GoedBericht.nl logo
English Blog

6. Wat is het boek des levens?

Uit Openbaring 21:27 weten we dat slechts zij die ingeschreven zijn in “het boek van het leven”, recht hebben in te gaan in het nieuwe Jeruzalem. Het is opvallend dat de Schrift diverse keren melding melding maakt van de mogelijkheid uitgedelgd te worden uit dit boek. Psalm 69:28 zegt:

Laten zij uit het boek van het leven worden uitgedelgd, met de rechtvaardigen niet worden opgeschreven.
(zie ook Exodus 32:32,33)

En Openbaring 3:5 zegt:

Wie overwint, zal aldus bekleed worden met witte klederen; en Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek van het leven…

Het idee is dat de mens in aanvang in “het boek van het leven” staat opgetekend. Maar aangezien de onrechtvaardigen (=ongelovigen) uit dit boek worden uitgewist, blijven slechts de namen van de rechtvaardigen in dit boek over.

Men heeft wel geopperd dat in “het boek van het leven” identiek zou zijn aan “het boek van het huis Israels”(Ezech.13:9) en uitsluitend Israëlieten zou bevatten. Deze verklaring wordt echter weersproken vanuit het gegeven dat in Nieuwe Jeruzalem de natiën hun heerlijkheid daar inbrengen (Openb.21:24,26) en tegelijkertijd slechts diegenen binnenkomen die staan geschreven in “het boek van het leven” (Openb.21:27). Waarmee gezegd is dat de natiën die via hun koningen daar binnenkomen, staan geschreven in “het boek van het leven”.

Delen: