GoedBericht.nl logo
English Blog

JAHWEH = satan?

10-12-2018 - Geplaatst door Andre Piet

Het is met grote tegenzin dat ik deze blog schrijf. Als de vraag hierboven nooit bij u of jou is opgekomen, adviseer ik deze blog ongelezen te laten. Dat ik haar desalniettemin schrijf, is omdat ik me daartoe genoodzaakt voel. Het betreft één van de meest wanstaltige theorieën die ik ooit ben tegengekomen. Het idee is namelijk dat de God waarvan sprake is in het Oude Testament, in werkelijkheid ‘de duivel’ zou zijn. Al eerder ben ik op deze bewering eens ingegaan en schreef daarover toen een blog onder de titel ‘Marcionisme in een nieuw jasje‘. Dat was in 2016. Dit jaar kwam deze theorie opnieuw op mij af, dit keer vanuit een groep die ik eerder nog als medestanders beschouwde in het Goede Bericht. Ik was aanvankelijk niet van plan om deze (in mijn ogen) bizarre maar bovenal godslasterlijke theorie verder nog aandacht te geven. Maar omdat ik had toegezegd te zullen reageren wanneer men zou ingaan op mijn genoemde blog, was ik genoodzaakt deze belofte alsnog in te lossen. Want er volgde namelijk een reactie op mijn blog. Ik noem het een reactie, een antwoord is het namelijk niet. Want verreweg het meeste van wat ik naar voren breng, blijft onbesproken.

Ik heb de betreffende groep (via Facebook) teruggeschreven (zie onder). Met een tiental brandende vragen die men tot dusver volstrekt onbeantwoord heeft gelaten. Ik had er met het grootste gemak trouwens ook honderd vragen van kunnen maken. De meeste vragen zijn min of meer retorisch, omdat ze naar mijn overtuiging (en ervaring!), niet te beantwoorden zijn vanuit hun positie. De stelling die men inneemt, berooft ons zonder meer van het Oude Testament. Dat is de consequentie. Maar daarmee van de hele Schrift, inclusief het Nieuwe Testament dat immers geheel op het Oude Testament is gebaseerd. Wie het oude wegredeneert, houdt noodzakelijkerwijs van het nieuwe niets over.

Het Oude Testament is inderdaad dikwijls duister, dat is juist. Maar in het Nieuwe Testament wordt dit niet alleen gehonoreerd maar ook verklaard. Het oude verbond met haar bloedvergieten wordt niet voor niets een schaduw genoemd van wat komen zou (Hebreeën 10:1). Dat wil zeggen: het laat de contouren zien van wat zou komen, terwijl het in zichzelf duister is. Vandaar ook dat Paulus het een “bediening van veroordeling” en “een bediening van dood” (2Kor.3:7,9) noemt. Per definitie van tijdelijke aard en ‘by design’ gekenmerkt door veroordeling en dood. Niettemin was dit oude verbond onmiskenbaar van Goddelijke oorsprong (Hebr.8:8-11). Beweert men daarentegen dat deze oorsprong satanisch zou zijn, dan plaatst men zich niet alleen in het kamp van de Schriftkritiek maar maakt men van het Oude Testament zelfs een duivels boekwerk. Wie hoor ik hier sissen…?

Enfin, hieronder mijn reactie.


Laat me een tiental vragen aan jullie voorleggen. Geef daar nu eens systematisch, kort en helder antwoord op, en niet een hap-snap, losse flodder-reactie. Want dat schiet natuurlijk niet op.

  1. Zijn jullie het ermee eens dat “al de Schrift” van het Oude Testament geïnspireerd is door God (2Tim.3:16)?
  2. Hoe kon Jezus verklaren “de Schrift kan niet gebroken worden” (Joh.10:35) als deze een valse god representeert?
  3. Hoe kan Jezus met nadruk leren dat men zou luisteren naar “Mozes en de profeten” (Luc.16:29-31), terwijl zij ons grotendeels een valse god voorhouden?
  4. Als Mozes een valse god diende, hoe kon Jezus dan verklaren dat indien men Mozes geloofde, men ook Hem zou geloven (Joh.5:46)?
  5. Hoe konden de discipelen in Berea edel genoemd worden omdat men Paulus’ onderwijs beoordeelde op basis van het Oude Testament (Hand.17:11). Volgens jullie zou men toch het Oude Testament dienen te beoordelen in het licht van Paulus’ bediening?
  6. Als de God die aan Mozes verscheen een valse god zou zijn, hoe kan Jezus dan veronderstellen dat deze dezelfde is als zijn God, en dezelfde is als die van Abraham, Izaak en Jakob (Mat.12:27,27)?
  7. Klopt het dat Jezus een herhaling voorzegt van de regen van vuur en zwavel zoals destijds op Sodom, wanneer de Zoon des Mensen zal komen (Luc.17:29,30)? Zo ja, hoe kan dat?
  8. Is de JAHWEH die de Messias aanspreekt in Psalm 2 en Psalm 110, de God en Vader van Jezus Christus? Zo nee, waarom leerden zowel Jezus (Mat.22:42-46), als Petrus (Hand.2:34), als Paulus (Hand.13:32,33) dit expliciet wel?
  9. Klopt het dat het God was die het hart van Farao verhardde, zoals Paulus beschrijft (Rom.9:14-17)? Zo ja, wat blijft er dan over van jullie aanname dat dit in werkelijkheid satan zou zijn?
  10. Hoe kan het geloof van iemand als Noach in Hebreeën 11:7 ten voorbeeld worden gesteld als het een valse god was die de zondvloed over de wereld bracht? En hoe kon Petrus beweren dat het God was die de wereld in Noachs dagen niet spaarde (2Petr.2:5)?

En als bonusvraag (nummer 11) nog de volgende: waar komt volgens jullie het kwaad vandaan, als de JAHWEH van Jes.45:7 naar jullie idee satan zou zijn? Is het kwaad door God gepland of een ‘bedrijfsongeval’?

Ik ben benieuwd naar jullie antwoorden… Succes ermee mannen!

Delen: