GoedBericht.nl logo
English Blog

oproep tot bewapening?

18-11-2015 - Geplaatst door Andre Piet

een zwaard kopen

Door de recente terroristische aanslagen in Parijs is bij velen in West-Europa een paniek-gevoel ontstaan. Dreiging van geweld komt op deze wijze wel erg dichtbij. De vraag die dan al gauw opkomt is hoe we ons daar het beste tegen kunnen beveiligen. En als de politiek daarin faalt, wat kunnen we daarin dan zelf doen? Eén dezer dagen kwam de vraag op mij af of wij onszelf ook niet moeten bewapenen tegen indringers? Ik hoorde daarbij ook een bijbels argument voorbijkomen, nl. dat ook Jezus zijn discipelen de instructie gaf om een zwaard te kopen. Het gaat om Lucas 22:36.

Hij zeide tot hen: Maar nu, wie een beurs heeft,
hij neme die, zo ook een reiszak;
en wie er geen heeft, hij verkope zijn mantel
en kope een zwaard.

De discipelen hebben dit destijds in elk geval  letterlijk opgevat, want twee verzen later (Luc.22:38) lezen we dat zij zeggen:

Here, zie, hier zijn twee zwaarden!
Hij zeide tot hen: Het is voldoende.

ironie

Bedoelde Jezus met bovenstaand antwoord te zeggen dat twee zwaarden toereikend zouden zijn voor de overmacht waarmee ze te maken zouden krijgen? Maar zou dat niet absurd zijn? De woorden van Jezus “het is voldoende” drukken dat m.i. ook uit. Het is ironie met een verzuchting over het onbegrip: het is goed, laat maar. Met zijn woorden “hij verkope zijn mantel en kope een zwaard”, wilde Jezus zijn leerlingen voorbereiden op heftige tijden waarin het niet zou aankomen op een comfortabele mantel maar om gewapend te zijn. Echter niet letterlijk maar geestelijk.

Getsemané

Dat Jezus inderdaad niet dacht aan letterlijk zwaarden, blijkt wel een paar uur later in de geschiedenis toen hijzelf gevangen genomen werd. Geen spoor van verdediging van zichzelf treffen we daaraan. Integendeel, Hij leverde zich zonder reserve uit aan de Romeinse soldaten. En toen Petrus heldhaftig het zwaard trok ter verdediging van zijn Meester en daarbij het oor van de slaaf van de hogepriester raakte, berispte Jezus hem met de woorden (Mat.26:56):

… Breng uw zwaard weer op zijn plaats,
want allen, die naar het zwaard grijpen,
zullen door het zwaard omkomen.

Geen oproep tot zelfverdediging tegen onrecht, integendeel.

onze veldtocht niet vleselijk

Petrus heeft zijn les begrepen, want hij schreef jaren later in zijn brief (1Petr.2):

21 Want hiertoe zijt gij geroepen,
daar ook Christus voor u geleden heeft
en u een voorbeeld heeft nagelaten,
opdat gij in zijn voetstappen zoudt treden;
22 die geen zonde gedaan heeft
en in wiens mond geen bedrog is gevonden;
23 die, als Hij gescholden werd, niet terugschold
en als Hij leed, niet dreigde,
maar het overgaf aan Hem, die rechtvaardig oordeelt

In tegenstelling tot moslims die worden opgeroepen tot een fysieke jihad (heilige oorlog), zijn gelovigen in Christus vandaag geroepen tot een heel andere strijd. Zoals Paulus schrijft in 2Korinthe 10:

3 Want al leven wij in het vlees,
wij trekken niet ten strijde naar het vlees,
4 want de wapenen van onze veldtocht zijn niet vleselijk,
maar krachtig voor God…

—————————————

Delen: