GoedBericht.nl logo
English Blog

ontkent Goedbericht het oordeel?

16-08-2007 - Geplaatst door Andre Piet

Van een bezoek(st)er van goedbericht.nl ontving ik de volgende email:

Geachte heer/mevrouw,

Toevalligerwijze kwam ik op uw web-site terecht, tijdens het nazoeken van wat Bijbelse zaken. Tot mijn schrik zag ik dat u op uw site meldt, dat alle mensen behouden worden en eigendom van Christus zijn of ze er nu zelf wel of geen erg in hebben. Dit is wel een heel krachtige verdraaiing van de Bijbelse waarheid die leert dat alle mensen van nature buiten Christus zijn en enkel en alleen door wedergeboorte in het koninkrijk van God kunnen komen (Joh. 3). De Bijbel is er zo duidelijk in dat alleen diegenen de hemelse zaligheid zullen beerven die zich van hun boze werken bekeren en dat diegenen die in hun goddeloze (zonder God) leven volharden zullen, verloren zullen gaan. Er zijn wel degelijk twee wegen (Mattheus 7, Gaat in door de enge poort, want nauw is de weg die tot het leven ingaat… en weinigen zijn er die dezelve vinden, Matth 22, velen zijn geroepen, weinigen zijn uitverkoren). Dit doet geen afbreuk aan het Evangelie, integendeel. Maar de Bijbel leert ook dat degenen die het Evangelie ongehoorzaam zijn het in de dag des oordeels zwaarder zullen hebben (Matth. 11). Ook Openbaringen 21 geeft aan dat er mensen buiten zullen zijn, namelijk de honden, hoereerders, tovenaars, etc. Hebreeen 10 geeft ook aan wat de verschrikkelijke gevolgen zijn van de verwerping van het Evangelie. In 1 Thess. 2 staat ook wat het lot is van degenen die het Evangelie ongehoorzaam zijn, …dewelke zullen tot straf lijden het eeuwig verderf…, etc. Huiveringwekkend, maar wel Bijbels. De teksten die u citeert op de website en die zouden kunnen wijzen op een alverzoening, moeten wel in de context van de hele Bijbel geplaatst worden. Het is toch echt duidelijk dat er een verkiezing van eeuwigheid is waarin God sommige mensen behoudt (uit de zuiverste genade) en andere mensen laat in hun verloren staat (hetgeen geheel verdiend is vanwege de zonde). Zo staan zonde en genade recht tegenover elkaar en worden Gods deugden verheerlijkt in het behouden van zondaren en ook in de rechtvaardige straffen van degenen die zich niet metterdaad tot God bekeren en hun zonden vasthouden. De Heere Jezus geeft in het Evangelie ook duidelijk aan dat degenen die hun zonden vasthouden verloren zullen gaan en die hun zonden uit genade de doodsteek mogen geven, behouden zullen worden. Dus niet alle mensen worden behouden, een verschrikkelijke waarheid enerzijds, maar ook een rechtvaardige waarheid. De Bijbel leert het zo, maar geeft aan dat het zeer wel mogelijk is om behouden te worden omdat God barmhartig en zeer goedertieren is.

Ik zie uit naar uw reactie.

Laat ik duidelijk zijn. Goedbericht.nl erkent voluit de Bijbelse gegevens die in deze brief aangedragen worden. Oordeel, vuur, dood en verlorenheid (voor wie God niet erkennen) zijn een realiteit waarover de Schrift in niet mis te verstane bewoordingen spreekt. Nergens op de Goedbericht-site wordt dit ontkent of zelfs maar een poging in die richting gedaan. Integendeel. Wat echter met kracht ontkent wordt, is dat oordeel, dood en verlorenheid het laatste woord zouden hebben. In de Schrift heeft het oordeel altijd een “totdat” (zie b.v. Jesaja 32:14,15). De dood zal uiteindelijk worden verzwolgen in de overwinning en het verlorene wordt in de Bijbel altijd weer gevonden.

Wat de briefschrijv(st)er blindeert is het woord ‘eeuwigheid’ en ‘eeuwig’. Immers, als er een eeuwig oordeel is, dan is dat kennelijk een oordeel zonder einde, zo redeneert de briefschrijv(st)er . Daar zit ‘m de bottleneck van het grote misverstand. Punt is namelijk dat de Schrift vanuit de grondtekst niet zo iets kent als een ‘eindeloze eeuwigheid’. Het Bijbelse grondwoord ‘aion’ (of ‘olam’) betekent absoluut niet ‘eeuwigheid’ maar ‘eeuw’. Zonder uitzondering. En het bijvoegelijke ‘aionios’ betekent niet ‘eeuwig’ maar ‘eeuws’. Voor meer informatie hierover, zie het artikel aion is niet hetzelfde als eeuwigheid. Dat is maar geen excentrieke, sectarische interpretatie van goedbericht.nl, maar is in alle grote naslagwerken na te lezen.

De Winkler Prins’ Encyclopedie (1950, deel 7, blz. 797) zegt: “Aion, aeoon betekent niet eindeloze duur maar tijdperk”.

De Bijbelse Encyclopedie (pag.239) over ‘eeuwigheid’ :
“Het Hebreeuwse ‘olam’ waarvan in het OT ‘eeuwigheid’ de vertaling is, is verwant met een werkwoord dat ‘verbergen’ betekent. Het duidt dan ook iets aan dat in het verleden of in de toekomst (nog) verborgen is… Het heeft dus de betekenis van een zeer lange tijd”.

In de Korte Verklaring (bij Prediker 1:4) schrijft prof. Aalders: “Bovendien bedenke men dat het woord ‘eeuwig’ in het Hebreeuws in den regel niet den zin heeft dien wij er aan plegen te hechten. Het drukt slechts uit een lange tijd, die alleen in een bepaald geval kan naderen tot ons begrip van eeuwigheid”.

Besef wat de konsekwentie hiervan is! Als het algemeen bekend is onder de kenners van Hebreeuws en Grieks dat eeuwig niet eindeloos betekent, hoe kan het dan dat dit niet vanaf de kansel wordt verkondigd? Waarom houdt men desondanks vast aan het idee dat bij de toekomstige terugkeer van Jezus Christus ‘de nimmer eindigende eeuwigheid’ aanbreekt (’eeuwig wel of eeuwig wee’, in jargon)?  Terwijl de Schrift uitdrukkelijk spreekt van “de komende eeuwen” die zullen aanvangen. Eeuwen waarin God door oordeel en gericht heen, Zijn plannen realiseert en Zijn doel zal bereiken met elk schepsel. Hij is toch de GOD die laat NOOIT varen de werken Zijner handen?!

De vraag is niet of we kiezen voor de vele teksten die wijzen op oordeel en gericht OF kiezen voor de vele teksten die wijzen op Alverzoening  – we zouden alles geloven wat “er staat geschreven” (vergl. Lucas 24:25). Er is een tijd van oordeel, er is een tijd van gericht. Zeker weten. Maar dat is altijd opvoedkundig en ingegeven door Gods liefde.
“… want een ogenblik duurt zijn toorn, een leven lang zijn welbehagen…” (Psalm 30:6).

Zie ook: 16 Bijbelse feiten op een rijtje

Delen: