GoedBericht.nl logo
English Blog

Johannes de Doper

30-07-2012 - Geplaatst door Andre Piet

De waterdoop is van oudsher een bekend fenomeen in het Jodendom. Rituele wassingen spelen een grote rol in het Joods godsdienstige leven. In Hebreeën 6:1,2 wordt een “leer van dopen” (meervoud) tot het fundament gerekend van wat de Hebreeën vanouds kenden. “De doop der bekering” die Johannes bij de Jordaan predikte was voor Israël op zichzelf dan ook geen vreemd fenomeen. Men doopte zich immers bij allerlei gelegenheden. Maar daar zit nu juist ook het subtiele verschil. Johannes predikte niet dat men zichzelf zou dopen maar dat men gedoopt zou worden. Passief. Hij doopte anderen en daaraan dankt hij ook zijn bijnaam “de Doper”. Hij verklaarde:

En zelf wist ik niet van Hem, maar opdat Hij aan ISRAËL zou geopenbaard worden, daarom kwam ik dopen in water.
Johannes 1:31

Johannes’ doop wordt gekarakteriseerd door water. Door anderen te dopen in water verwees hij naar Degene die zou komen en zou dopen in Geest. Op vele plaatsten wordt van deze waarheid getuigd.

Ik doop u in water tot bekering, maar Hij, die na mij komt, is sterker dan ik; ik ben niet waardig Hem zijn schoenen na te dragen; die zal u dopen in heilige Geest en met vuur.
Matteüs 3:11 

Ik heb u gedoopt met water, maar Hij zal u dopen in heilige Geest.
Markus 1:8 

… Ik doop u met water, doch Hij komt, die sterker is dan ik, wiens schoenriem ik niet waardig ben los te maken; die zal u dopen in heilige Geest en met vuur.
Lucas 3:16 

… Hij, die mij gezonden had om te dopen in water, die had tot mij gezegd: Op wie gij de Geest ziet nederdalen en op Hem blijven, deze is het, die in heilige Geest doopt.
Johannes 1:33 

Want Johannes doopte met water, maar gij zult in heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze.
Handelingen 1:5 

En ik herinnerde mij het woord des Heren, hoe Hij zeide: Johannes doopte wel met water, maar gij zult in heilige Geest gedoopt worden.
Handelingen 11:16 

Met het oog op Israël doopte Johannes in water. Zijn activiteit was een beeld van Degene die na hem zou komen en eveneens zou dopen. Echter niet in water, maar in heilige Geest. Let op: de zogenoemde christelijke doop is géén doop in water maar een doop in Geest. Geen ritueel van mensenhanden maar een geestelijke werkelijkheid. Waar een mens gelooft in de opgewekte Christus, ontvangt hij of zij Geest en Leven (Joh.7:39; Ef.1:13).

… want in één Geest zijn wij allen tot één lichaam gedoopt, hetzij Joden, hetzij Grieken, hetzij slaven, hetzij vrijen…
1Korinthe 12:13

Dát is de “ene doop” (Efeze 4:5).

———————————-


Reageer op Facebook

Delen: