English blog

Redder van allen – allen gered?

01-10-2005 - Geplaatst door Andre Piet

De Bijbel (en meer in het bijzonder de apostel Paulus), leert nadrukkelijk dat God de Redder is van alle mensen. Dit goede bericht is de doodsteek voor elke religie, inclusief de ‘christelijke’ variant daarvan. God verzekert elk mensenkind het nieuwe leven te geven dat Hij aan het licht bracht door de opstanding van Zijn Zoon.
Dat is een kei van een Bijbelse waarheid, waaraan orthodoxe godsdienstigheid zich altijd weer pijnlijk stoot.

Een andere, evenzeer Bijbelse waarheid is dat een mens uitsluitend behouden wordt door “het aanroepen van de Naam des HEREN”. Een andere weg is er domweg niet. Wie deze Naam niet aanroept is niet behouden. “Wie de Zoon heeft, heeft het leven, wie de Zoon niet heeft, heeft het leven niet”. Het is zwart of wit. Helaas wordt de waarheid aangaande de “Redder van alle mensen” nogal eens verward met de leugen dat alle mensen reeds behouden zijn.

Een mens wordt behouden door geloof. Paulus schrijft in Romeinen 10: “… indien gij met uw mond belijdt, dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft, dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden…”. En even verder: “Want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Immers, één en dezelfde is Heer van allen, rijk voor allen, die Hem aanroepen”. Let wel: Jezus Christus IS Heer van allen. Dus niet: Jezus Christus wil uw Heer worden… Nee, Hij is het. Maar het is de helft van de waarheid. De andere helft is: Hij is rijk voor allen die Hem aanroepen. Ongeacht welke rijkdommen God ook te bieden heeft, ze komen tot een mens door de Naam des HEREN aan te roepen. “Want” vervolgt Paulus, “al wie de naam des Heren aanroept, zal behouden worden”.
Een andere route is er nooit gewéést en het zál er ook nooit zijn. God is de Redder van alle mensen, juist OMDAT alle mensen (uiteindelijk) de Naam ZULLEN aanroepen.

“… opdat in de naam van Jezus zich alle knie zou buigen van hen, die in de hemel en die op de aarde en die onder de aarde zijn, en alle tong (niet: lip…) zou belijden: Jezus Christus is Here, tot eer van God, de Vader!”
Fillippi 2:10,11

Delen: