GoedBericht.nl logo
English Blog

protest tegen verzoening-karikatuur

07-07-2007 - Geplaatst door Andre Piet

In het Nederlands Dagblad las ik onderstaand bericht (waaruit ik een deel citeer):

In Engelse evangelicale kringen is discussie ontstaan over de verzoening. Hier en daar zetten theologen vraagtekens bij de opvatting dat Jezus’ kruisdood nodig was om de straf voor de zonde te dragen. ,,Ik kan niets met het beeld van een boze Vader die zijn onschuldige zoon straft.”

LONDEN – In Engeland is een grote evangelische bijbelstudieconferentie voor jongeren afgelast omdat de betrokken organisaties het niet eens kunnen worden over de toelating van een spreker die er ongebruikelijke ideeën over de verzoening op na houdt.

,,Kosmisch kindermisbruik”. Die term gebruikt Steve Chalke, evangelisch voorganger, publicist en oprichter van verschillende organisaties, om aan te geven waarom hij niets kan met de opvatting dat Jezus tegen zijn zin aan het kruis ging om de zonde van de mensheid te dragen. Welke Vader straft zijn onschuldige kind, vraagt Chalke zich af. ,,Zou het niet inconsequent zijn dat God ons waarschuwt niet haatdragend te zijn tegenover elkaar, maar dat Hij intussen zelf brandt van woede, tegen zonde en zondaars? Ik geloof liever dat God in praktijk brengt wat Hij zelf leert.”

Chalke komt daarmee in opstand tegen de theologie van penal substitution (‘plaatsvervangende straf’), een Engelse theologische term voor een specifieke uitwerking in de westerse kerk van de gedachte dat Christus’ lijden de zonden verzoent. ,,Ik kan niets met het beeld van een boze Vader die zijn onschuldige zoon straft.”

Chalke legt zelf, in zijn uitleg van de kruisdood van Christus, meer nadruk op de overwinning van de Vader en de Zoon op het rijk van Satan, en het nieuwe leven dat daaruit ontstaat.

To zover dit bericht.
Ik ken Steve Chalke niet, ik weet ook niet welke argumenten hij voor zijn bewering aanvoert. Maar ik weet wel dat hij volkomen terecht het idee van ‘plaatsvervangende straf’ kritiseert. De studiedag die ik in mei j.l. in Rijnsburg gegeven heb, stond voor een groot deel ook in dat teken. De gedachte dat Jezus moest sterven als vergelding aan God, omdat deze anders niet zou kunnen vergeven, staat haaks op wat ik uit de Schrift leer.
Jezus betaalde geen prijs aan God, maar een losprijs aan de tegenstander die ons gevangen hield.
De mensheid kruisigde Jezus – God deed Hem opstaan (Hand.2:23,24). De opstanding van Jezus Christus is het Goddelijke antwoord op het grootse onrecht ooit begaan: God rekent het de wereld niet toe (2Kor.5:19). Dat is vergeving! Deze demonstratie van Gods Liefde zal de vijandige wereld t.Z.t. volkomen verzoenen (Kol.1:20).

Het idee dat God Zijn woede moest stillen en Jezus daarin als een ‘bliksemafleider’ fungeerde (zie afbeelding onder), is zondermeer een karikatuur van de Bijbelse voorstelling.

Volkomen terecht zegt Steve Chalke: “Ik kan niets met het beeld van een boze Vader die zijn onschuldige zoon straft”. `
Gelukkig, het staat ook nergens in de Bijbel.

Zie ook: losprijs of schuldbetaling?

Delen: