GoedBericht.nl logo
English Blog

Jakob nagerekend

25-04-2023 - Geplaatst door Andre Piet

Chronologie in de Bijbel is veelal gebaseerd op het Schrift met Schrift vergelijken en daarmee op het combineren van gegevens. Soms wordt het ons gemakkelijk gemaakt wanneer een langere periode wordt afgegrensd zoals de 430 jaar in Galaten 3:17 of het tijdvak van 480 jaar vanaf de Exodus tot aan de bouw van de tempel (1Kon.6:1).

Jakobs leeftijd toen hij bij Laban arriveerde

De tijdlijn van één enkel persoon kan ook al een puzzel op zichzelf zijn. Een mooi voorbeeld daarvan is Jakob. We weten dat hij 130 jaar oud was toen hij bij Farao arriveerde (Gen.47:9). Dat was na twee jaar hongersnood (Gen.45:6) die volgden op zeven jaar van overvloed (Gen.41:29,30) en daarmee het negende jaar van Jozefs regering. Jozef was dertig jaar oud toen hij koning werd (Gen.41:46) zodat zijn vader negen jaar eerder dus 121 jaar oud was. Dat betekent dat Jakob bij Jozefs geboorte dus (121-30=) 91 jaar oud zou zijn geweest. In het jaar van Jozefs geboorte had Jakob 14 jaar bij zijn oom Laban gediend (Gen.30:25,26), dat is zeven jaar voor Lea en zeven jaar voor Rachel (Gen.29:30; 31:41). Jakob was bij zijn aankomst bij Laban dus (91-14=) 77 jaar oud. Dat is aanzienlijk ouder dan in de gangbare voorstellingen.

zeven jaren

De eerste zeven jaren van zijn verblijf bij Laban, dus tot aan zijn 84e jaar, was Jakob nog ongehuwd en kinderloos (Gen.29:20,21). Het is in de tweede periode van zeven jaren, dus vanaf zijn 84-ste tot aan zijn 91-ste jaar, dat al zijn kinderen (op Benjamin na) worden geboren uit vier vrouwen: Lea en haar slavin Zilpa enerzijds en Rachel en haar slavin Bilha anderzijds (afbeelding 1). Het huis van Jakob wordt in de laatste zeven jaar gebouwd… een profetisch interessant gegeven, maar dat terzijde.

de geboortes op rij

De volgorde van de geboortes van Jakobs kinderen, zoals beschreven in Gen.29:31 tot 30:25, is niet chronologisch maar gerangschikt naar moeder. De eerste vier geboortes uit Lea (Ruben, Simeon, Levi en Juda) volgen elkaar vlot op. Ondertussen had Rachel haar eigen onvruchtbaarheid vastgesteld en vanuit frustratie haar slavin Bilha aan Jakob gegeven (Gen.30:1-3) die voor haar moest fungeren als een soort draagmoeder. Wanneer Lea opmerkt dat ze niet meer zo vlot zwanger wordt als voorheen (of wees Jakob haar misschien af?; Gen.29:35; 30:16) past zij dezelfde truc toe als haar zus Rachel en geeft ook zij haar slavin Zilpa aan Jakob, waaruit Gad en Aser worden geboren. Ondertussen was Lea echter weer zwanger geworden en baart zij in de laatste twee jaren de zonen Issakar en Zebulon. En misschien ook haar dochter Dina, maar dat kan ook later zijn geweest. Met enig voorbehoud ziet dat er uit als in afbeelding 2.

tijdlijn

De periode dat Jakob in het buitenland vertoefde was in totaal twintig jaar (Gen.31:38,41): vanaf zijn 77-ste tot aan zijn 97ste levensjaar. Deze twintig jaren staan model voor de twintig eeuwen waarin het huis van Jakob buiten het land vertoeft, maar waarna het als een gelovig Israël zal terugkeren in het land. In afbeelding 3 een totaal overzicht van hoofdmomenten in Jakobs leven.

Delen: