GoedBericht.nl logo
English Blog

Gay Pride

04-08-2008 - Geplaatst door Andre Piet

homo-festival

Afgelopen weekend werd in Amsterdam de dertiende editie van het homo-festival Gay Pride gevierd. Dit keer met als thema ‘cultuur en religie’. Ook diverse bewindslieden lieten zich dit keer niet onbetuigd en voeren mee met de optocht door de grachten. De bewindslieden van CU-huize mompelden dat ze het allemaal wat ‘te’ vonden, maar waren veel te verlegen met de kwestie om harde uitspraken te doen over de opstelling van hun PvdA-collega’s. Het rumoer rond Yvette Lont en het rapport van commissie-Cnosssen heeft duidelijk gemaakt dat het binnen de CU-achterban bepaald geen koekoek-één zang is, op dit punt. Dat bleek b.v. ook uit het feit dat er tijdens de Gay Pride een boot meevoer van christen-homo’s.

sexuele geaardheid

“Waarom vindt God homosexualiteit niet goed als Hij het zelf aan de baby heeft meegegeven toen die zich in de buik ontwikkelde? Hij maakt iets, maar Hij vindt het slecht, dat klopt toch niet met elkaar?”

Bovenstaand citaat kwam ik tegen in het (christelijke) Nederlands Dagblad. Het geeft het kern-argument weer van hen die onder christenen acceptatie van homosex bepleiten. De vooronderstelling is, dat homofilie aangeboren is en daarom deel uitmaakt van iemands natuur. Vanuit dit idee spreekt men ook van een homofiele geaardheid. Wie in zulk spraakgebruik meegaat, zal dan inderdaad nauwelijks nog iets kunnen inbrengen tegen homosex. Men volgt dan immers slechts zijn of haar (van God gegeven) natuur?!

tegennatuurlijk

Paulus tapt in Romeinen 1 echter uit een heel ander vaatje. Als hij het in dit hoofdstuk heeft over “mannen die met mannen schandelijkheid bedrijven”, dan spreekt hij in niet mis te verstane woorden, over “tegennatuurlijk” (Rom.1:24-27). Biologisch gezien dient sexualiteit voor de voortplanting en dat is slechts mogelijk door hetrosexuele omgang…   Ook anatomisch gezien is het vrouwelijke aangelegd op het mannelijke en vice versa. M.a.w. sexualiteit is naar haar natuur hetero-sexualiteit.

aangeboren?

Voor de opvatting dat homofilie aangeboren zou zijn of in de genen zou vastliggen, heeft men nog nooit één bewijs kunnen leveren. Zeker, de ene persoon kan van nature vatbaarder zijn voor homofilie dan de andere persoon, maar dat is wat anders dan dat homofilie aangeboren zou zijn. Dat wordt ook weersproken door het feit dat bij ééneiïge tweelingen (die genetisch dus identiek zijn) de één soms hetro- en de ander homosexueel is. Het verschil in sexuele oriëntatie zit ‘m kennelijk niet in het DNA maar in andere factoren.

homofiele dieren?

Vanuit de homo-beweging wijst men er op dat homosexueel gedrag ook vaak in de dierenwereld voorkomt. Dat klopt – veelvuldig wisselende sexuele contacten zijn ook heel normaal in de dierenwereld. Zulk gedrag noemen we dan ’bij de beesten af’…
Maar let wel: hoe vaak homosexueel gedrag ook moge voorkomen onder bepaalde diersoorten, het bestaan van puur homofiele dieren is onbekend. Een mannetjes-chimpansee b.v. kan bij gebrek aan beter, zonder enige probleem een ander mannetje bespringen maar als zich een geschikte soortgenoot ‘van de andere kunne’ aandient, zal direct blijken waar de voorkeur ligt…

desoriëntatie

Wanneer we hebben vastgesteld (1) dat sexualiteit naar haar natuur hetro-sexualiteit is en (2) dat homofilie niet genetisch bepaald is en (3) dat homofilie in de dierenwereld onbekend is dan betekent dit dat de oorsprong van homofilie kennelijk niet niet in de biologie ligt. Alles wijst er op dat homofilie een mentale ontwikkeling-stoornis is, waarbij men vervreemd is geraakt van zijn of haar sexuele identiteit. Uit onderzoek is gebleken dat dit met name komt door verstoorde verhoudingen met rolmodellen in de jeugdjaren. Dat kan een verstoorde relatie met de vader zijn maar ook sexueel misbruik door b.v. een familielid. Zulke oorzaken in de vroege jeugd, kunnen (bij een bepaald type persoonlijkheid) onuitwisbare sporen trekken, zelfs als men men zich daar totaal niet van bewust is. Dat is triest genoeg maar het bevestigt wél dat homofilie niet iemands sexuele natuur, maar juist de vervreemding daarvan is.

schepping of evolutie?

Wie ervan uitgaat dat heel de schepping (inclusief het sexeverschil) door GOD ontworpen is, begrijpt dat het mannelijke voor het vrouwelijke (en vice versa) is geschapen. Dat is niet anders dan vanzelfsprekend en natuurlijk. Is de mens daarentegen niet meer dan een veredeld dier en sexualiteit geen ontwerp van de Schepper maar een bijprodukt van een oerknal zoveel miljard jaar geleden, ja, dan is hetro- of homosexualiteit volkomen onverschillig. Dan is het een teken van ‘verlichting’ als men homosex als normaal beschouwt…

GOD is Mannelijk

Het is de apostel Paulus die in Romeinen 1 het diepe verband laat zien tussen het miskennen van de Schepper enerzijds en homosexueel gedrag anderzijds. De Schepper Zelf staat nl. mannelijk (als een Hij) tegenover Zijn vrouwelijke schepping. GOD is Degene die als liefhebbende Vader d.m.v. opstanding (Latijn: erectie…) nieuw Leven in ‘moeder’ schepping tot stand bracht. Sindsdien is de schepping met recht ‘in blijde verwachting’! (lees meer)
Enfin, het moet duidelijk zijn dat achter de begrippen mannelijk en vrouwelijk, een Goddelijk concept schuilgaat. Wie dat verstaat zal inzien hoe misplaatst een fenomeen als de Gay Pride is. Zulke Pride (=trots, hoogmoed) koketteert slechts met vervreemding en desoriëntatie van haar Schepper.

Delen: