GoedBericht.nl logo
English Blog

is Jezus Christus de Schepper van alle dingen?

10-06-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Heel de Schrift getuigt van het begin tot aan het einde dat God de Schepper is van hemel en aarde (Hand.17:24). Hij alleen schiep alle dingen.

Hij spant GEHEEL ALLEEN de hemel uit…
Job 9:8 

Ik ben JAHWEH, die alles gemaakt heb; die de hemel heb uitgespannen,
IK ALLEEN; die de aarde uitgebreid heb door eigen kracht…
Jesaja  44:24

Schepper – door het woord

De Schrift laat er evenmin twijfel over bestaan dat God alle dingen schiep door Zijn woord. In Genesis 1 klinkt als een refrein: “En God zeide… en het was alzo”. Of zoals Psalm 33 het formuleert:

Door het woord van JAHWEH  zijn de hemelen gemaakt,
door de adem van zijn mond al hun heer (…)
Want Hij sprak en het was er, Hij gebood en het stond er.
Psalm 33:6,9 

Het woord is het middel waardoor God schiep. God is de Schepper en UIT Zijn mond en DOOR zijn woord riep Hij alle dingen tot aanzijn.

in den beginne was het woord

Het zijn deze eenvoudige mededelingen die de basis vormen van de beroemde proloog van Johannes 1. Hieronder een (tamelijk) letterlijke vertaling van de eerste verzen.

1 In [het] begin was het woord (Gr. LOGOS),
en het woord was naar God toe
en God was het woord.
2 Dit was in begin naar God toe.
3 Alle dingen werden door hetzelve
en zonder hetzelve werd ook niet één ding,
dat is geworden.

Johannes verwijst hier overduidelijk naar Genesis 1, het hoofdstuk dat eveneens aanvangt met de woorden “in [het] begin…”. Het woord klonk vanaf het begin en het woord verwees naar God als Degene die sprak. De God van Genesis 1 wordt niet gezien (vergl. Joh.1:18 “Niemand heeft ooit God gezien…”) maar gehoord. “God was het woord”. Alle dingen werden door het woord, zonder één uitzondering.

Let op dat het woord WAS, terwijl alle dingen WERDEN. De LOGOS is geen creatie maar de uiting van God waardoor Hij alles schiep.

geen zelfstandig persoon

Er is geen enkele reden om in Johannes 1:1-3 de LOGOS te zien als een zelfstandig persoon die samen met God de schepping tot stand bracht. Los van elke theologie is “het woord” (de LOGOS) in deze passage, niet anders dan de verbale expressie van God waardoor alle dingen tot stand kwamen.

het woord werd vlees

Maar is de LOGOS in Johannes 1 dan geen persoon? Jazeker… en Johannes 1 getuigt ook vanaf wanneer dat was:

En het woord (LOGOS) werd vlees
en het woonde onder ons
en wij sloegen zijn heerlijkheid gade,
een heerlijkheid als van een eniggeborene bij [de] Vader
Johannes 1:14

Toen God zijn woord zond tot Maria en zij de aanzegging vernam zwanger te zullen worden, vanaf toen werd het woord vlees.  Letterlijk: door Gods woord werd Maria bevrucht. Zonder tussenkomst van een man. Merk op dat de heerlijkheid van ‘het vlees geworden woord’ wordt gedefinieerd als de heerlijkheid “van een eniggeborene bij [de] Vader”. Het woord werd vlees doordat de Allerhoogste zijn Zoon bij Maria verwekte. Zoals de engel aan Maria mededeelde:

… heilige geest zal op jou komen en kracht van de Allerhoogste zal jou overschaduwen.
En DAAROM zal het heilige dat verwekt wordt Zoon van God worden genoemd.
Lucas 1:35

voorbestaan

Gods Zoon had een voorbestaan, omdat Hij het woord/LOGOS is dat vlees werd. Hetzelfde woord dat ooit alle dingen voortbracht, werd mens in de schoot van Maria. Vandaar dat Johannes de Doper, pal na de proloog van Johannes 1:14 getuigt van dit vleesgeworden woord:

Deze was het, van wie ik zei: Die na mij komt, is vóór mij geweest, want Hij was eer dan ik.
Johannes 1:15

Johannes de Doper was een half jaar ouder dan Jezus (Luc.1:36), maar toch getuigt hij van zijn neef: “Hij was eer dan ik”. Hoe dan? Als “de LOGOS die vlees werd”! Het is in die zin dat de Zoon van God, Jezus Christus ‘pre-existent’ was, oftewel een voorbestaan had.

anachronisme

Men zou kunnen tegenwerpen dat het een anachronisme is om te zeggen Jezus Christus of de Zoon reeds bestond voor zijn geboorte, omdat Hij toen nog geen Jezus Christus of Zoon was. Want inderdaad, pas bij zijn besnijdenis kreeg Hij de naam Jezus (Luc.2:21). En het is op grond van zijn verwekking dat Hij de Zoon van God genoemd wordt (Luc.1:35). Maar deze wijze van spreken is geen stijlfout, maar een gangbaar stijlfiguur. Zoals ik bijvoorbeeld kan zeggen: mijn kapper is geboren in 1975. Niemand zal dan tegenwerpen dat hij in 1975 nog geen kapper was. De Schrift gaat soms heel ver in dit stijlfiguur. Zo lezen we dat Levi (“om zo te zeggen”) door Abraham aan Melchizedek tienden heeft gegeven, ondanks dat Levi pas ruim tweehonderdvijftig jaar later geboren werd (Heb.7:9,10). En in Openbaring 13:8 lezen we dat het Lam reeds geslacht is sinds de nederwerping der wereld.

UIT God de Vader, DOOR het woord

Het is niet als Zoon of als Jezus dat Hij een voorbestaan had, maar als Woord/ LOGOS. “Door Hem” als vleesgeworden LOGOS zijn alle dingen tot stand gekomen. Niet alleen Johannes 1 getuigt daarvan, maar ook Paulus zinspeelt meerdere malen in zijn brieven op deze waarheid. Ook Paulus stelt Jezus Christus niet voor als de Schepper maar als het middel waardoor alle dingen tot stand kwamen.

Voor ons nochtans is er één God, de Vader, VANUIT wie alles is en wij tot Hem.
En één Heer, Jezus Christus, DOOR wie alles is en wij DOOR Hem.
1Korinth 8:6

… in Hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare (…) alle dingen zijn DOOR Hem en tot Hem geschapen en Hij is vóór alles en alle dingen hebben hun bestaan in Hem…
Kolosse 1:16

God is de Schepper van alle dingen. Hoe? Door zijn woord! En dat woord werd tweeduizend jaar geleden vlees. Hij is het (vleesgeworden) woord waardoor alle dingen zijn geworden!

Delen: