GoedBericht.nl logo
English Blog

de liefde Gods uitgestort in onze harten

20-05-2015 - Geplaatst door Andre Piet

images7

In Romeinen 5 jubelt Paulus over de voorrechten die ons ten deel vallen door het geloof in de Heer Jezus Christus. We hebben vrede met God, we staan in de genade (= zijn gunst) en roemen op de hoop van de heerlijkheid van God (5:1,2). Zelfs in de verdrukkingen doet dat ons roemen omdat het de hoop alleen maar des te meer aanwakkert (5:3,4). En dan zegt Paulus in vers 5:

en de hoop maakt niet beschaamd,
omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is
door de heilige geest, die ons gegeven is…

“De hoop van het Evangelie” (vergl. Kol.1:23 en Kol.1:20) is grenzeloos. We denken daar altijd en per definitie te gering over. Dat is juist wat het Evangelie tot een Goed Bericht maakt! Het is de boodschap van Gods onvoorwaardelijke liefde (agape) voor elk mensenkind. De genade Gods is reddend verschenen aan alle mensen (Tit.2:11). Zijn liefde staat garant voor de redding van allen (1Tim.4:10)! Dat is wat Paulus in Efeze 1:13 “het Evangelie van jullie redding” noemt. En wie dat mag geloven wordt verzegeld met Gods geest, zo wordt in datzelfde vers erbij vermeld. Daarom is het ontvangen van Gods geest niet minder dan het uitstorten van de liefde Gods in onze harten. Die liefde is overweldigend! De boodschap is niet (zoals gewoonlijk vanaf kansels klinkt) dat God onze Redder wordt op voorwaarde dat… Nee, het Evangelie vertelt: God is jouw Redder, geloof dat!

Dat het inderdaad in Romeinen 5:5 om die onvoorwaardelijke en grenzeloze liefde gaat, blijkt als Paulus in Rom.5:6 vervolgt:

zo zeker als Christus, toen wij nog zwak waren,
te zijner tijd voor goddelozen stierf.

Het Evangelie is een universele mededeling. Allen zijn zondaren en stervelingen. Niemand uitgezonderd. En diezelfde allen worden om niet gerechtvaardigd. Zó staat het geschreven.

23 Want ALLEN zondigden
en derven de heerlijkheid Gods,
24 en worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade,
door de verlossing in Christus Jezus.
-Romeinen 3 (zie ook 5:18)-

In de christelijke wereld noemt men deze boodschap een ketterij (‘Alverzoening’). “Zo gemakkelijk kan het niet zijn”. Men vindt het te goedkoop. Maar goedkoop zou het zijn wanneer je er slechts weinig voor zou hoeven te doen of te betalen. Keert dit verwijt zich niet als een boemerang tegen henzelf?

Het Evangelie is gratis. Het is een mededeling, een goed bericht: God rechtvaardigt de goddeloze!

Degene echter, die niet werkt,
maar zijn geloof vestigt op Hem,
die de goddeloze rechtvaardigt,
wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid…
-Romeinen 4:5-

Reageer op Facebook

Delen: