GoedBericht.nl logo
English Blog

hemelwaarts!

14-05-2015 - Geplaatst door Andre Piet

Galileese mannen, wat staat gij daar en ziet op naar de hemel?
Deze Jezus, die van u opgenomen is naar de hemel,
zal op dezelfde wijze wederkomen,
als gij Hem ten hemel hebt zien varen.
-Handelingen 1:11-

Terwijl de discipelen omhoog kijken en zien dat een wolk Jezus zich aan hun zicht onttrekt, staan er twee mannen bij hen. Hun boodschap is eenduidig: staar niet naar de hemel want de Jezus die zojuist van u opgenomen is, zal op dezelfde wijze ook terugkeren. En zelfs op dezelfde locatie, zo weten we uit de profetie elders (Zach.14:4): op de Olijfberg die bij Jeruzalem ligt. In plaats van naar de hemel te staren zouden ze naar Jeruzalem gaan en daar wachten op de Geest die hen zou bekrachtigen om overal te getuigen aan het volk van Israël (Hand.1:8; Hand.10:42). Want Israël diende tot bekering te komen en dan zou de Messias terugkeren (Hand.3:19-21).

Het boek Handelingen laat zien hoe Israël als volk deze boodschap van de opgestane Messias verwerpt. Ook officieel, door het Sanhedrin. En dan wordt een dertiende apostel geroepen. Buiten het land. Aan hem werden geheimenissen toevertrouwd waar de twaalf discipelen geen weet van hadden. Paulus kreeg de ondankbare taak aan Israël te prediken dat het heil naar de natiën is gezonden (Hand.22:21; 28:28). De openbaring van het Koninkrijk dat verwacht werd, zou tot de bestemde tijd verborgen blijven. Door Israëls misstap is het heil naar de natiën gegaan… totdat (Rom.11:11, 25). Paulus is de apostel die in al zijn brieven spreekt over deze onderbreking in de heilsgeschiedenis (2Petr.3:15). De naam Paulus staat ook model voor deze pau-ze (Hand.13:9-11).

Wij leven vandaag nog steeds in deze tijd van onderbreking. Cryptisch sprak Hosea over “twee dagen” (Hos.6:1-3) maar Petrus verklaart aan het einde van zijn leven met nadruk in dit verband, dat één dag voor de Heer is als duizend jaar en duizend jaar als één dag (2Petr.3:8). Gaan we uit van het jaar 30 AD als het jaar van Jezus’ hemelvaart, dan stellen we vast (in 2015) dat over 15 jaren, tweeduizend jaren zijn verstreken sinds Christus’ hemelvaart. Nu kan de termijn van tweeduizend jaren ook heel goed een afgerond getal zijn (zoals in Jozua 3:4), maar ook in dat geval is de tijd niettemin op handen. Niet alleen het wereldgebeuren wijst in die richting maar ook de voorzegde termijn maakt dit onmiskenbaar duidelijk.

Is het in dit verband niet opmerkelijk dat Lucas vermeld dat de afstand tussen de Olijfberg (waar Jezus heen voer) en Jeruzalem (waar Hij koning zal zijn) “een sabbatsreis” is (Hand.1:12)? Een sabbatsreis is een afstand van “ongeveer tweeduizend el” (Jozua 3:4)!

Een ander opmerkelijke zaak is, dat terwijl de discipelen bij de hemelvaart te horen kregen niet naar de hemel te staren, we ook een apostel kennen die een verrassend ander geluid liet horen. Paulus schrijft vanuit de gevangenis te Rome:

1 Indien gij dan met Christus opgewekt zijt,
zoekt de dingen, die boven zijn,
waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods
(…) 3 Want gij zijt gestorven
en uw leven is verborgen met Christus in God.
-Kolosse 3-

Niet de openbaring van het Koninkrijk vanuit Israël staat voor vandaag op Gods programma. Nee, want Christus houdt zich thans verborgen. Gezeten aan Gods rechterhand (Kol.3:1) laat Hij van zich horen te midden van de natiën (Kol.1:27). Buiten Israël en haar inzettingen om (Kol.2:16). De gelovigen vandaag zijn verbonden met Christus als Hoofd – ons leven is boven. Daar worden we gerekend! “… waartoe laat jullie je, alsof jullie in de wereld leefden, geboden opleggen: raak niet, smaak niet, roer niet aan…?”, vraagt Paulus retorisch (Kol.2:20,21).

Wat geweldig om in deze tijd te mogen leven. Bij het licht van wat “er staat geschreven”. Met een open venster naar de toekomst. En met zicht op Hem, met wie wij de allerhoogste positie mogen delen! En daarom: de blik hemelwaarts – elke dag!

Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is,
zult ook jullie met Hem verschijnen in heerlijkheid.
-Kolosse 3:4-

Reageer op Facebook

Delen: