GoedBericht.nl logo
English Blog

Paulus was geen bedelaar

15-08-2009 - Geplaatst door Andre Piet

In de christelijke wereld is het rondzenden van bedelbrieven heel gewoon. Mensen die ondersteuning voor zichzelf vragen of organisaties die voor hun eigen werk(ers) een dringend beroep doen op de offervaardigheid van mensen.
In het leven van Paulus, de grootste arbeider in het Evangelie ooit, vinden we hier NIETS van terug. Nooit heeft hij een beroep gedaan op personen of gemeenten om hem te ondersteunen.
De onderstaande Schriftgedeelten laten dit zien.

in eigen behoeften voorzien

33 Ik heb NIEMANDS zilver of goud of kleding begeerd; 34 Zelf weet gij, dat deze handen in mijn behoeften en in die van hen, die bij mij waren, hebben voorzien.
Handelingen 20

Paulus blikt op het strand van Milete terug op zijn intensieve arbeid in Efeze en brengt zijn toehoorders onder de aandacht dat hij van niemand ooit enige steun heeft gevraagd. Hij wijst op zijn handen en zegt: deze handen hebben in mijn behoeften en in die van anderen, voorzien.

het evangelie om niet brengen

14 Zo heeft de Here ook voor de verkondigers van het evangelie de regel gesteld, dat zij van het evangelie leven.15 Ik voor mij heb hiervan echter niet het minste gebruik gemaakt. (…)
18 Wat is dan mijn loon? Dit: door mijn evangelieprediking HET EVANGELIE OM NIET te mogen brengen, en zo van mijn bevoegdheid als evangelieprediker geen gebruik te maken.
19 Want hoewel ik VRIJ STA TEGENOVER ALLEN, heb ik mij allen dienstbaar gemaakt, om er zoveel mogelijk te winnen…
1Korinthe 9

Het is waar: God heeft de regel gesteld dat Evangelie-predikers van het Evangelie zouden leven. Zodat ze hun volle aandacht zouden kunnen geven aan het Evangelie en niet afgeleid zouden worden door zaken als levensonderhoud. Maar dit is slechts de helft van het verhaal. Paulus schrijft dat hij doelbewust nooit aanspraak gemaakt heeft op deze bevoegdheid. Waarom niet? Omdat Paulus het Evangelie om niet wilde brengen! Paulus DEMONSTREERDE waar het in zijn Evangelie om gaat: OM NIET – GRATIS – GENADE!

En dan voegt hij er aan toe: ik sta vrij tegenover allen… Paulus stond niet in loondienst van de gemeenten die hij diende. In dat geval zou hij namelijk niet vrij zijn.

wél vergoeding aangenomen

8 Andere gemeenten heb ik geplunderd door vergoeding aan te nemen om u van dienst te kunnen zijn, en toen ik bij u was en gebrek kreeg, ben ik niemand lastig gevallen, 9 want wat mij ontbrak, hebben de broeders, die uit Macedonie kwamen, aangevuld en in elk opzicht heb ik mij ervoor gewacht u tot last te zijn, en dit zal ik blijven doen.
2Korinthe 11

Paulus nam vrijmoedig vergoeding aan van wat hem vrijwillig werd geschonken. Maar hij vroeg niets.

ondersteuning welkom

15 Gij weet het zelf ook wel, Filippenzen; in het begin van mijn evangelieprediking, toen ik uit Macedonie vertrok, heeft geen enkele gemeente met mij in rekening van uitgave en ontvangst gestaan dan gij alleen.16 Want ook te Tessalonica hebt gij mij een en andermaal ONDERSTEUNING gezonden.
17 Niet, dat het mij om de gave te doen zou zijn, maar het is mij te doen om de opbrengst, die als een tegoed op uw rekening aangroeit. 18 Nu is alles voldaan en ik ben RIJKELIJK VOORZIEN; alles is aangezuiverd, nu ik van Epafroditus het door u gezondene ontvangen heb, een welriekend, een aangenaam, Gode welgevallig offer. 19 Mijn God zal in al uw behoeften naar zijn rijkdom heerlijk voorzien, in Christus Jezus.

Filippi 4

Paulus was blij met de ondersteuning vanuit Macedonië omdat het hem was toegezonden als vrije gift, dus zonder dat Paulus er om had gevraagd.

niemand lastig gevallen

9 Want gij herinnert u, broeders, onze moeite en inspanning. Terwijl wij nacht en dag werkten, om NIEMAND UWER LASTIG TE VALLEN, hebben wij u het evangelie van God gepredikt.
1Thessalonika 2

Ondanks alle moeite en inspanning die dit voor hemzelf met zich meebracht, is Paulus nooit afgeweken van het principe, om niemand lastig te vallen en, als dat nodig was, bereid in zijn eigen levensonderhoud te voorzien.

een voorbeeld ter navolging

7 Gij weet immers zelf, hoe ons voorbeeld behoort gevolgd te worden, daar wij bij u niet van de regel afgeweken zijn, 8 noch gegeven (=gratis) brood bij iemand hebben gegeten; maar MET MOEITE EN INSPANNING WERKTEN wij dag en nacht, om niemand van u lastig te vallen; 9 niet, dat wij er geen bevoegdheid toe hebben, maar om ons u tot een voorbeeld ter navolging te stellen.
2 Thessalonika 3

Door zijn opstelling om niemand lastig te vallen, beoogde Paulus een voorbeeld ter navolging te stellen:
1. het Evangelie om niet brengen,
2. niemand lastig vallen,
3. vrij staan t.o.v. allen.

Delen: