! Want GOD DOET HET!!! Daarom past een mens maar één houding tegenover de grote Beschikker: diep ontzag! Want HIJ staat garant voor de vervulling van zijn woord.

Eerder had de Prediker over de vrees van GOD dit gezegd:

Ik heb ingezien, dat al wat GOD doet, voor eeuwig is;
daaraan kan men niet toedoen
en daarvan kan men niet afdoen;
en GOD doet het, opdat men voor zijn aangezicht vreze.
-Prediker 3:14-

Het inzicht dat aan wat GOD doet, niets af- of toegedaan kan worden maakt een mens klein (=ootmoed) en wekt ontzag op voor de GOD. En dat is ook precies de bedoeling.

Vrees voor GOD en het bewaren van zijn geboden is voor heel de mensheid. Vergis u niet, ook dat is een belofte! In de Psalmen staat:

De ganse aarde vreze (lett. ZAL vrezen) voor de HERE,
al de bewoners der wereld moeten (lett. ZULLEN ) voor Hem ontzag hebben.
Want Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er.
-Psalm 33:8,9-

Helaas is in veel vertalingen het belofte-karakter van deze woorden verdwenen. Terwijl dit nu juist de essentie is van ons ontzag voor GOD. Als Hij spreekt dat is dat geen vraag aan ons. Ook geen wens, zoals rond de jaarwisseling talloze wensen worden uitgesproken. Nee, als HIJ spreekt dan is het er! En als HIJ gebied dan staat het er. Zijn Woord is tevens zijn daad. En vandaar:

Van al het gehoorde is het slotwoord:
Vrees God en bewaar zijn geboden,
want dit is voor heel de mensheid.
-Prediker 12:13-

——————————————————-

Namens alle huisgenoten van GoedBericht.nl:
HET BESTE KOMT NOG!
Dat is geen wens van ons. Het is een zekerheid gebaseerd op GODS beloften.
Die beloften geven meer dan genoeg draagkracht voor 2013!!!

nieuwjaarskaart

Reageer op Facebook

Delen: