GoedBericht.nl logo
English Blog

chronologie (7): Kores tevoren geroepen

23-11-2015 - Geplaatst door Andre Piet

index_2

We hebben gezien dat de terugkeer uit de ballingschap plaatsvond in het jaar 3500 AH. Precies duizend jaar na de uittocht uit Egypte en vijfhonderd jaar nadat de HERE was verschenen aan Salomo. Toen aan de geprofeteerde periode van zeventig jaar verwoesting van Jeruzalem een einde gekomen was, was dit het eerste jaar dat “het koninkrijk van Perzie de heerschappij verkreeg” (2Kron.36:20). Het tweede boek van Kronieken sluit af met deze hoopvolle mededeling:

22 Maar in het eerste jaar van Kores, de koning van Perzie,
wekte de HERE, opdat het woord des HEREN,
door Jeremia verkondigd, zou worden voltrokken,
de geest van Kores, de koning van Perzie, op,
om door zijn gehele koninkrijk, ook in geschrifte,
deze oproep te doen uitgaan:
23 Zo zegt Kores, de koning van Perzie:
alle koninkrijken der aarde heeft de HERE, de God des hemels,
mij gegeven en Hij heeft mij opgedragen
Hem een huis te bouwen in Jeruzalem, in Juda.
Wie nu onder u tot enig deel van zijn volk behoort,
de HERE, zijn God, zij met hem, hij trekke op.

Is dat niet wonderlijk? Een heidense vorst die de tempel laat herbouwen? En dan nog wel, naar eigen zeggen, in opdracht van de HERE, de God des hemels? Hoe dat zo? Waar lezen we dat de HERE dit aan Kores opdraagt? Het antwoord is gelegen in de boekrol van Jesaja. Pakweg tweehonderd jaar tevoren, had de HERE door Jesaja (44) het volgende gesproken:

26 (Ik) die het woord van mijn knecht gestand doe
en de aankondiging mijner boden volvoer;
die tot Jeruzalem zeg: Het worde bewoond;
tot de steden van Juda: Laten zij herbouwd worden,
haar puinhopen richt Ik weer op (…)
28 die tot KORES zeg: Mijn herder,
hij zal al mijn welbehagen volvoeren
door tot Jeruzalem te zeggen:
Het worde herbouwd en de tempel worde gegrondvest.

Ongeveer honderdveertig jaar voor Jeruzalems verwoesting, wordt hier al de herbouw van Jeruzalem voorzegd. En ook door wie dat zal plaatsvinden. God noemde zijn naam reeds… Kores. Is dat niet spectaculair?!?

4 Ter wille van mijn knecht Jakob
en van Israel, mijn uitverkorene,
riep Ik u bij uw naam, gaf u een erenaam,
hoewel gij Mij niet kende.
5 Ik ben de HERE en er is geen ander;
buiten Mij is er geen God.
Ik gordde u, hoewel gij Mij niet kende…
-Jesaja 45-

Kores is op de hoogte gebracht van deze woorden (zie ook Flavius Josephus) en vernam zo zijn eigen naam in de oude rol van Jesaja. Wie anders dan GOD zou in staat zijn de toekomst te voorzeggen? GOD had hem reeds bij name geroepen, ver voor zijn geboorte. En zo wist Kores wat hem te doen stond, namelijk Jeruzalem te herbouwen en de tempel te grondvesten.

11 Zo zegt de HERE, de Heilige Israels, en zijn Formeerder:
Vraagt MIJ naar de toekomstige dingen,
vertrouwt Mij mijn zonen en het werk mijner handen toe (…)
13 Ik ben het, die hem verwekt heb in gerechtigheid,
en al zijn wegen zal Ik effen maken;
hij is het, die mijn stad herbouwen zal
en mijn ballingen vrijlaten,
zonder koopprijs en zonder geschenk,
zegt de HERE der heerscharen.
-Jesaja 45-

GOD legitimeert zich door de toekomst te voorzeggen. Hij doet geen prognose en spreekt ook niet in termen van waarschijnlijkheid. Wat Hij verklaart en zwart op wit laat optekenen, zal gebeuren. Dat is de GOD van Israël!

Reageer op Facebook

Delen: