GoedBericht.nl logo
English Blog

“Hem” met een kleine of grote letter?

21-01-2010 - Geplaatst door Andre Piet

In de vorige weblog schreef ik over Romeinen 8:20,21 waar staat:

Want de schepping is aan de ijdelheid onderworpen, NIET VRIJWILLIG, maar om HEM, die haar daaraan onderworpen heeft, in HOOP echter, omdat ook de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden…

Van verschillende kanten ben ik daarover benaderd en gevraagd of het ‘Hem’ hier wel terecht met een hoofdletter staat weergegeven? Aangezien de Griekse grondtekst geen onderscheid kent tussen kleine en grote letters, zou hier dus ook ‘hem’ kunnen staan. Het idee is dan dat de schepping door Adam aan de ijdelheid is onderworpen. Schreef Paulus immers niet een paar hoofdstukken eerder (5:12) dat door één mens de zonde en daarmee de dood in de wereld is gekomen? Dat laatste is zeker waar: via Adam is de dood tot alle mensen doorgegaan “waarop allen zondigen”. Maar is Adam daarmee degene die de schepping aan de ijdelheid (=zinloosheid) onderwerpt? Nee, want Adam was zelf een onderworpene. Bovendien zou het in dat geval tóch nog door de keuze van een schepsel veroorzaakt zijn en dús (wat Adam betreft) vrijwillig. Dat strijdt met de tekst. Maar doorslaggevend is het vervolg van de zinsnede. Letterlijk staat er:

… NIET VRIJWILLIG MAAR VANWEGE HEM DIE HAAR ONDERWERPT OP HOOP

De onderwerping van de schepping aan de ijdelheid heeft een basis. Het geschiedt “op hoop”. Wie anders dan GOD, biedt dit fundament van verwachting? De zinloosheid waaraan deze schepping is prijsgegeven heeft een solide basis. De zinloosheid dient een doel! GOD is Degene die daarin handelend optreedt en in de toekomst de zin ervan zal onthullen. Het goede nieuws is niet alleen dat “het lijden van de tegenwoordige tijd” van tijdelijke en dus voorbijgaande aard is. Nee, het is ook noodzakelijk kwaad. Een goede GOD zou het kwaad geen plaats geven als het niet noodzakelijk zou zijn om Zijn ultieme doel te bereiken.  Ook al tasten we als kleine schepseltjes soms volstrekt in het duister – er gebeurt niets voor niets. GOD maakt geen fouten!

——————————————————-

De linkerhelft van bovenstaand plaatje kan de tekst ‘God is goed’ niet onthullen. Daar is, zoals op de rechterhelft, een donkere achtergrond voor nodig. Ook goedheid en liefde kunnen zonder contrast niet openbaar worden.

Delen: