GoedBericht.nl logo
English Blog

niet ontbinden maar vervullen

30-01-2013 - Geplaatst door Andre Piet

1_blog_14

VRAAG:
Wat betekenen Jezus’ woorden in Mat.5:17-20 voor ons?

17 Meent niet, dat Ik gekomen ben om de wet of de profeten te ontbinden; Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. 18 Want voorwaar, Ik zeg u: Eer de hemel en de aarde vergaat, zal er niet een jota of een tittel vergaan van de wet, eer alles zal zijn geschied. 19 Wie dan een van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze doet en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen. 20 Want Ik zeg u: Indien uw gerechtigheid niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en Farizeeen, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan. (NBG 51)

ANTWOORD:
Allereerst moeten we bedenken dat Jezus, naar eigen zeggen SLECHTS gezonden was tot het huis van Israel. En Hij voegde er aan toe dat het NIET GOED is om het brood van de kinderen van Israël aan de natien te geven (Mat.15:24-26). Dat geldt ook voor deze woorden in ‘de bergrede’. Hoeveel we er ook van kunnen leren, we zouden ons bewust zijn dat ze niet aan ons geadresseerd zijn. 

Volgens de apostel Paulus (wél “leermeester van de natien”; 1Tim.2:7), werd Jezus geboren onder de wet (Gal.4:4). Waarom? Om hen die onder de wet waren, VRIJ te kopen (Gal.4:4,5). De wet, die 430 jaar na Gods belofte aan Abraham op de berg Horeb aan Israël werd gegeven (Gal.3:17), is een tuchtmeester geweest TOT CHRISTUS (Gal.3:24). Let op: niet “tot Jezus”, want dat zou niet kloppen. Nee, “tot Christus“, een titel die verwijst naar zijn opstanding uit de doden (Hand.2:36). In deze weg van gehoorzaamheid tot de dood heeft Jezus Christus de wet VERVULD. Zoals Hij ook de profetieen vervult in verleden, heden en toekomst.
De wet is ook profetie!

De gerechtigheid die wij als gelovigen in Christus bezitten, hebben we niet verworven maar ONTVANGEN. Overvloedig!

Want, indien door de overtreding van de ene
de dood als koning is gaan heersen door die ene,
veel meer zullen zij,
die de OVERVLOED van genade
en van de gave der gerechtigheid ONTVANGEN,
in LEVEN als koningen heersen
door de ene, Jezus Christus.
-Rom.5:17-

Reageer op Facebook

Delen: