GoedBericht.nl logo
English Blog

huichelarij #1: drie-eenheid

16-05-2014 - Geplaatst door Andre Piet

images20

Geen waarheid in de Schrift is fundamenteler dan dat er ÉÉN GOD is. Toen Jezus van een schriftgeleerde de vraag kreeg voorgelegd welk gebod het eerste van alle is (Mar.12:28), verwees hij zonder aarzelen naar het ‘sjema’ in Deut.6: “Hoor Israël, de Heer is onze God, de Heer is één”. Waarop de schriftgeleerde reageerde:

Inderdaad, Meester, naar waarheid hebt GIJ gezegd, dat HIJ één is en dat er geen ander is dan HIJ.

Jezus bad tot zijn hemelse Vader en sprak Hem aan als “de enige waarachtige God” (Joh.17:3). Voor een jood is er geen vanzelfsprekender, simpeler en belangwekkender waarheid dan dit gegeven: “er is één God, de Vader” (1Kor.8:6).

Er waren misleidende leugengeesten nodig, om de christenheid van deze eenvoudige waarheid af te doen wijken. Reeds vroeg in de kerkhistorie deed het meergodendom geraffineerd haar intrede. Niet alleen de Vader zou God zijn, maar ook de Zoon en de Heilige Geest. Na veel woordenstrijd werd ten slotte in de vierde eeuw de leer van de drie-eenheid als dogma opgelegd en het zuivere monotheïsme (mono theoo; 1Tim.1:17) tot ketterij verklaard. Op straffe van de eeuwige verdoemenis (waarover later meer). De frase “één God” bleef weliswaar in tact maar het verwees voortaan naar drie personen.

Voor de gemiddelde buitenstaander is de leer van de drie-eenheid verkapt meergodendom. Een jood of moslim kan het niet anders verstaan. En terecht. Mystificatie zorgt er voor dat christenen dit zelf niet vermogen te doorzien. Want de leer van de drie-eenheid geldt als een onaantastbaar en onbegrijpelijk mysterie. Men definieert de drie-eenheid als “één wezen en drie personen”. Een formulering die niet alleen volkomen vreemd is aan de Schrift (geen “gezonde woorden” dus; 2Tim.1:13), maar ook nietszeggend. Want geen enkele theoloog is ook maar bij benadering in staat duidelijk te maken wat deze door mensen zelf bedachte definitie betekent!

Dat God één en enig is, is helder en duidelijk. Dat is monotheïsme. Het idee dat drie personen ieder god zijn, is ook te begrijpen. Dat is polytheïsme. Maar beweren dat drie personen God zijn, en toch geen drie Goden, is hypocriet. Het is gecamoufleerd meergodendom.

Vergis u niet: dit dogma van de drie-eenheid is het allerbelangrijkste leerstuk van de orthodoxe christenheid. Van Rooms Katholiek tot calvinistisch, van Grieks Orthodox tot evangelikaal of charismatisch. Allen onderschrijven de drie-eenheid als eerste en gewichtigste leerstuk. Wie niet voor dit dogma neerbuigt,  kan geen christen zijn en behouden worden, zo verzekert de belijdenis van Athanasius. Hoe verbijsterend het voor velen ook moge zijn, maar de leer van de drie-eenheid maakt van het christendom een religie dat verder afstaat van “de enige waarachtige God” dan het Jodendom en de Islam…

Reageer op Facebook

Delen: