GoedBericht.nl logo
English Blog

9. Wie zijn de geesten in de gevangenis?

…Hij (=Christus), die gedood is naar het vlees, maar levend gemaakt naar de geest, in welke Hij ook heengegaan is en gepredikt heeft aan de geesten in de gevangenis, die eertijds ongehoorzaam geweest waren, toen de lankmoedigheid Gods bleef afwachten, in de dagen van Noach…
1Petrus 3:18-20 NBG51

Nergens in de Bijbel worden mensen ‘geesten’ genoemd. Petrus verwijst hier naar “de zonen Gods” die gemeenschap hadden met “de dochters der mensen” (Genesis 6:1-4). Deze vermenging van hemelwezens en mensen is de directe aanleiding tot de zondvloed in de dagen van Noach. In Judas:6 wordt ook aan deze geesten gerefereerd met de mededeling: “engelen die hun oorsprong ontrouw werden en hun eigen woning verlieten”. Sinds het oordeel van de zondvloed (waarin alle mensen omkwamen) worden deze geesten in verzekerde bewaring gehouden. Ook in 2Petr.2:4 wordt naar deze geesten verwezen. Na zijn opstanding heeft Christus zijn triomf ook aan hen geproclameerd.

Delen: