GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 6:3 – naar de leer van eerbiedigheid

08-05-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Indien iemand een andere leer onderwijst en zich niet voegt in de gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus, die naar de leer van eerbiedigheid is…

Het woord dat hier is vertaald met ‘eerbiedigheid’ wordt gewoonlijk weergegeven met ‘godsvrucht’ (Gottesfurcht – Godsvreze). Of ook wel met ‘vroomheid’. Het Griekse woord (eu-sebeia) is opgebouwd uit de elemensen ‘goed’ en ‘verering’. Het duidt op een houding die gericht is op de goede verering van God. In de Hebreeuwse Bijbel heet dit “de vreze van JAHWEH”. Of zoals Paulus het formuleert in Romeinen 1:21: “God als GOD verheerlijken”. Er is trouwens geen geschrift in het ‘Nieuwe Testament’ waarin zo vaak sprake is van ‘eerbiedigheid’ als juist in deze eerste Timotheüs-brief (9x).

“De gezonde woorden van onze Heer Jezus Christus” die Paulus door openbaring vanuit de hemel heeft vernomen, zijn geheel in overeenstemming met “de leer van eerbiedigheid”. Eerbiedigheid is een houding die “de gezonde woorden” uitwerken. Deze woorden hebben die gezonde, vitale, blijmakende uitwerking omdat ze in overeenstemming zijn met “de leer van eerbiedigheid”. Onderwijs waarin God werkelijk GOD is, de Ene, de Alwetende en Almachtige benadrukt dat bij GOD nooit iets mis gaat. Want Hij beschikt alle dingen en Hij laat nooit varen de werken van Zijn handen!

Delen: