GoedBericht.nl logo
English Blog

Romeinen 12:6 – profetie

12-11-2021 - Geplaatst door Andre Piet

Wij nu hebben onderscheiden genade-effecten naar de genade die ons wordt gegeven, hetzij profetie naar de overeenkomst van het geloof…

Het eerste genade-effect (charisma) dat Paulus noemt is dat van profetie. Ook in andere passages (vooral in de Korinthe-brief) krijgt deze bediening een hoge ranking. Het wordt onderscheiden van onderwijs (:7) omdat het een regelrechte Godsspraak betreft. Iemand die profeteert geeft iets door wat God hem of haar direct, zonder tussenkomst van een mens, heeft geopenbaard en doet uitspreken. Waarbij het uiteraard van het grootste belang is dat degene die profeteert, dit doet “naar de overeenkomst van het geloof” (vergl.”maat van geloof”; :3). Men zou niet meer of minder zeggen dan wat is geopenbaard.

In 1Korinthe 13 betoogt de apostel dat profeteren (evenals het spreken in vreemde talen) te maken heeft met de kinderlijke fase waarin de ekklesia zich toen nog bevond. Veel van wat God de ekklesia te melden had, was nog niet geopenbaard. De geopenbaarde kennis en het profeteren was fragmentarisch (“ten dele”) en incompleet. Wanneer eenmaal “het volmaakte”, d.w.z. de volwassenheid zou aanbreken, dan zouden “profetieën teniet gedaan worden” en “talen ophouden” (1Kor.13:8). Het profeteren in die dagen was tijdelijk van aard, totdat het Woord van God zou zijn gecompleteerd (Kol.1:25).

Delen: