GoedBericht.nl logo
English Blog

geboren uit een maagd

26-12-2014 - Geplaatst door Andre Piet

images20

Zoon van God

Onder moderne theologen mag het dan omstreden zijn, in de Bijbel is het volkomen duidelijk dat Jezus werd geboren uit een maagd. In Matteus (1:18) maar vooral in de beschrijving van Lucas (1:27 e.v.) wordt dit gegeven sterk benadrukt. Niet door gemeenschap met een man maar doordat “de kracht van de Allerhoogste” Maria overschaduwde, werd zij zwanger. Het is om deze reden dat Jezus in een unieke zin “de Zoon van God” heet.

En de engel antwoordde en zeide tot haar: De heilige Geest zal over u komen en de kracht des Allerhoogsten zal u overschaduwen; daarom zal ook het heilige, dat verwekt wordt, Zoon Gods genoemd worden.
-Lucas 1:35-

Slechts één mens in de hele wereldgeschiedenis is verwekt zonder tussenkomst van een man en daarom heet Hij ook “de eniggeboren Zoon van God” (Joh.1:14; 3:16,18; 1Joh.4:9), d.w.z. de enige mens die door geboorte Zoon van God is. De uitdrukking “Zoon van God” als aanduiding van de Messias is trouwens geen NT-sche uitvinding. Reeds in Psalm 2 wordt de Messias door God profetisch aangesproken met: “Mijn Zoon zijt gij, Ik heb U heden verwekt” (Ps.2:7). Dat is een dubbelzinnige uitspraak omdat het zowel naar Jezus’ maagdelijke geboorte verwijst alsook naar het feit dat God Hem uit de de doden heeft verwekt (Hand.13:33).

voorechtelijk kind

Omdat het Joodse volk Jezus als Messias verwierp en het onder hen bekend was dat Hij een voorechtelijk kind van Maria was, deed het gerucht onder hen de ronde dat Hij uit hoererij zou zijn geboren. In het Johannes-evangelie zeggen leidslieden van het Joodse volk suggestief tegen Jezus “wij zijn niet uit hoererij geboren” (Joh.8:41), m.a.w.: u wel. Zo verhaalt de Talmoed van een echtgenote van een timmerman, Miriam, die een zoon Yeshu had, die was verwekt door ene Pantera, een Romeins soldaat.

God de Zoon?

Laten we overigens niet menen dat binnen de christelijke traditie de waarheid van Jezus’ maagdelijke geboorte wél veilig bewaard zou zijn. Want wat dacht u van het dogma dat Jezus reeds voor zijn geboorte ‘God de Zoon’ was? Dat houdt dus in dat Hij geen Zoon van God werd door zijn verwekking bij Maria, zoals we boven zagen. De term ‘God de Zoon’ komen we nergens in de Schrift tegen. Dit in tegenstelling tot de zeer veel voorkomende uitdrukking “God de Vader”. En aangezien de Schrift nadrukkelijk verklaart dat er slechts “één God, de Vader” is, (1Kor.8:6; Ef.4:6; Joh.17:3), kan er uiteraard geen sprake zijn van ‘God de Zoon’. Maria baarde niet ‘God de Zoon’, maar “de Zoon van God”. Dat is een wereld van verschil! Zou zij ‘God de Zoon’ hebben gebaard dan was ze ‘de moeder Gods’, maar zo bekend als beide termen zijn in de theologie, zo vreemd zijn ze aan het taalgebruik van de Schrift.

nog steeds maagd?

Een andere ontsporing is de Rooms Katholieke leer dat Maria altijd maagd zou zijn gebleven. Binnen de Roomse kerk wordt Maria nog steeds in gebeden veelvuldig aangesproken als ‘de Heilige Maagd’. Afgezien van het feit dat dit puur spiritisme is (=het aanroepen van doden) miskent het ook dat Jezus Maria’s “eerstgeborene” is (Luc.2:7). Maria heeft namelijk na Jezus’ geboorte en in haar huwelijk met Jozef meerdere kinderen gekregen. Op diverse plaatsen in de Bijbel is sprake van Jezus’ broers en zusters (Mat.13:55; Mar.6:3). Achter het leerstuk van Maria die “de Heilige Maagd” zou zijn gebleven schuilt ook nog het (verwerpelijke) idee dat seks onheilig zou zijn. En met dat idee hangt weer het verplichte celibaat voor geestelijken samen.

het zaad der vrouw

Paulus schrijft dat…

toen de volheid des tijds gekomen was, heeft God zijn Zoon gezonden, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet…
-Galaten 4:4-

Sinds het eerste mensenpaar de hof van Eden moest verlaten heeft de mensheid weet van “het zaad der vrouw” dat zou komen (Gen.3:15). Een merkwaardige uitdrukking omdat zaad altijd geassocieerd wordt met een man. Toch heet Hij, die de kop van de slang zou vermorzelen, “het zaad der vrouw“. Het is een subtiele verwijzing naar de geboorte van de Messias, buiten een man om. Al sinds mensenheugenis getuigen ook de sterrenbeelden daarvan. De Zodiak begint (zie de Sfinx) met de Maagd om te eindigen met de Leeuw (van Juda). Inclusief de tussenliggende sterrenbeelden, wordt daarin Gods plan van A tot Z uitgebeeld. Het Evangelie staat ook in de sterren geschreven!

Het was geen mens die Jezus Christus verwekte bij Maria, evenmin als dat het een mens was die Hem uit de doden (ver)wekte. Daarom heet Hij met recht “de Zoon van God”. Niet bij wijze van spreken, maar letterlijk!

Reageer op Facebook

Delen: