GoedBericht.nl logo
English Blog

niet voor allen opgestaan?

25-07-2008 - Geplaatst door Andre Piet

Circulaire van NBC

Deze week ontving ik van het Nederlands Bijbelstudie Centrum (Ab Klein Haneveld) een Circulaire waarin het volgende beweerd wordt:

De Heere Jezus Christus is gestorven voor een ganse wereld, en toch lezen wij niet in de Schrift, dat de Heere Jezus Christus is opgestaan voor de ganse wereld. Het sterven van de Heere Jezus heeft te doen met verlossing. De opstanding van de Heere Jezus Christus heeft te doen met rechtvaardigmaking.

Om me in deze weblog tot één punt te beperken; de redenering gaat ongeveer als volgt:
a. de opstanding van Jezus Christus vond plaats met het oog op onze rechtvaardiging (Rom.4:25);
b. niet alle mensen worden gerechtvaardigd;
c. conclusie: Jezus Christus is niet opgestaan voor alle mensen (“… toch lezen wij niet…”).

Het is echter niet moeilijk aan te tonen dat bewering nr. 2 lijnrecht in strijd is met wat de Schrift leert en daardoor ook de conclusie van nr.3 niet deugt. Sterker: ook bewering nr.3 wordt direct weersproken door wat “er staat geschreven”.

alle mensen gerechtvaardigd

In Romeinen 5 toont Paulus fundamenteel hoe Adam een type van Christus, “de laatste Adam” is. Alle mensen zijn zondaren en stervelingen, niet vanwege hun eigen keuze maar vanwege het feit dat ze “in Adam” begrepen zijn. In hfst. 5 vers 12 begint Paulus met het maken van een vergelijking, die hij pas na een lange tussenzin (vers 13 t/m 17) voltooit:

derhalve, GELIJK het door één daad van overtreding
voor ALLE MENSEN
tot veroordeling gekomen is,
ZO KOMT HET OOK
door één daad van gerechtigheid
voor ALLE MENSEN
tot rechtvaardiging van leven.
Romeinen 5:18

Kan het duidelijker? Als het eerste statement absoluut en universeel is, dan het tweede ook. Anders is de vergelijking niet zuiver. Als door één misdaad alle mensen daadwerkelijk zijn veroordeeld om zondaren en stervelingen te zijn, dan worden door één rechtvaardige daad ook alle mensen daadwerkelijk gerechtvaardigd.

alleen dóór geloof

Dat een mens uitsluitend gerechtvaardigd wordt door geloof in Christus, doet van het bovenstaande niets af. Het impliceert slechts dat alle mensen tot erkenning zullen komen van Jezus Christus als Heer. Welnu, dat is precies wat de Schrift elders leert. Alle knie zal buigen en alle tong (niet alle lip!) zal belijden dat Jezus Christus Heer is. Tot eer van God de Vader (Filp.2:11)!

in Christus allen levend gemaakt

Daar komt bij dat i.t.t. wat in de Circulaire van het NBC wordt beweerd, de Schrift wel degelijk ronduit onderwijst dat de betekenis van Christus’ opstanding, alle mensen insluit.

Want EVENALS in Adam ALLEN sterven,
ZO zullen ook in Christus ALLEN levend gemaakt worden.
1Korinthe 15:22

In Adam zijn alle mensen stervelingen, in de opgewekte Christus worden diezelfde allen levendgemaakt. Let op dat er niet staat “allen in Christus”, maar “in Christus allen”. Het gaat twee keer over dezelfde “allen”, d.w.z. alle nakomelingen van Adam.

levendmaking meer dan opstanding

Bedenk daarbij dat het in 1Kor.15:22 gaat over levendmaking waarvan Christus de Eersteling is (15:23). Christus was niet de eerste die opstond uit de doden (b.v. Lazarus ging hem voor), maar wél de eerste die opstond in onvergankelijkheid, heerlijkheid en kracht (15:42-44). 1Kor.15:22 leert niet dat alle mensen een keer zullen opstaan om daarna eventueel een tweede dood te sterven, nee, het leert dat alle mensen het Leven zullen ontvangen dat Christus als Eersteling aan het licht bracht!

de toekomende aionen

De rechtvaardiging en levendmaking van alle mensen vindt niet plaats gedurende Christus’ heerschappij in de komende aionen. D.w.z. noch tijdens de komende aioon van “de duizend jaren” , noch in de daaropvolgende aioon van het Nieuwe Jeruzalem. Ook in die laatste aion heerst Christus (Openb.22:1,5) en zal de dood nog niet zijn teniet gedaan, aangezien velen in “de tweede dood” zullen verkeren (Openb.21:8). Christus moet echter heersen totdat de dood als laatste vijand zal zijn teniet gedaan. Eerst dan zal GOD worden “alles in allen”. Paulus’ blik in 1Kor.15 reikt verder dan die van Johannes in het boek Openbaring.

conclusie

De bewering in de Circulaire van het NBC wordt dus rechtstreeks door de Schrift weersproken. Christus stierf niet slechts voor allen. Hij doet immers geen half werk. Christus stierf juist om te kunnen worden opgewekt en aan allen het Leven te geven. Alleen zó wordt de dood verzwolgen in de overwinning (2Tim.1:10; 1Kor.15:54)!

Delen: