GoedBericht.nl logo
English Blog

danken & denken

12-05-2015 - Geplaatst door Andre Piet

index_2

In Germaanse talen zoals Duits, Engels en Nederlands verschillen danken en denken slechts één letter. Beide woorden zijn trouwens ook herleidbaar tot dezelfde wortel. Ook vanuit Bijbels perspectief bezien, is tussen beide begrippen gemakkelijk een connectie te leggen. In Romeinen 1:21 schrijft Paulus:

Immers, hoewel zij God kenden,
hebben zij Hem niet als God verheerlijkt of gedankt,
maar hun redeneringen (>denken) zijn op niets uitgelopen,
en het is duister geworden in hun onverstandig hart.

In de voorgaande verzen van dit hoofdstuk betoogde de apostel dat hoewel God niet waargenomen kan worden (en dus ook geen onderwerp kan zijn van wetenschappelijk onderzoek) Hij zich niettemin laat kennen in zijn schepping. De schepping veronderstelt een Schepper. Dat wordt “met het verstand doorzien” en de Bijbel noemt dit “het begin van kennis” (Spr.1:7) of “van wijsheid” (Spr.9:10).  “God als GOD verheerlijken” betekent te erkennen “uit Hem, door Hem en tot Hem, zijn alle dingen” (Rom.11:36). Niets valt buiten zijn beschikking en alles dient zijn doel!

‘God’ is maar geen vrijblijvend concept om over te theoretiseren. Zonder GOD is alles zinloos en hopeloos. Vandaar dat Paulus schrijft dat waar men God niet als GOD verheerlijkt of dankt, alle redeneringen gedoemd zijn op niets uit te lopen. Aangezien het uitgangspunt niet deugt, zijn alle conclusies op voorhand ijdel. Het typeert het denken van de tegenwoordige aeon waarin God niet als GOD wordt erkend. Men weet niet vanwaar men komt en dus ook niet waar men naar toe gaat. Als een blinde tast men in het duister.

Formuleren we de bovenstaande statement van Paulus positief, dan stellen we vast dat waar God wel als GOD wordt verheerlijkt en gedankt, redeneringen juist doeltreffend worden. En het wordt licht in het verstandig hart. Deze erkenning geeft uitzicht in alle omstandigheden. Het doet stralen.

Algemeen wordt het belang van ‘positief denken’ onderkend. Iedereen weet hoe gewichtig het is om vertrouwen te hebben in een goede afloop. Maar zonder besef van “God als GOD” heeft dit geen basis. Slechts zij die “God als GOD” danken hebben reden om altijd positief te denken. Want ook de negatieve dingen (moeite, lijden, ziekte, tegenslag, uitbuiting, dood, onrecht enz.) “werken mee ten goede”. “God als GOD verheerlijken en danken” verandert onze perceptie. Want de minnen die men ziet, zijn voor ons plussen die nog niet af zijn. Wat een reden om GOD altijd te danken en van daaruit te denken!

Reageer op Facebook

Delen: