GoedBericht.nl logo
English Blog

niet alleen liefde? (Chan 7)

13-04-2012 - Geplaatst door Andre Piet

 … we moeten Gods liefde zien in het licht van zijn andere eigenschappen. God is liefde, maar Hij is ook rechtvaardig en heilig en Hij stort geregeld zijn toorn uit vanwege de zonde.
Francis Chan in ‘bestaat de hel?’

De gedachte die Chan hier verwoord, wordt dikwijls aangevoerd tegen Alverzoening. Laten we het argument eens nader bezien.

toorn en goedertierenheid
De Bijbel zegt: “God is liefde” (1Joh.4:8,16). Liefde is Gods wezen: al wat Hij is wordt daardoor gekarakteriseerd. De psalmist zegt: “Een ogenblik duurt zijn toorn, maar een leven lang zijn goedertierenheid” (Ps.30:6). Gods toorn kan heftig zijn, maar ten opzichte van zijn goedertierenheid verhoudt het zich als een ogenblik tot een lang leven. Iets soortgelijks zien we in Jesaja 61:2: daar wordt een dag van wraak van God uitgeroepen maar een jaar van welbehagen van de HERE. Wraak en welbehagen verhouden zich als een dag tot een jaar. Dát zijn Bijbelse proporties en verhoudingen.

liefde, ook in toorn
Daar komt bij: het plaatsen van Gods liefde tegenover zijn rechtvaardigheid en heiligheid vinden we in de Bijbel niet terug. Alsof God soms de ene eigenschap moet laten prevaleren boven het andere. God is één. Gods liefde is altijd het motief van zijn handelen. Zoals een vader zijn kind lief heeft en daarom tuchtigt, zo treedt God ook op t.o.v. zijn creaturen, het werk van zijn handen. Ook achter pijnlijke ingrepen schuilt Gods liefde. Zijn liefde corrigeert. Juist omdat Hij liefde is, is Hij ook rechtvaardig, d.w.z. Hij doet recht, Hij zet recht en Hij brengt terecht. God is niet minder liefde wanneer Hij toornt dan wanneer Hij zijn goedertierenheid bewijst. Het één staat ten dienste van het ander.

om Zich over allen te ontfermen
Aan het slot van Romeinen 11, wanneer Paulus aan het einde is gekomen van zijn beschouwingen over de wegen die God met Israël en de volken gaat, komt hij tot zijn conclusie.

… GOD heeft allen onder ongehoorzaamheid besloten, om Zich over allen te ontfermen.
Rom.11:32

Zoals Paulus  in eerdere hoofdstukken al had betoogd, zijn al Adam’s nakomelingen tot zondaren gesteld (Rom.5:19). Dat is geen vrije keuze, het is onontkoombaar. Even onontkoombaar als het feit dat in “de laatste Adam” alle  mensen tot rechtvaardigen gesteld zullen worden. GOD heeft allen onder de ongehoorzaamheid besloten met een doel: “om zich over allen te ontfermen”. Zonde en ongehoorzaamheid zijn geen bedrijfsongevallen maar stonden in het script. Alles verloopt volgens zijn plan! En daarom is een goede afloop op voorhand gegarandeerd. GOD is het die allen besloot onder de ongehoorzaamheid om Zich over allen te ontfermen! Zowel in het één als in het ander, is de reikwijdte universeel. En als de apostel Paulus deze dingen heeft opgetekend, barst hij uit in een lofzang aan GOD.

O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen! Want: wie heeft de zin des Heren gekend? Of wie is Hem tot raadsman geweest? Of wie heeft Hem eerst iets gegeven, waarvoor hij vergoeding ontvangen moet?
Want UIT Hem en DOOR Hem en TOT Hem zijn alle dingen: Hem zij de heerlijkheid tot in DE AEONEN! Amen.
Rom.11:33-36 

Zoals alles z’n oorsprong vindt in GOD, zo vindt alles ook z’n bestemming in Hem. Zoals Paulus elders leert: de dood zal als laatste vijand worden teniet gedaan en Christus zal het Koninkrijk teruggeven aan zijn God en Vader “opdat God zij alles in allen” (1Kor.15:26-28).

 

 

Delen: