GoedBericht.nl logo
English Blog

homoseksualiteit niet aangeboren?!

06-08-2019 - Geplaatst door Andre Piet
± 5 min. leestijd. Laatste wijziging: 24 augustus 2020

Het zal de regelmatige bezoeker van deze website niet zijn ontgaan, dat GoedBericht pal staat voor wat Paulus schrijft in Romeinen 1 over “het natuurlijk gebruik” (:26,27). Hij doelt daarmee op het gegeven dat het mannelijke is aangelegd op het vrouwelijke en vice versa. Dat is een anatomisch gegeven: ze horen bij elkaar zoals een sleutel in een slot. Of, iets dubbelzinniger, zoals een zwaard in een schede. Deze anatomische aanleg is tevens een biologisch gegeven. Want het sekseverschil is gemaakt met het oog om nieuw leven voort te brengen. Elke andere seksuele combinatie is per definitie onvruchtbaar.

uitbeelding van het Evangelie

In Romeinen 1 brengt Paulus het vervangen van “het natuurlijk gebruik” (> bestialiteit, homoseks) in verband met de vervanging van de waarheid van God en de miskenning van de Schepper. Hij schrijft in vers 25 tot 27:

Zij vervangen de waarheid van God in de leugen (…) en dienen het schepsel NAAST de Schepper (…) DAAROM heeft God hen overgeleverd in hartstochten van oneer. Want die van het vrouwelijke geslacht, vervangen het natuurlijke gebruik tot wat NAAST de natuur is. Evenzo ook die van het mannelijke geslacht, loslatend het natuurlijke gebruik van het vrouwelijke geslacht, werden ontbrand in hun hunkering naar elkaar…

De waarheid van GOD is dat Hij (!) als de Schepper nieuw leven verwekt en zorg draagt voor de schepping die uit Hem is voortgekomen. De Schepper staat mannelijk tegenover de schepping die vrouwelijk is. We zien dit ook in Romeinen 8 waar de schepping de rol van een zwangere vrouw vervult (“in barensnood”; 8:22). Ze is in blijde verwachting omdat de Schepper d.m.v. opstanding (> erectie!) nieuw leven in haar heeft verwekt. De seksualiteit tussen man en vrouw is een uitbeelding van het Evangelie! Zonder die verwijzing naar de Schepper, blijft slechts ‘platte seks’ over – “hartstochten zonder eer”.

‘born this way’?

Het argument van “de natuur” is in de laatste (pakweg) vijftig jaar in vele toonaarden bestreden vanuit de homobeweging. Zij bracht met nadruk naar voren dat homofilie is aangeboren (“born this way”) en vastligt in de genen. Deze bewering is zo breed geaccepteerd dat zelfs de paus het onlangs bevestigde. De homobeweging heeft altijd heel goed aangevoeld dat deze bewering een krachtig wapen is in haar strijd. Het ondermijnt namelijk het idee dat homoseks ’tegen-natuurlijk’ zou zijn. Want hoe is dat vol te houden als homofilie zou vastliggen in de genen? De bewering ‘homoseksualiteit is aangeboren’ heeft in de loop der jaren gezorgd voor een brede acceptatie in de maatschappij. Ook al is dat op oneigenlijke gronden zoals reeds in 2008 op deze site werd betoogd. 

wetenschappelijk achterhaald

Inmiddels zijn we in een nieuwe fase beland en wordt de bovenstaande bewering nu ook binnen de wetenschappelijke wereld openlijk betwijfeld en tegengesproken. Zelfs gerenommeerde wetenschappers binnen de LHBT-gemeenschap zijn ervan teruggekomen. Afgelopen zaterdag publiceerde ‘de Volkskrant’ een essay onder de titel ‘Zijn homo’s zo geboren?‘, waarin de auteur (zelf gay) betoogt dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor het bestaan van een ‘homo-gen’ of dat homofilie veroorzaakt zou worden door hormoonschommelingen in de baarmoeder. De decennialange speurtocht in het DNA heeft in deze niets opgeleverd. En studies met ééneiige tweelingen leverden evenmin de bewijzen die men zocht.

In de dierenwereld is homoseksueel gedrag bij talloze soorten een bekend fenomeen. Maar dan als onderdeel van wat onder mensen ‘bi-seksueel gedrag’ zou worden genoemd. Exclusieve homoseksualiteit komt zelden of nooit voor. Vaak wordt homoseksueel gedrag bij dieren veroorzaakt ‘bij gebrek aan beter’. Een verschijnsel dat we trouwens ook onder mensen zien. Denk aan gevangenissen met alleen mannen, waar men voor seksueel contact dus op elkaar is aangewezen.

Lisa Diamond

Op YouTube is een recente TedTalk te beluisteren van Lisa Diamond onder de titel Why the “born this way” argument doesn’t advance LGBT equality. Zij is een Amerikaanse professor in de psychologie en gender studies en betoogt dat wetenschappelijk bewijs ontbreekt voor de stelling dat homofilie zou zijn aangeboren. Me dunkt, een nogal schokkende conclusie. Want houdt dat niet in dat de westerse maatschappij de laatste decennia is omgeturnd onder een vals voorwendsel!?

Toch doet de uitkomst van het onderzoek deze Amerikaanse hoogleraar bepaald niet terugkomen van het LHBT-gedachtegoed. Integendeel, ze zegt blij te zijn met de onderzoeksresultaten want als seksuele oriëntatie niet vastligt in de genen, dan geeft dat de mens alleen maar meer keuzevrijheid. Minder afhankelijkheid van ‘de natuur’ betekent meer menselijke autonomie, zo redeneert ze.

Diamond spreekt ook niet langer van seksuele geaardheid maar van seksuele oriëntatie. Geaardheid is aangeboren en ligt vast, oriëntatie daarentegen is een veel fluïder (vloeibaarder) begrip, zo betoogt ze. Mensen kunnen, zo beschrijft ze, gedurende hun leven van hetero naar homo of transgender opschuiven. Of voorkeuren combineren (bi-seksualiteit).

geen argument voor homotherapie

Men zou met dit betoog ook een andere kant op kunnen redeneren. Want als seksuele oriëntatie niet is aangeboren, dan zouden dus ook homo’s kunnen worden veranderd. Uiteraard gruwt Lisa Diamond, als uitgesproken feministische LHBT-er, van zo’n conclusie. Overigens noemt ze ook enkele beslist steekhoudende argumenten tegen ‘homotherapie’. Ze stelt: mensen kunnen inderdaad in seksuele oriëntatie verschuiven, maar waar dit plaatsvindt, gebeurt dit spontaan. Nooit door druk van buitenaf. Niemand kan dat dus bij een ander bewerken. Ze toont een lijst (5’59) van voorheen prominente ‘conversie-therapeuten’ (> homotherapie) die inmiddels toegeven dat deze behandelwijze niet werkt. En voor zover ze wel werkt, is het slechts averechts. Zouden deze therapeuten hebben geluisterd naar de apostel Paulus, dan had men het kunnen weten. In Romeinen 7 beschrijft hij dat wie probeert niet te begeren, juist de begeerte activeert…

niet aangeboren, wel genetische invloed

De vaststelling dat homofilie niet is aangeboren betekent overigens niet dat er geen erfelijke factoren in het spel zouden zijn. Het is het bekende ‘nature-nurture’-verhaal. Het ene type mens is vatbaarder voor het ontwikkelen van homofiele gevoelens dan het andere type. Zo is het algemeen bekend dat gevoelige en vaak ook artistiek aangelegde jongens ontvankelijker zijn om homofiel te worden dan meer masculiene types. Maar het is de combinatie van erfelijke- en omgevingsfactoren die doorslaggevend is.

seksuele desoriëntatie

Een voorbeeld van een omgevingsfactor. Creatieve en gevoelig aangelegde jongens krijgen van hun vader te horen dat ze ‘geen echte vent zijn’. Door zulke herhaalde (ook impliciete) boodschappen kunnen ze in een vroeg stadium gaan twijfelen aan hun seksuele identiteit. Hen pressen jongensachtige dingen te doen helpt dan niet. Het zou hun twijfel zelfs kunnen bevestigen. Want niet wat ze doen, maar wat ze denken wie ze zijn, zorgt voor verwarring over hun seksuele identiteit.

niet persé een keuze

Met het voorgaande is hopelijk ook duidelijk gemaakt dat gender-desoriëntatie, hoewel niet aangeboren, daarmee nog niet persé een eigen keuze is. Want reeds in de eerste levensjaren kan onbewust al een ‘knop omgezet’ zijn. Zelfs als op latere leeftijd alsnog zuiver zicht komt op de seksuele identiteit (mannelijk of vrouwelijk), dan is daarmee nog niet gezegd dat schade uit eerdere jaren ongedaan gemaakt kan worden.

conclusie

Hoe dit alles ook zij, de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van psychologie en genderstudies zijn bijzonder boeiend. Want is het niet revolutionair als nu ook vanuit de wetenschap Paulus’ woorden over de natuur, alsnog worden bevestigd?!

Delen: