GoedBericht.nl logo
English Blog

chronologie (8): Daniël en Kores

24-11-2015 - Geplaatst door Andre Piet

images16

In de laatste blog stelden we vast dat Kores zich hoogst persoonlijk geroepen wist om de tempel in Jeruzalem te herbouwen. God had hem bij name tweehonderd jaar eerder in de boekrol van Jesaja, daartoe geroepen. De vraag dringt zich op hoe Kores daarvan op de hoogte is gekomen? Dat staat niet expliciet in de Schrift vermeld maar we weten wel dat de hoogbejaarde Daniël na de ondergang van het koninkrijk van Babel ook hooggeplaatst was in het Perzische rijk. In Daniël 6 lezen we:

28 En deze Daniel had voorspoed
in het koninkrijk van Darius,
en in het koninkrijk van Kores, de Pers.

Wie anders dan deze Daniël zou toegang hebben gehad tot koning Kores? Van deze Daniël lezen we in hoofdstuk 9:

1 In het eerste jaar van Darius, de zoon van Ahasveros,
uit het geslacht der Meden,
die koning gemaakt was over het koninkrijk der Chaldeeen;
2 in het eerste jaar van zijn koningschap
lette ik, Daniel, in de boeken op het getal van de jaren,
waarover het woord des HEREN
tot de profeet Jeremia gekomen was,
dat Hij over de puinhopen van Jeruzalem
zeventig jaar zou doen verlopen.

Toen het Perzische koninkrijk o.l.v. Kores, Babel in handen kreeg, werd Darius de Meder, meteen koning gemaakt over het gebied van de Chaldeeën. Het is in dit eerste jaar van Darius (en Kores) dat Daniël vanuit de heilige boeken opmerkt, dat de voorzegde termijn van de zeventig jaren was verstreken. Volgens de profetie van Jeremia zou de tempel dus in dit jaar weer moeten worden herbouwd. En vanuit Jesaja wist Daniël zou dit zou gebeuren door Kores. Zou Daniël over deze profetieën niet hebben gesproken met koning Kores?

Hoe dat ook zij, in het besef dat de termijn verstreken is, gaat Daniël op de knieën namens zijn volk. Hij gaat diep door het stof en erkent dat het de zonden van het volk zijn waardoor men in ballingschap terecht is gekomen en de heilige stad met de tempel is verwoest. Nu reeds zeventig jaar. En in dit aangrijpend gebed pleit Daniël daarom ook op de beloften die God gegeven had. En nog voordat Daniël klaar is met zijn gebed, komt de boodschapper Gabriël in ijlende vlucht naar hem toe om hem te melden dat zojuist, aan het begin van zijn gebed, het woord is uitgegaan om Jeruzalem te herbouwen (vergl. Dan.9:23 en 25!). Kores heeft het decreet daartoe uitgevaardigd! De zeventig jaren van Jeruzalems verwoesting zijn voorbij! Precies zoals voorzegd.

Met het einde van deze zeventig jaren, is ook een periode van vijfhonderd jaren voorbij sinds Salomo. De zeventig sabbatsjaren die in die termijn gevierd zouden worden, zijn nu allen vergoed (2Kron.36:21). Dit jaar is een jubeljaar (3500 AH)! Het zeventigste jubeljaar bovendien sinds Adam! Gabriël komt aan Daniël het goede nieuws van Jeruzalems herstel melden. Maar dat niet alleen. Daniël krijgt ook een Goddelijk woord te horen over de komende vijfhonderd jaren… zeventig jaarweken uitlopend op de Messias.

Reageer op Facebook

Delen: