GoedBericht.nl logo
English Blog

nog een keer: Opwekking 2015

25-05-2015 - Geplaatst door Andre Piet

1_blog_13

Het vorige blogje over Opwekking 2015 riep nogal wat reacties op.  Hier een kleine bloemlezing van kritische reacties:

Toch staat er: een ieder die in Hem gelooft zal behouden worden. Je kunt dus kiezen om Hem aan te nemen als je Verlosser of niet. Hij is voor alle mensen gestorven en de hele wereld is door Hem gered. Maar je moet er wel voor kiezen om gered te willen worden. Anders ga je verloren. Niet Gods bedoeling, wel je eigen keus. Een zaak van leven of dood dus….

Volgens de bijbel is voor eeuwig bij God leven toch echt voor de mensen die Hem hebben aangenomen als hun Heer en Heiland. Jezus spreekt in de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus ook over een hemel en hel. Het gaat niet om het hopen dat de meerderheid vd mensen naar de hel gaat, maar wel om een vrije keus voor iedereen om voor of tegen God te kiezen.

God heeft genoeg liefde voor alle mensen. Helaas hebben veel mensen hun hart gesloten voor Hem.
Tegelijk geloof ik ook dat er voor vergeving en eeuwig heil toch ook echt geloof in Hem nodig is. De bijbel is daar heel duidelijk over.

Wat een dwaalleer deze blog! Heer ontferm U!

idd wat een dwaalleer. Jezus is de Weg de Waarheid en Het Leven niemand komt tot de Vader dan door Hem. Je moet een persoonlijke keuze maken voor Jezus!

Nu zou ik kunnen volstaan met te verwijzen naar de honderden artikelen die op de GoedBericht-site zijn terug te vinden waarin op alle genoemde bezwaren uitvoerig wordt ingegaan. Maar in deze blog wil ik graag eens ingaan op de kern van alle bezwaren. Het Goede Bericht dat God de Redder is van alle mensen (1Tim.4:10) en allen rechtvaardigt (Rom.5:18); levendmaakt (1Kor.15:22) en verzoent (Kol.1:20) zou…

* een ontkenning zijn van de verlorenheid van wie niet gelooft;

* een ontkenning zijn van de noodzaak van geloof in Christus om gered te worden;

* inhouden dat alle mensen het eeuwige leven ontvangen.

Dit zijn drie kanjers van misverstanden. Want ik geloof met heel mijn hart dat wie niet gelooft in Christus, verloren is en men slechts door geloof in Hem gered wordt en zo het eeuw-ige leven ontvangt. Men leze alleen al het bekende Johannes 3:16. De bottleneck zit ‘m in het verstaan van wat eeuw-ig en eeuw-igheid betekent. Dat ik een streepje na eeuw schrijf is met opzet en geen verschrijving. Het is om aan te geven dat deze begrippen verband houden met eeuw. Helaas is deze waarheid in de gangbare bijbelvertalingen weggemoffeld. Oorspronkelijk staat er in het Grieks van de Bijbel: aion. Een aion is geen ‘eindeloze eeuwigheid’ maar een wereldtijd met een begin en een einde. Zo spreekt de Schrift over “vóór de aionen” (1Kor.2:7) maar ook over “de voleinding der aionen” (Hebr.9:26). Bij de terugkeer van Christus breekt geen eindeloze eeuwigheid aan maar vangen “de toekomende aionen” (Ef.2:7) aan waarin Hij zal heersen. Wie niet gelooft zal deze aion(en) niet meemaken. Verloren zijn, omkomen. Dat is de eeuw-ige straf (Mat.25:46). Wie echter geloven zullen deze aion wel meemaken en ontvangen daarmee het eeuw-ige leven. Dat is het leven van de toekomende eeuw (Lucas 18:30). Er is dus een groot verschil tussen degene die gelooft en wie niet gelooft.

Is dit alles in strijd met het feit dat God allen redt, rechtvaardigt, levendmaakt en verzoent? Nee totaal niet. Zou aion een eindeloze eeuwigheid zijn, ja, dan uiteraard wel. Dan zou aan het eeuwig oordeel of aan de eeuwige straf geen einde komen. Maar aangezien in de Schrift aionen verband houden met tijdperken (“aionische tijden”; 2Tim.1:9) dan is er ook ruimte voor ‘eind goed, al goed’. Dan hoeven we geen Schriftplaatsen weg te strepen of van de universele teksten weg te kijken maar dan kunnen we alles geloven wat de Schrift zegt. Zowel over oordeel en straf als ook over een alomvattende redding.

Christus zal heersen “tot in alle eeuwigheden” zegt de vertaling van Openbaring 11:15. Maar letterlijk staat er: tot in de aionen der aionen. Is dat voor altijd? Nee, want Christus moet heersen “totdat” (1Kor.15:25). Totdat Hij de dood als laatste vijand zal hebben teniet gedaan. Hoe? Door alle mensen levend te maken (1Kor.15:22)! Want wanneer allen levend zijn gemaakt, dan is er geen dood meer. Pas dan zal Christus zijn heerschappij tot een succesvol einde hebben gebracht en een volmaakt Koninkrijk aan zijn God en Vader teruggeven. En God zal worden “alles in allen” (1Kor.15:26-28).

Johannes 3 vers 16 is erg bekend. Maar hoe bekend is het als men geen idee heeft van wat “het eeuw-ige leven” is? Hoe bekend is het als men geen raad weet met Johannes 3 vers 17 en men dit ook maar zelden hoort? Terwijl dat vers nu juist een nadere verklaring is van het voorgaande vers.

Want God heeft zijn Zoon niet in de wereld gezonden,
opdat Hij de wereld veroordele,
maar opdat de wereld door Hem behouden worde.

God heeft de wereld lief en gaf zijn Zoon om die wereld te redden. En God bereikt altijd zijn doel, want Hij is GOD! Zijn Zoon heet daarom “de Redder der wereld” (Joh.4:42; 1Joh.4:14)!

Reageer op Facebook

Delen: