GoedBericht.nl logo
English Blog

1Timotheüs 5:18 – de Schrift zegt!

13-04-2024 - Geplaatst door Andre Piet

Want de Schrift zegt: ‘je zult een dorsende os niet muilbanden’ en ‘de arbeider is zijn loon waardig’.

Met name de senioren “die zwoegen in woord en onderwijzing” zou men dubbele eer waardig achten, schreef Paulus in het voorgaande vers 17. Om dit appel kracht bij te zetten beroept hij zich op de Schrift. Eerst met een citaat uit Deuteronomium 25:4 waar het weliswaar niet gaat over een menselijke arbeider, maar dat maakt Paulus’ beroep op dit woord juist des te sterker. Want als God al niet wil dat een os wordt gehinderd om te eten van het graan waarin hij aan het dorsen is, hoeveel te meer een arbeider die zwoegt in het prediken en onderwijzen van het woord van God?!

Paulus’ tweede citaat: “de arbeider is zijn loon waardig” is vrijwel letterlijk ontleend aan Lucas 10:7. Paulus en Lucas hebben samen veel gereisd en gearbeid en Paulus kende Lucas’ geschrift en citeert eruit. Merk op dat de door Lucas’ opgetekende woorden voor hem dezelfde status hebben als de woorden uit Deuteronomium! Op beide citaten is van toepassing “de Schrift zegt”! Het waren geen kerkelijke concilies die dit gezag achteraf verleenden aan het NT. Niks daarvan! De door Jezus Christus’ aangestelde apostelen (h)erkenden reeds in hun dagen de boeken van het NT als “de Schrift”.

Delen: