GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 6:13 – de voortreffelijke belijdenis voor Pontius Pilatus

17-06-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Ik beveel je voor het oog van de God die allen levend maakt, en van Christus Jezus, die voor Pontius Pilatus, de voortreffelijke belijdenis betuigde…

De nadruk ligt in de verzen 12 en 13 op het onbeschroomd uitkomen voor de waarheid van het geloof. Dat brengt onvermijdelijk strijd met zich mee. Miskenning en verzet. Precies zoals ook Jezus dit zelf ook op aarde heeft ondervonden en waardoor Hij tenslotte ook door de Romeinse stadhouder Pilatus ter dood werd veroordeeld.

In elk van de vier evangeliën wordt gesproken over het proces bij Pilatus tegen Jezus. In Matteüs, Marcus en Lucas wordt uitsluitend melding gemaakt van Jezus’ minimale reactie op Pilatus’ vraag of hij Hij inderdaad “de Koning van de Joden” is (“U zegt het”). Slechts Johannes geeft iets meer details over hun korte gesprek. (18:36-37).

Op de vraag naar zijn koningschap antwoordt Jezus dat aangezien zijn Koninkrijk nu niet van deze wereld is, zijn dienaren daarom ook geen wapens ter hand nemen. Ziedaar “de voortreffelijke belijdenis”! Christus’ Koninkrijk maakt geen deel uit van de politiek van deze wereld en beoogt dat ook niet. Dat is de waarheid waarvan Jezus getuigde. Pas bij Zijn toekomstige terugkeer zal het koninkrijk van deze wereld definitief plaats moeten maken voor het Koninkrijk dat vanaf dan openbaar zal worden (Openb.11:15).

Delen: