GoedBericht.nl logo
English Blog

waarom de duivel ‘Gods duivel’ is

30-10-2012 - Geplaatst door Andre Piet

Onlangs verscheen een boek onder de titel ‘de satan, een noodzakelijk kwaad’, met als ondertitel ‘waarom de duivel Gods duivel is’. Het boek is geschreven door Bert van Veluw. Het boek zelf heb ik niet gelezen. Wel enkele recensies en ook een paar interviews met de schrijver. Van Veluw ontkent dat de duivel (afgeleid van diabolos = dooreenwerper) een mythologisch figuur zou zijn. Maar hij bestrijdt vooral de in orthodoxe kringen gangbare gedachte dat de duivel een gevallen engel zou zijn. In een interview zei hij over dat laatste idee:

Daarvoor vind ik geen overtuigende Schriftgegevens.

Ik ben blij dit geluid ook eens vanuit deze hoek  te vernemen. Want inderdaad, de Bijbelse argumenten die worden aangedragen ter verdediging van satans val in het verleden, zijn flinterdun. Men voert passages aan uit Jesaja 14 en Ezechiël 28, maar beide Schriftplaatsen gaan respectievelijk over de vorst van Babel en de vorst van Tyrus. Oftewel over “een mens en geen god”, zoals Ezechiël 28:9 zegt.

satan gevallen?

Vandaag (30-10-2012) stond in het Nederlands Dagblad een ingezonden artikel n.a.v. van Veluws ontkenning dat satan een gevallen engel zou zijn. De inzender voert als enig argument hier tegenaan, dat het Bijbelboek Openbaring spreekt over een val van satan.

En de grote draak werd op de aarde geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan…
Openbaring 12:9 

Inderdaad, hier is onmiskenbaar sprake van satans val… maar dan wél één in de toekomst. Let wel: satan valt ook niet op eigen initiatief uit de hemel – hij wordt er uit geworpen.  De context van Openbaring 12 maakt duidelijk dat zodra satan en zijn handlangers op aarde zijn geworpen, zij “de vrouw” in de woestijn zullen vervolgen (12:13). Dit gaat over de beruchte periode van “de grote verdrukking” (1260 dagen, 42 maanden, 3,5 jaar) waarin gelovige Israëlieten een onderduikadres in de woestijn zullen vinden (Openb.12:6). Hoe dat ook zij, de beschreven val van satan gaat niet over een val in het verleden maar over satans nederwerping die voorafgaat aan “de grote verdrukking”.

de duivel náást God?

Terugkomend op het eerder genoemde boek, de schrijver kan de plaats die traditioneel aan de duivel wordt toegedacht niet rijmen met wat de Schrift zegt. In een interview verklaarde hij:

Het is uitermate moeilijk om in een monotheïstische godsdienst als het christendom de persoon van de duivel echt een plek te geven. Er kan niemand zijn naast God.

Wat dit laatste betreft: amen! Het christendom is echter niet zo monotheïstisch als het voorgeeft te zijn. Dat blijkt niet alleen uit de leer van de drie-eenheid (God = 3 personen) maar ook in de eer die men (onbewust) aan de duivel geeft. Als de duivel in staat zou zijn Gods plannen te dwarsbomen dan is hij machtiger dan God. Dit is een absurde gedachte! Luister naar Gods eigen woorden:

IK ben JAHWEH en er is GEEN ANDERbuiten MIJ is er GEEN GOD (….) opdat men het wete waar de zon opgaat en waar zij ondergaat, dat er buiten MIJ NIEMAND is; IK ben JAHWEH, en er is GEEN ANDER, die het licht formeer en de duisternis schep, die de vrede maakt EN HET KWADE SCHEPIK, JAHWEH, doe dit alles.
Jesaja 45:5-7 

Het kwade bestaat niet uit zichzelf (dan zou het de Godheid zijn), maar zoals licht en duisternis, is het geschapen. “De oude slang” vervult een functie als duivel (=dooreenwerper) en satan (=tegenstander). Hij is een functionaris van God.

Zie, Ik ben het, die de smid geschapen heb, welke het kolenvuur aanblaast (…) MAAR IK BEN HET OOK, DIE DE VERDERVER GESCHAPEN HEB OM TE VERNIELEN.
Jesaja 54:16

Wanneer eenmaal satans functie vervuld zal zijn, dan maakt GOD een einde aan hem als tegenstander door hem in “het meer van vuur” te werpen (Openb.20:10), alwaar hij een langdurig pijnlijke proces ondergaat. Waarom? Om de waarheid te ondervinden van Jezus’ woorden:

Toen zeide Jezus tot hem: Ga weg, satan! Er staat immers geschreven: DE HERE UW GOD ZULT GIJ AANBIDDEN en Hem alleen dienen.
Matteus 4:10

Dit werd niet alleen tegen satan maar ook over satan gezegd: hij zal GOD aanbidden! Dan is hij uiteraard geen satan of duivel meer. Hemelsen, aardsen en onderaardsen, kortom ALLEN zullen tot eer van GOD de Vader belijden: Jezus is Heer! (Filp.2:10,11).

Inderdaad, de duivel is GODS duivel. Een instrument in GODS hand. Niet minder en niet meer.

Reageer op Facebook

Delen: